Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
117 postów 26975 komentarzy

Kula Lis

kula Lis 69 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

NASZ WYWIAD. Dr hab. Mażewski:

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Część polskich sędziów szuka podległości i suwerena za granicą

 Mamy do czynienia w Polsce z równoległym obowiązywaniem dwóch porządków prawnych: polskiego i unijnego. W związku z tym możliwe jest pojawienie się kolizji między nimi, która jednak nie może być rozwiązana poprzez uznanie nadrzędności normy prawa unijnego nad normą Konstytucji RP, a tym bardziej utraty mocy obowiązującej normy konstytucyjnej i zastąpienia jej normą prawa unijnego

— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl dr. hab. Lech Mażewski, historyk prawa, politolog, wykładowca akademicki, autor książki „Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ WYWIAD. Prof. Mażewski: Działalność części sędziów może doprowadzić do chaosu i anarchii w państwie

wPolityce: Po naszej ostatniej rozmowie jej wątkiem najczęściej komentowanym i już z tego powodu domagającym się uzupełnienia okazała się kwestia suwerenności. Jak suwerenność jest definiowana w naukach prawnych?

Dr hab. Lech Mażewski: Suwerenność oznacza formalną (prawną) niezależność państwa od jakiejkolwiek innej władzy wewnątrz (w sprawach wewnętrznych), i na zewnątrz państwa (w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi). Na gruncie prawa publicznego uznaje się, że suwerenność jest atrybutem państwa, oznaczającym podmiotowość w obrocie prawnomiędzynarodowym poprzez możliwość zawierania umów międzynarodowych, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, a także zdolność posiadania przedstawicieli dyplomatycznych i przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych innych państw, a w stosunkach wewnętrznych sprowadzałoby się to do efektywnej możności wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego wobec podmiotów podporządkowanych, głównie osób fizycznych, jak prawnych.

A jeśli spojrzymy na fenomen suwerenności w realistyczny sposób, to w którym momencie może ukazać się suweren?

Z pewnością byłoby tak w aspekcie wewnętrznym, gdyż pojęcie suwerenności ujmuje tu stosunki między grupami społecznymi, w tym klasą panującą, a resztą danej zbiorowości. Oznacza ono, że określone grupy społeczne sprawują władzę najwyższą w państwie, czyniąc to za pomocą różnych środków, przede wszystkim zaś prawa i aparatu państwowego. Na gruncie prawa konstytucyjnego jakimś odpowiednikiem tego stanu faktycznego byłaby zasada suwerenności (zwierzchnictwa), acz zbiorowości objęte tymi pojęciami jedynie w części się pokrywają. W poprzedniej rozmowie mówiłem w tym kontekście o koncepcji deep state.

Jaki związek w rozumieniu realistycznym mają pojęcia suwerenności w znaczeniu zewnętrznym i wewnętrznym?

Wskazane aspekty suwerenności są ściśle ze sobą związane. Zazwyczaj jest tak, że na zewnątrz suwerenna jest klasa panująca wewnątrz państwa. W takiej sytuacji nikt nie może mieszać się w sprawy jej wewnętrznego panowania. Dzisiejsza Polska nie jest w takim stanie, a i niewiele państw na świecie spełnia ten warunek.

Często obok pojęcia „suwerenność” używa się również określenia „niepodległość”. Czy można zamiennie posługiwać się tymi terminami?

Suwerenność nie oznacza, że państwo nie ulegnie naciskom innego państwa, jakiejś organizacji międzynarodowej, instytucji finansowej czy grupy interesu. Suwerenność oznacza zaś, że inni (kimkolwiek by byli) nie mają żadnego prawnego wpływu na decyzję, którą podejmuje państwo. W efekcie od suwerenności należy odróżnić pojęcie niepodległości. Terminy te są często mylone, ze szkodą dla jasności wywodów. Suwerenność odnosi się do sfery prawa, natomiast posługując się terminem niepodległość chcemy dokonać opisu politycznej rzeczywistości, stwierdzić, jak naprawdę wygląda położenie państwa, albo na ile jakaś społeczność niepaństwowa jest w stanie kierować swoim losem. Pełna niepodległość oznaczałaby tu tyle, co faktyczne korzystanie przez państwo z możliwości zawartych w prawnym pojęciu suwerenności. Ale w przeciwieństwie do tej ostatniej, niepodległość jest stopniowalna i dlatego może być państwo nie w pełni niepodległe, ale nie istnieje państwo o ograniczonej suwerenności.

Czy kwestia suwerenności i niepodległości państwa znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach Konstytucji RP?

Ustrojodawca posługuje się terminami „suwerenność” i „niepodległość” w dużym stopniu zamiennie, traktując oba te terminy jako pojęcia prawne, czyli inaczej niż proponuję. O „suwerenności państwa”; mowa jest w art. 126 ust. 2 w kontekście opisu pozycji ustrojowej Prezydenta RP oraz w rocie ślubowania poselskiego. Natomiast w kilku innych miejscach używa się określenia „niepodległość”, np. w rocie przysięgi prezydenckiej mowa jest o „niepodległości państwa” a w art. 5. stwierdza się, że to „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości”.

Zatem z prawnego punktu widzenia Polska jest państwem suwerennym.

W świetle ust. 1 art. 8 Konstytucji RP ona sama jest „najwyższym prawem Rzeczypospolitej”. To z pewnością prawna kotwica suwerenności państwa, tym bardziej że z art. 91 ust. 2 i 3 wynika, że ratyfikowane umowy międzynarodowe za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, a także prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe, do których należy Polska, mają pierwszeństwo jedynie przed ustawami, a nie Konstytucją RP. Co prawda, w świetle art. 90 ust. 1 można przekazywać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej - chodziłoby tu o elementy składające się na pojęcie suwerenności - ale tylko „w niektórych sprawach” byłoby to możliwe. I wreszcie trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 9 „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”.

Czy postanowienia art. 90 i art. 91 odnosiłyby się do członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej?

W Konstytucji RP brakuje odrębnych przepisów dotyczących tej materii, więc siłą rzeczy przywołane postanowienia konstytucyjne regulowałyby tę sprawę.

Wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się zarówno co do konstytucyjności traktatu akcesyjnego, jak traktatu lizbońskiego, stwierdzając ich zgodność z Konstytucją RP.

To prawda, ale w uzasadnieniach do obu tych wyroków TK pojawiły się pewne ciekawe stwierdzenia, które warto przytoczyć. 11 maja 2005 r. Trybunał, po rozpatrzeniu sprawy zgodności z Konstytucją RP traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do UE, stwierdził, że odtąd mamy do czynienia w Polsce z równoległym obowiązywaniem dwóch porządków prawnych: polskiego i unijnego. W związku z tym możliwe jest pojawienie się kolizji między nimi, która jednak nie może być rozwiązana poprzez uznanie nadrzędności normy prawa unijnego nad normą Konstytucji RP, a tym bardziej utraty mocy obowiązującej normy konstytucyjnej i zastąpienia jej normą prawa unijnego. W takiej sytuacji Rzeczpospolita Polska musi wybrać jedną z trzech możliwości: dokonanie odpowiedniej zmiany Konstytucji RP, spowodowanie zmian w regulacjach unijnych albo wreszcie wystąpienie z UE, przy czym tę ostatnią decyzję powinien podjąć suweren albo organ go reprezentujący. Co do limitu przekazanych UE kompetencji sędziowie stwierdzili, że nie może to spowodować, że Rzeczpospolita Polska nie będzie funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. W odniesieniu natomiast do charakteru prawnego UE, Trybunał podkreślił, że funkcjonuje ona (Unia – przyp. red.) na zasadzie i w obrębie kompetencji powierzonych przez państwa członkowskie, a jej instytucje mogą działać tylko w zakresie przewidzianym przez unormowania traktatowe. W efekcie dla sędziów konstytucyjnych nie do przyjęcia jest teza o „włączeniu państwa i narodu polskiego w system organizacji ponadnarodowej, jaką jest Unia Europejska”, skoro zalicza się ona ich zdaniem do kręgu organizacji międzynarodowych. To stanowisko powtórzone zostało w wyroku z 24 listopada 2010 r., kiedy TK, rozpatrując połączone wnioski grupy posłów i senatorów odnośnie konstytucyjności traktatu lizbońskiego, doszedł do wniosku, że to art. 90 Konstytucji RP stanowi swego rodzaju kotwicę suwerenności państwa polskiego i wyznacza granice przekazania kompetencji UE. Jako granice te wymieniono: poszanowanie zasad demokracji, państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, określenie podstawy ustroju gospodarczego, zapewnienie godności człowieka oraz praw i wolności konstytucyjnych.

Z obu tych wyroków TK wynikałoby, że przekazanie niektórych kompetencji państwa, czyli rezygnacja z części suwerenności, jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim nie zostają naruszone konstytucyjne podstawy państwa polskiego. Co więcej, regułę tę uznaje także pierwotne prawo UE. W ten sposób suwerenność państwa miałaby być zachowana w trakcie integracji europejskiej.

Zgoda, upierałbym się jednak, że chodzi o wykonywanie części suwerenności, bo ona sama, jako zasada prawna, jest niepodzielna. W obu orzeczeniach o zgodności zaskarżonych traktatów z Konstytucją RP stwierdzono, że sformułowana w nich koncepcja UE ma na celu respektowanie zasady suwerenności państw członkowskich w procesie integracji europejskiej. W rezultacie zasada przychylności Konstytucji RP dla integracji europejskiej miałaby swoje naturalne ograniczenie. Co więcej, skoro w ramach integracji europejskiej przewidziane jest dalsze istnienie państw członkowskich, to nie ma możliwości ustanowienie państwa federalnego na bazie UE. Natomiast stwarzając podstawę do kontroli i limitowania zakresu przekazywanych kompetencji Trybunał wyznaczył samego siebie do wypełniania roli strażnika suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednak w projekcie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, nad czym pracowano na początku XXI w., sprawy miały się inaczej.

Właśnie przyjęcie tego traktatu sprawiłoby, że przekazywanie UE „kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach” mogłoby doprowadzić do kresu istnienia państwa polskiego. Po nieudanej próbie ratyfikacji Konstytucji dla Europy - w Holandii i Francji została ona odrzucona w referendum - zaniechano dalszych prac nad tym traktatem, a w to miejsce pojawił się traktat lizboński – o znacznie mniejszych ambicjach formowania na nowo kształtu UE.

W kontekście tego, co Pan powiedział należałoby raz jeszcze wrócić do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, z którym wystąpił on 4 października 2018 r. do TK. Przypomnę, chodziło o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 267 traktatu o funkcjonowaniu UE, normującego procedurę prejudycjalną przed Trybunałem Sprawiedliwości UE…

Trudno wypowiadać mi się na temat treści nieistniejącego wyroku Trybunału, ale zapewne stwierdziłby on konstytucyjność tego przepisu traktatu o funkcjonowaniu UE, jednocześnie wyraźnie podkreślając, w jakim zakresie odpowiedź TSUE na skierowane doń pytanie prejudycjalne może być stosowana. Miałoby to swoje znaczenie nie tylko w toczącym się sporze wokół sędziów, ale potwierdzałoby rolę TK jako strażnika polskiej suwerenności. Ta swoista abdykacja TK źle wróży ustrojowej przyszłości tego organu.

Czyli na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. nie może dojść do utraty suwerenności państwowej?

Po tym, co zostało już powiedziane, byłoby to niemożliwe. Czym innym byłby jednak stopień niepodległości państwa polskiego, bo on jako pewien stan faktyczny zależy od woli klasy panującej i stanowiska większości społeczeństwa, dopóki obowiązują zasady demokracji politycznej. Gdyby tego zabrakło, suwerenność państwa polskiego mogłaby się okazać pustą skorupą, pod którą nie kryłaby się żadna polityczna wola zachowania niepodległości, czyli decydowania o samych sobie.

Teraz możemy przejść do poglądów krytyków PiS, o konserwatywnych a zarazem niepodległościowych przekonaniach, którzy głoszą, że Polska utraciła swą suwerenność państwową w stosunkach zewnętrznych w momencie ratyfikacji przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego.

Traktuję tę sprawę za już wyjaśnioną. Ale gdyby przyjąć za dobrą monetę to stanowisko, to rezygnacja Wielkiej Brytanii z członkostwa w UE byłaby niemożliwa, bo na gruncie traktatu lizbońskiego państwo brytyjskie, jak inne państwa członkowskie UE, miałoby utracić suwerenność. A przecież do 31 stycznia 2020 r. ostatecznie nastąpi brexit, do czego potrzebna była wola części klasy panującej, a także poparcie większości mieszkańców Wielkiej Brytanii. Nic nie słyszałem o tym, aby na Wyspach Brytyjskich wybuchło zwycięskie antyunijne powstanie, trzeba jednak było odnieść zwycięstwo w dwóch głosowaniach: referendalnym i w ostatnich wyborach do Izby Gmin. Można jeszcze dodać, że to właśnie traktat lizboński, jako pierwszy akt prawa wspólnotowego, uregulował wyraźnie problem wyjścia państwa członkowskiego ze struktury UE czy poprzedzających ją wspólnot.

Czy przy braku suwerenności w znaczeniu zewnętrznym państwo może pozostać suwerenne wewnętrznie? Czy w takim wypadku powinniśmy mówić raczej o autonomii niż suwerenności? Proponuję, żeby odniósł się Pan do tej sprawy na przykładzie Polski.

Dobrym przykładem byłoby tu istnienie Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812, a więc do momentu zajęcia jego terytorium przez zwycięską w wojnie z Napoleonem Rosję. Otóż w tym czasie Księstwo Warszawskie w sensie położenia prawnomiędzynarodowego było jedynie napoleońskim protektoratem, ale nikt nie odmawiał mu bycia państwem w stosunkach wewnętrznych. Sytuacja Królestwa Polskiego przed nocą listopadową 1830 r. była nieco inna, gdyż ono wykazywało nawet pewne cechy państwa w sensie prawnomiędzynarodowym, skoro korzystało z prawa zawierania traktatów. Natomiast jeśli chodzi o Polskę w latach 1944/1945-1989/1990, to z pewnością mieliśmy wtedy do czynienia z państwem suwerennym zarówno z punktu widzenia prawnomiędzynarodowego, jak i w sensie wewnętrznym, a więc skutecznie wykonywanego zwierzchnictwa terytorialnego. Prawdą jest, oczywiście, że przy braku formalnych ograniczeń suwerenności, stopień niepodległości tej polskiej państwowości był niski, acz po październiku 1956 r. krzywa niepodległości wyraźnie pięła się w górę. Słowem, we wszystkich tych przypadkach nie ma żadnego uzasadnienia dla używania określenia „autonomia” zamiast „państwo”, specyfikując co to dokładnie miałoby znaczyć.

Czy członkostwo Polski w UE to jedyne źródło ograniczeń dla polskiej suwerenności względnie niepodległości?

Naciski Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki na Polskę, z którymi mieliśmy do czynienia na przełomie stycznia i lutego 2018 r., w sprawie zmiany dokonywanej nowelizacji ustawy z 18 grudnia 1998 r. o IPN są przykładem nie tyle ograniczania suwerenności państwa, co zakresu niepodległości Polski. Powodzenie tych nacisków oznacza zmniejszenie niezależności klasy panującej – ergo możliwości rozstrzygania zbiorowości o własnych sprawach - bez dokonywania zmian w zakresie istniejących jeszcze elementów suwerenności państwa; wielu z nich bowiem Polska wyzbyła się już na rzecz UE.

Czy pytania prejudycjalne, wystosowane przez SN, ale także innych sędziów, do TSUE są próbą rozmycia suwerenności, wyrazem poszukiwania suwerena, co byłoby zarazem poszukiwaniem ewentualnego obrońcy, czy wprost znakiem wypowiedzenia przez sędziów posłuszeństwa suwerenowi przywoływanemu w Konstytucji RP?

Intencje sędziów ślących pytania prejudycjalne do TSUE mogły być różne, łącznie z czysto prawniczymi, czego nie należy wykluczać, natomiast użytek, jaki czyniony jest przez niektórych sędziów z odpowiedzi TSUE zawiera wszystkie elementy, które Pan wymienił w swoim pytaniu. Z pewnością w tej chwili sędziowie, a przynajmniej niektórzy z nich, zastanawiają się, czy klasa panująca w Warszawie jest w stanie pełnić rolę suwerena, a może jego siedziba znajduje się gdzie indziej… Postanowienia prawa konstytucyjnego w zakresie suwerenności państwa czy pierwotne prawo UE miałyby tu wtórny charakter, sankcjonując jedynie po jakimś czasie zaistniały stan faktyczny. Jak będą się rzeczy miały, w dużym stopniu rozstrzygnie nie tylko próba uchwalenia nowych przepisów dyscyplinarnych wobec sędziów, ale także ich praktyczne stosowanie przez Izbę Dyscyplinarną SN. Bo co z samych przepisów prawa, skoro miałyby być one martwe.

Czy suwerenność wewnętrzna może spocząć w rękach przedstawicieli władzy sądowniczej?

Niewątpliwie władza sądownicza nie jest w stanie wypełnić swoją aktywnością funkcjonowania całego aparatu państwowego. I z pewnością nie o to tu chodzi. Wydaje mi się, ze stawką jest odpowiedź na tradycyjne pytanie z zakresu suwerenności: do kogo ma należeć ostatnie słowo? Czy po abdykacji Trybunału Konstytucyjnego taka rola mogłaby przypaść innym segmentom władzy sądowniczej, np. Sądowi Najwyższemu, kierującemu się w swojej działalności orzeczniczej odpowiedziami TSUE na słane doń pytania prejudycjalne? Byłoby to bardzo prawdopodobne.

Czy obecny konflikt nie jest konfliktem o pozycję suwerena w państwie?

Ze wszystkiego, co dotychczas powiedzieliśmy dość jasno to by wynikało.

Pojęcie militant democracy, znane jest od lat 30. XX w. Tłumaczy się je jako „opancerzona demokracja”, czyli taka, która jest zdolna do biernego, jak i czynnego oporu wobec swych wrogów. Ten pancerz stanowią m.in. media, stowarzyszenia, grupy lobbingowe, NGO-sy itp. Czy władza sądownicza jest powołana do biernej lub czynnej obrony demokracji? Czy może być uznawana albo uznawać się sama za element „pancerza” demokracji? Czy sądy są elementem tzw. władzy demokratycznej? Co to jest „władza demokratyczna” - znów - z punktu widzenia nauk prawnych? Z kolei jaka jest zależność - powiedzmy – przyczynowo-skutkowa, czy lepiej powiedzieć warunkująca, między suwerennością a demokracją? Jako obywatele powinniśmy troszczyć się bardziej o stan demokracji w Polsce, czy o naszą suwerenność wewnętrzna i zewnętrzną?

Prof. Witold M. Góralski pisał o niemieckim odpowiedniku tego, o czym Pan mówi. Tam za militant democracy przyjmuje się istnienie „demokracji obronnej” (wehrhafte Demokratie) lub inaczej „demokracji walecznej” (streitbare Demokratie), która co do istoty rzeczy została zdefiniowana w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji uznano, że podstawowe zasady ustawy zasadniczej (Grundgesetz) z 1948 r. są „nienaruszalne” (unantasbar) i ustanowiono w niej kompetencje do jej „samoobrony” (Selbstverteitigung). System sądownictwa konstytucyjnego na czele z Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym został uznany za „strażnika konstytucji” (Huter der Verfassung), zapożyczając określenie od Carla Schmitta, tyle że dla niego taką rolę na gruncie konstytucji Niemiec z 1919 r. pełnił prezydent Rzeszy. W mojej opinii wszystkie te rozwiązania prawne tak długo będą skuteczne, póki przede wszystkim klasa panująca w RFN i Federalny Trybunał Konstytucyjny będą chcieli ich bronić – nawet gdyby opowiadała się przeciw nim większość wyborców.

Dostrzegam sceptycyzm w Pana stanowisku w sprawie istnienia tego rodzaju rozwiązań broniących liberalną demokrację.

Kiedy zwyciężył Donald Trump w wyborach prezydenckich, to zwolennicy liberalnej demokracji w USA nieśmiało zaczęli się zastanawiać nad użytecznością istnienia cenzusu majątkowego w prawie wyborczym. Nie byłoby w tym nic aż tak zaskakującego, skoro liberalny porządek w Wielkiej Brytanii w XVIII w. i prawie całym XIX w. oparty był na elicie wyłanianej w cenzusowych wyborach. Doradzałbym też, aby liberalni demokraci wzięli pod uwagę przywrócenie cenzusu wykształcenia dla tych, którzy nie byliby w stanie spełnić wymagań cenzusu majątkowego. Ale tu wymagania powinny być surowe: czynne prawo wyborcze należy się jedynie tym, którzy posiadają doktorat.

Dlaczego!?

Zwolennicy liberalizmu nie powinni z góry odrzucać sprawdzonych wzorów funkcjonowania tego porządku, acz niekoniecznie związane byłoby to z istnieniem liberalnej demokracji. Ale czy „liberalne państwo prawa” to byłoby coś gorszego niż „demokratyczne państwo prawne”?

Czy z tego rodzaju próbami ustrojowymi i politycznymi obrony porządku konstytucyjnego mamy do czynienia w Polsce?

Na gruncie obowiązującej Konstytucji RP nie ma rozwiązań typu militant democracy. Ale o Konstytucji PRL Stefan Rozmaryn, jeden z prawników przygotowujących jej projekt, pisał w połowie lat 60. zeszłego wieku, że kierunek przyjmowanych zmian ustrojowych w PRL może być tylko jeden: państwo miałoby być jeszcze bardziej socjalistyczne, aż wreszcie zrealizowane zostaną zasady utopii marksowskiego komunizmu. Jak wiadomo, Konstytucje PRL od dawna odeszła w ustrojowopolityczny niebyt. Istnienia porządku realnego socjalizmu nie broniła również pod koniec lat 80. zeszłego wieku ówczesna klasa panująca, bo nie mógł zaspokoić jej interesów.

Suwerenność definiowana w naukach prawnych, Konstytucji RP, orzecznictwie TK i jej egzekucja to, wydaje się, nie całkiem tożsame zagadnienia. Jaka jest Pańska opinia w kwestii egzekwowania suwerenności przez władze polskie?

Wszystko zależy od woli klasy panującej i posiadanej siły, którą należy stale powiększać. Rozstrzygnięcie sporu o sędziów dobrze pokaże, w jakim stopniu obecna klasa panująca jest w stanie stać na straży suwerenności państwa, broniąc tym samym własnej niezależności.

Zgodnie z Konstytucją RP władza należy do Narodu, ale jak Pan wskazał w naszej poprzedniej rozmowie, to niewiele wyjaśnia. Przeciwnie, rodzi potrzebę wskazania tego czynnika, który za pojęciem narodu się kryje. Powiedział Pan także, że próby zidentyfikowania nie tyle ukrytego, co głębszego, bardziej istotnego, ośrodka czy ośrodków władzy w Polsce są zaniedbane, że w zasadzie nie prowadzi się takich badań. Dlaczego środowisk naukowych, głównie specjalistów nauk politycznych, to zagadnienie wydaje się nie interesować?

Przedstawiciele nauk politycznych doskonale wiedzą, że rzeczywisty suweren w demokracji liberalnej bardzo niechętnie się odnosi do sytuacji, kiedy się o nim mówi, woli milczenie na ten temat albo jakiś zbiór banałów. Tak samo było w okresie PRL, kiedy przedstawiciele nauk politycznych zapisali tysiące stron o kierowniczej roli klasy robotniczej względnie przewodniej roli PZPR w budowie socjalizmu, nie będąc w stanie w żaden rozumny sposób udzielić odpowiedzi na pytanie: kto jest klasą panującą w realnym socjalizmie i do kogo należy władza w PRL. Jak widać, socjalistyczny suweren tak samo nie lubił, gdy się o nim mówiło, jak obecny. Zapewne wynika to z różnicy między dominującą ludowładczą ideologią a ustrojowymi realiami. Pojawienie się PiS u steru rządów w Polsce o tyle zmieniło sytuację, że poszerzyła się klasa panująca, ale sama nie zniknęła, bo w każdym zorganizowanym społeczeństwie jej istnienie jest oczywistą oczywistością.

Rozmawiamy o suwerenności i zagrożeniach dla niej, tymczasem po tzw. stronie „postępu i ciągłego demokratyzowania demokracji” coraz bardziej słyszalna staje się stosunkowo nowa narracja. Zgodnie z nią, zmiany proponowane przez PiS a dotyczące sądownictwa prowadzą do tzw. polexitu, czyli - w tym przypadku - już nie tyle wyjścia Polski z UE, co jej wykluczenia. W imieniu tych, którzy suwerenność - z sobie tylko wiadomych przyczyn - utożsamiają z wolnością podróżowania po Europie, ze strefą Schengen, zapytam, czy to jest zagrożenie realne? Kto miałby nas z UE wykluczyć? Jaki jej organ, jaki ośrodek władzy?

Na gruncie prawa pierwotnego UE nie przewiduje się takiej możliwości. Nawet w ramach art. 7 traktatu o UE mowa jest jedynie o zawieszeniu niektórych praw państwa członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania rządu tego państwa w Radzie UE, co jednak po pewnym czasie może być cofnięte. Ale w ramach UE tyle rzeczy dzieje się zupełnie bez podstawy prawnej, że i tego w jakiejś nadzwyczajnej sytuacji nie dałoby się wykluczyć, acz jest to niesłychanie mało prawdopodobne, jeśli się pamięta o utrudnieniach, jakie czyniono Wielkiej Brytanii w sprawie jej wyjścia z UE. Tego typu sytuacja dowodziłaby jedynie, że już bylibyśmy świadkami kresu tego pomysłu na zorganizowanie na nowo kształtu Europy, wbrew olbrzymim ambicjom i szumnym zapowiedziom.

Zbliża się koniec prezydenckiej kadencji Andrzeja Dudy. Czy przez te pięć lat stał on na straży polskiej suwerenności? Czy drugi Prezydent RP z szeregów PiS dochował roty przysięgi prezydenckiej zawartej w art. 130 Konstytucji RP?

W sprawie polskiej suwerenności przed 2015 r. i po zakończeniu pierwszej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy niewiele się zmieniło. Gdy zaś chodzi o niepodległość Polski, to bezalternatywna polityka zagraniczna, jaka ze szczególnym nasileniem jest uprawiana po 2015 r. nie służy dobrze wzrostowi poziomu polskiej niepodległości. Myślę, że znacznie więcej dla umocnienia niepodległości swojej ojczyzny uczynił w tym czasie Wiktor Orban, który gotów jest współpracować z każdym, jeśli tylko Węgry mogą coś na tym zyskać.

I wreszcie, czy prezydenckie weto wobec ustaw reformujących system sądownictwa było błędem?

Abstrahując od zasadności prawnokonstytucyjnej posłużenia się tym instrumentem przez Andrzeja Dudę, należy stwierdzić, że na jakiś czas zażegnano w ten sposób konflikt wokół SN, ale dziś on wraca ze zdwojoną siłą i to w okresie kampanii prezydenckiej. Jak sobie da radę z tym drugi Prezydent RP z szeregów PiS – nie mam pojęcia.

Rozmawiał Tomasz Plaskota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           https://wpolityce.pl/polityka/479472-mazewski-czesc-polskich-sedziow-szuka-suwerena-za-granica                                                                                                                                         Ps...Panie doktorze, dziękuję za obszerne fragmenty nawiązujące do suwerenności oraz niepodległości. Mnie osobiście intryguje sprawa kolaborowania polskich polityków z Niemcami oraz "Zakonem Brukselskim". Kolaboranci są bezkarni, a to potwierdza słabość państwa polskiego wobec szkodników. Jestem za nowelizacją kodeksu karnego Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższy czas aby wyeliminować zdrajców z życia publicznego, politycznego i gospodarczego - w odniesieniu do mienia narodowego. Zapewne, panie doktorze część sędziów ma swoich chlebodawców i pryncypałów za granicą, i z tym trzeba zrobić porządek, bo inaczej to nasze sądy nigdy nie będą sprawiedliwe! Zegarów nie ma ale wskazówki u nich działają. Wczoraj Moskwa dziś Bruksela. Taka ich niezawisłość. Po co oni dla nas potrzebni? Za działanie przeciw Polsce włączając obce państwa lub organizacje najwyższa kara, łącznie z "czapą". W Polsce hierarchia aktów prawnych jest następująca:

 
1. Konstytucja RP (czyli Ustawa Zasadnicza)
 
2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (m.in. traktaty unijne)
 
3. Ustawy zwykłe
 

       

KOMENTARZE

 • Cud Bożego Narodzenia
  W Wigilię wyszedł z aresztu, w piątek złożył ślubowanie i.... został wójtem

  https://www.dorzeczy.pl/_thumb/3a/0f/5667f312bd3eb23c260825ffc739.jpeg

  https://www.dorzeczy.pl/kraj/124678/w-wigilie-wyszedl-z-aresztu-w-piatek-zlozyl-slubowanie-i-zostal-wojtem.html
 • @Husky 17:07:20
  Widać jacy wyborcy taki i ich wybraniec. Wyborcy i wybrany to kryminaliści. Dawał swoim zarobić to go ponownie siedzącego w areszcie wybrali. To tylko w Polsce tak jest niestety lub raczej stety, przykładem "senatorowie" Gawłowski, Grodzki, Neumann i jeszcze paru innych..
 • @kula Lis 69 18:38:10
  Kuchciński, Bierecki...
 • @Husky
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY184NDk0Yy9wLzIwMTkvMTIvMjcvODI1LzUwMC9hYTBjNGMyNzQ2MWY0NTIwYTBiYTNlMzMzOWRlNDc0NS5qcGVn.jpeg

  Sędziowski bunt nie zgaśnie w 2020 roku. Partyzanci z „kasty” okopią się w salach sądowych i na politycznych salonach. Czy jednym z głównych symboli odchodzącego roku 2019 był bunt „kasty” sędziowskiej? Ludzie stojący za rebelią chcieliby tak myśleć, ale sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Rachityczne protesty „społeczne” po zmianach w prawie, które mają na celu zdyscyplinowanie sędziów, pokazują, że płomień z 2017 roku zamienił się w płomyk, który rozpala garstkę Polaków zajętych najpierw Świętami, a teraz planowaniem nowego roku. Czy oznacza to jednak, że problem zniknął? Wręcz przeciwnie. Sędziowska „kasta” doskonale trzyma się w sądach. Kolegia i Zgromadzenia sędziowskie sabotują nowy nabór sędziowski, wydają mniej lub bardziej kuriozalne odezwy i uchwały i skutecznie paraliżują większość, która na wojnę z demokratycznie wybranym rządem nie ma najmniejszej ochoty. Uzbrojone w „Gazetę Wyborczą”, zagraniczne media i sparaliżowanych strachem publicystów prawnych, elity sędziowskie, czują się doskonale. Ta „partyzantka” znika z ulic polskich miast, by zapełniać sekretariaty sądów i łamy mediów, które otwarcie utożsamiają się z opozycją totalną. Strach przed reformami? Dobre sobie! Działania różnych sędziów „Juszczyszynów” i szefów sędziowskich stowarzyszeń pokazują, że w obwarowanym obozie „kasty” nikt o strachu nawet nie myśli. Co więcej, elity postanowiły całkowicie zrujnować integralność polskiego sądownictwa. Szokujący wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku wskazuje, że wojna wchodzi w decydującą fazę. Oto bowiem, trzyosobowy (!) skład SN uznał sobie, że szczególnie umocowana, Izba Dyscyplinarna (ID) Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Skąd taka teoria? Podobno wynika ona z orzeczenia TSUE z 19 listopada 2019 roku. Co tam, że o ID nie ma w przytaczanym wyroku niemal ani słowa. Ważne, że zausznicy odchodzącej na emeryturę prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego uznali inaczej. Przy okazji „wyrzucili do kosza” Krajową Radę Sądownictwa. Czy powyższy wyrok rozbija polskie sądownictwo? Nie, ale jawnie wprowadza dualizm prawny i wyrywkowe uznanie (lub nieuznanie) konstytucyjnych instytucji i organów. Neguje (praktycznie) istnienie Trybunału Konstytucyjnego, nie uznaje prerogatywy prezydenta, który jako jedyny nominuje sędziów w Polsce. Oprócz działań systemowych kasta sędziowska znowu sięga po swoją ulubioną broń - histerię i propagandę. Sędzia Igor Tuleya przemawiający na wiecu w Warszawie rysował ponury obraz dyktatury, która niszczy ostoję demokracji, czyli stan sędziowski. Wtórował mu sędzia Markiewicz z Katowic, który mówił o „złodzieju”, który okrada mieszkanie i pozostaje w nim na dłużej. Demokratycznie wybrana (w kolejnych wyborach) władza zachowuje się dla prezesa „Iustitii” jak przestępca lub żołdak z Armii Czerwonej. Ktoś powie, że to krzyk bezsilności i ostatnie podrygi skrajnie upolitycznionych funkcjonariuszy „kasty” sędziowskiej. Nie mam takiego wrażenia. Ta składająca się z zaledwie kilkuset sędziów klika, skutecznie zastrasza i mami niemal 10 tysięcy sędziów polskich. Wierni sojusznicy z Czerskiej i Wiertniczej pilnują jednoczenie, by żaden z „nowych” sędziów nie czuł się zbyt bezpiecznie. Szokująca nagonka na tych, którzy chcą pracować normalnie i nie toczyć na sali sądowej wojny ideologicznej, jest przeprowadzana metodycznie i z kunsztem godnym komunistycznych szczekaczek medialnych. Zasada „Kto nie z nami, ten przeciwko nam” jest wciąż aktualna. Jak to wszystko będzie rzutowało na nadchodzący rok 2010? Przedsmak tego mieliśmy już w tym roku. Pewna siebie „kasta” sędziowska włączyła już karuzelę represji. Początkiem tego roku zostałem prawomocnie skazany karnie przez Sąd Okręgowy w Łodzi, za ujawnianie prawdy o Wojciechu Łączewskim, który skazał niegdyś Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na kary więzienia za bezwzględną i bezkompromisową walkę z korupcją. Niemal rok po moim skazaniu, w przedświąteczny piątek, Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła byłemu już sędziemu Łączewskiemu zarzuty m.in. składania fałszywy zeznań. Śledczy potwierdzili niemal wszystkie zarzuty stawiane Łączewskiemu. Czy czuję satysfakcję, że prokuratorzy potwierdzili ustalenia dziennikarzy sprzed ponad 3 lat? Nie. Jak mamy czuć bowiem jakąkolwiek satysfakcję, skoro skazany w karnym procesie zostaje Jan Śpiewak - obrońca lokatorów gnębionych przez mafię reprywatyzacyjną i klikę z warszawskiego ratusza. Dziś więc jedyną, skazaną w aferze reprywatyzacyjnej osobą jest właśnie on! Inni mogą jednak liczyć na pobłażliwość polskich sądów. Władysław Frasyniuk obrażający policjantów, Obywatele RP organizujący uliczne zadymy i publicyści, którzy nazywają partię rządzącą „mafią”. Bezkarność części środowisk rodzi pytanie o zderzenie zwykłego obywatela z machiną sądową. Czy zacietrzewieni politycznie sędziowie w równy sposób potraktują na sali sądowej zwolennika Zjednoczonej Prawicy? Czy konserwatywny publicysta może wierzyć w niezawisłość osoby, która bierze udział w politycznych pikietach i wspólnie z oskarżonymi o łapówkarstwo, byłymi i obecnymi działaczami opozycji, krzyczy o „wolnych sądach”? To pytania retoryczne. Ostatnie próby zdyscyplinowania „kasty” sędziowskiej to krok w dobrym kierunku. Oby tylko nie skończyło się na „kroku w tył”, który tak dobrze poznaliśmy w wakacje 2017 roku. Walka o prawdziwie „wolne sądy”, którą utożsamia dziś Zjednoczona Prawica jest walką o suwerenność Polaków. Walką, która nie zakończy się w 2020 roku.

  https://wpolityce.pl/polityka/479539-bunt-kasty-sedziowskiej-nie-zgasnie-w-2020-roku

  Ps..Jedynie opcja, wszyscy won! Tylko opcja 0! Nie patyczkować się! Z gangsterami I zdrajcami się nie negocjuje! Ich się eliminuje raz na zawsze! Dlaczego nie wyrzucono na zbity pyszczek wszystkich sędziów mianowanych za czasów PRL? Trzeba to było zrobić w 1989 r. Weryfikacja była w SB, a tamci suchą nogą przeszli z żydokomuny do III RP. Tych kilkuset trzeba po prostu wywalić na bruk. Inaczej nigdy nie dojdzie do uspokojenia sądów. Bunt nadzwyczajnej POstżydosowieckiej kasty z jej klanami rodzinnymi i miotem wsobnym nie zgaśnie, dopóki nie usunie się jej wraz z NKWDowskimi KOrzeniami. Partyzantom z „kasty” należy zabrać przywileje, zgodnie z prawem, a zabraknie im na łopaty. Zostało tylko 126 dni do godziny zero a potem nastąpi pisowska masakra piłą mechaniczną. Pan Zaradkiewicz lub Czarnek to wyśmienici drwale. Rząd nie może bo ma związane ręce poprawnością polityczną ale my obywatele możemy tą kastę wywieźć na taczkach i cała ta unia może mam skoczyć bo taka jest wola narodu.
 • @Husky 17:07:20
  Cięcia sędziowskich emerytur. Dotyczą tych, którzy orzekali krócej niż 20 lat. Sejm ograniczył ostatnio prawo do pełnego uposażenia w stanie spoczynku. Oznacza to cięcie sędziowskich emerytur - informuje dzisiaj "Rzeczpospolita". "Sędziowie, którzy orzekali krócej niż 20 lat, dostaną niższe świadczenie w stanie spoczynku. O ile? Ich uposażenie będzie obniżane o 0,2 punktu procentowego za każdy miesiąc, nawet niepełny, brakujący do owych 20 lat służby" podaje "Rzeczpospolita" przypominając, że taką zmianę uchwalił przed świętami Sejm. "Jest jednak pewne zastrzeżenie, że "obcięta" sędziowska emerytura nie może być niższa niż emerytura lub renta z ZUS" zaznacza gazeta, analizując przepisy. W ten sposób wprowadzamy sprawiedliwe zasady przyznawania sędziowskiego stanu spoczynku grzmiał w Sejmie Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości" przypomina debatę dziennik. Gazeta tłumaczy, że bywa, że młodzi sędziowie przed czterdziestką przechodzą w stan spoczynku z powodu stanu zdrowia.
  "Mogą wówczas liczyć na "emeryturę" w wysokości ok. 6 tys. zł. Zwykły chory śmiertelnik ok. 1 tys. zł renty" podaje "Rz". Dziennik przypomina, że pomysł obniżki pojawił się nie po raz pierwszy. Sędzia SN Wiesław Kozielewicz już dwa lata temu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" stwierdził, że gdy widać nadużywanie stanu spoczynku, musi wkroczyć ustawodawca przypomina gazeta. Zaznacza, że sami sędziowie nie krytykują wprost zmiany zasad obliczania sędziowskiej emerytury. Niech robią, co chcą. Jeśli ktoś będzie chciał odejść, to robi to bez względu na stan spoczynku. Wybierając zawód w wieku 25 lat, nikt z nas nie myślał o spokojnej emeryturze. Dla większości to służba na całe życie. Podejmowana każdego dnia kosztem życia osobistego i rodziny zapewnił jeden z krakowskich sędziów cytowany przez piątkową "Rzeczpospolitą".


  Ps...A przed udaniem się na marną emeryturkę każdy członek kasty przy pomocy wariografu odpowie na warunkujące spoczynek pytanie ile wyroków skręcił, od kogo wziął w łapę, z kim ustalał orzeczenia? Czemu tak późno?Rozumiem lekarz ratuje, górnik daje nam ciepło itd itp. Ale te postżydokomusze ze swymi klanami rodzinnymi i miotem wsobnym insekty?

  Z tej ostatniej wypowiedzi uśmiałem się. Oni mają nas za idiotów. Cytat sędziego nieroba "Dla większości to służba na całe życie. Podejmowana każdego dnia kosztem życia osobistego i rodziny".. Co za durny sędzia męczy się kosztem życia osobistego, to może idź do układania kostki brukowej tam wypoczniesz i życie osobiste lepiej ułożysz. Byłem na rozprawie w WSA. Wysłuchałem obrony adwokata, było stekiem kłamstw i przekręcanie imiona. Świadków nie powołano, bo po co? Na podstawie kłamstw sędzia wydaje wyrok i to jest "ciężka praca"! I gdzie tu sprawiedliwość. My wyrabiamy jakąś emeryturę, a oni mają sobie "stan spoczynku", czyli do roboty nie chodzimy, a pensja leci. W nowej wersji spadnie STRASZNIE, o 20%. Jak żyć! Cóż my poczniemy? Podniesiemy wysokość łapówek? A kiedy zaczną płacić składki zusowskie i inne? Najwyższa pora, by nadzwyczajną kastę traktować tak, jak traktuje się przeciętnego śmiertelnika i to nie tylko w naliczaniu emerytur, ale też w każdym innym względzie. To są jakieś półśrodki. Zlikwidować całkowicie żydokomunistyczny relikt zwany stanem spoczynku. Zarobki sędziów ozusować i płacić emerytury lub renty na zasadach ogólnych, tak jak innym obywatelom. A sędziowie co "orzekali" w PRLu powinni mieć obniżone emerytury tak jak ubecja.
 • Wynagrodzenie sędziego: Polscy sędziowie na tle Europy zarabiają dobrze.
  https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20110922/PCD/309229992/AR/0/AR-309229992.jpg?imageversion=Artykul&lastModified=


  Sędziowie zarabiają u nas dwa razy więcej niż średnia krajowa. Porównując dochody społeczeństwa, to lepszy wynik niż na zachodzie UE. Mimo to sędziowie ciągle twierdzą, że ich pensje są za niskie
  W poniedziałek sędziowie protestowali m.in. przeciwko zbyt niskim wynagrodzeniom i ich zamrożeniu. Powoływali się przy tym na raport o wynagrodzeniach sędziów w Europie. Wynika z niego, że na początku kariery polski sędzia zarabia 15 189 euro rocznie. Za nami są tylko Rosja, Gruzja, Azerbejdżan, Albania, Bułgaria, Armenia i Mołdawia. Okazuje się, że wynagrodzenia polskich sędziów nie są tak niskie, jak by się wydawało. Nie możemy przeliczać funtów, złotówek i euro i porównywać tych kwot, bo różna jest wartość pieniędzy. Bardziej miarodajne jest odniesienie wysokości pensji do średniej danego kraju mówi Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości. A tu wynagrodzenia polskich sędziów prezentują się dość dobrze. Z pensjami dwukrotnie wyższymi od średniej krajowej rozpoczynający karierę sędzia plasuje się w połowie stawki krajów UE. Za nami są takie państwa, jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Holandia czy kraje skandynawskie. Jeżeli poziom życia we Włoszech czy Francji jest dużo wyższy niż w Polsce, to przemnożenie średniej krajowej przez mniejszy iloczyn niż w Polsce spowoduje, że poziom życia włoskiego czy francuskiego sędziego będzie dużo wyższy niż polskiego – broni racji protestujących sędzia Barbara Godlewska-Michalak z Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca uwagę, że w krajach Europy Zachodniej w porównaniu z początkiem kariery sędziowie mogą liczyć na duży awans finansowy. W Polsce pensje sędziego np. z sądu rejonowego i okręgowego nie odbiegają znacząco od siebie wyjaśnia. Resort sprawiedliwości zwraca uwagę, że status materialny sędziów rośnie. Od 2005 r. płace tej grupy zawodowej wzrosły aż o 40 proc. wskazuje Joanna Dębek.
  https://www.rp.pl/artykul/720436-Wynagrodzenie-sedziego--Polscy-sedziowie-na-tle-Europy-zarabiaja-dobrze.html
 • Polska ma najwięcej prokuratorów w Unii i zarabiają oni lepiej niż sędziowie
  Liczba prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o 40%. I co więcej - w 2016 roku ich zarobki przewyższały przeciętne wynagrodzenia sędziów - wynika z raportu przygotowanego przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska SA.
  https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/polska-ma-najwiecej-prokuratorow-w-unii-i-zarabiaja-oni-lepiej-niz-sedziowie,186038.html
 • @kula Lis 69 18:38:10
  Alonso Gawłowski to śliski temat tu na portalu
  Uważaj
  Admin czuwa
  8-)))))
 • @kula Lis 69 19:07:59
  Właśnie widzę towarzysza Cimoszewicza w tvn 24., doskonała kondycja i humor.

  Ktoś wie jak mu się udało wyleczyć "chorobę nowotworową"?
 • @kula Lis 69 19:18:08
  Totalsi z konfederatami powtarzają, ze gdyby nie 500+ to mielibyśmy nadwyżkę budzetową

  Fakty?
  W 2015 r nie było 500+ i deficyt wynosił 42 mld zł,
  w 2017 pierwszy pełny rok 500+ od 2 dziecka a deficyt 25 mld zł,
  w 2019 jest 500+ na kazde dziecko i po XI 1,8 mld zl deficytu
 • @kula Lis 69 19:27:35
  W 2014 na krawędzi bankructwa, teraz lider wśród europejskich linii lotniczych. PLL LOT pobiły rekord - w 2019 odprawiły 10 milionów pasażerów - rekord w 90-letniej historii firmy (w 2015 - 4,3 mln).

  Pamiętacie wypowiedź kierownika Tuska na temat LOT z 2014?
 • FOR: Zarobki sędziów nie są niskie
  https://galeria.bankier.pl/p/c/c/1399c6a6145cd7-645-244-0-403-2122-806.jpg
  Zarobki sędziów są wysokie – zarówno w porównaniu z „przeciętnym Kowalskim”, jak i sędziami w innych krajach UE – to główny wniosek płynący z najnowszej analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak wynika z analizy think tanku, sędzia zarabia w Polsce średnio 10 410,33 zł w sądzie rejonowym, 13 185,59 zł w okręgowym i 15 503,11 zł w apelacyjnym. Zarobki rosną – w latach 2011-13 wzrosły kolejno o: 1009,24 zł, 1208,51 zł, 1631,35 zł. Od wynagrodzenia nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne, więc zarobek netto jest wyższy niż dla innych pracowników zarabiających tę samą kwotę brutto (w przypadku zarobku rzędu 11 668 zł różnica wynosi 1068 zł więcej „na rękę”). Sędziowie nie są objęci powszechnym systemem emerytalnym – po przejściu w stan spoczynku mogą pobierać świadczenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Minimalne uposażenie to dziś 5554,24 zł, maksymalne 10 501,58 zł. Wysokość zarobków jest ustalana ustawowo, więc sędziowie nie muszą martwić się o rynkową grę popytu i podaży, jak np. adwokaci. 40% polskich sędziów oprócz wynagrodzenia dostaje też dodatki (funkcyjne i za długi czas pracy). Dodatki te stanowią często dużą część osiąganego dochodu. Jak wyglądają zarobki sędziów na tle zarobków „przeciętnego Kowalskiego”? Z danych podawanych przez Anetę Citko z FOR, różnica między przeciętnymi wynagrodzeniami brutto w Warszawie wypada na korzyść sędziów i wynosi: 5416,67 zł, 8191,93 zł, 10 509,45 zł (kolejno dla sędziów: sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych). W innych miastach różnica jest jeszcze większa, ze względu na sztywne wynagrodzenie sędziów i zróżnicowane, niższe niż w Warszawie, średnie zarobki w innych polskich miastach.

  Ciekawie wyglądają dane dotyczące porównania zarobków sędziów i przedstawicieli innych zarobków prawniczych. Obiegowa jest w końcu opinia, że sędziowie zarabiają gorzej niż np. adwokaci. Z analizy FOR wynika, że 25% adwokatów zarabia powyżej 10 500 zł, ale też 25% zarabia mniej niż 4600 zł. Zarobki początkującego sędziego wynoszą średnio 7405,65 zł, co wypada bardzo dobrze na tle zarobków początkujących adwokatów, a warto zauważyć, że przedstawiciele obu zawodów na początku uczą się dobrze wykonywać swoją pracę.

  FOR za bezcelowe uznał porównywanie przeciętnych zarobków sędziów w Polsce i Unii Europejskiej w kwotach nominalnych, ze względu na różną siłę nabywczą pieniądza i realia poszczególnych krajów. Autorka analizy skupiła się na stosunku średniej pensji brutto początkującego sędziego do średniej pensji brutto w danym państwie. W Polsce wskaźnik ten wynosi 2,1 i plasuje nas w górnej stawce państw UE, minimalnie powyżej połowy. Za nami są m.in. Niemcy (0,9), Francja (1,1), Szwecja (1,3) i Włochy (1,9). Lepszy start sędziowie mają m.in. na Cyprze (3), w Irlandii (3,7) i Rumunii (4,4 – najwyższy poziom wskaźnika w UE).

  Autorka analizy wskazuje na znaczne poczucie stabilizacji, które wiąże się z zawodem sędziego. Zapewnienie niezależności wiąże się z zatrudnieniem na czas nieokreślony, ale pewność zatrudnienia jest znacznie większa niż w przypadku zwykłej umowy na czas nieokreślony, gdyż przypadki rozwiązania obowiązku służbowego są ściśle określone. To nie koniec przywilejów sędziów – jak już zostało wspomniane – praca ta wiąże się z wynagrodzeniem niezależnym od czynników rynkowych i brakiem objęcia powszechnym systemem emerytalnym. Wysokości emerytur pobieranych przez sędziów są kilkukrotnie wyższe niż przeciętne świadczenia z tego tytułu dla przedstawicieli innych zawodów.
  Jak oświadcza FOR – publikacja ma być odpowiedzią na pojawiające się w mediach żądania dotyczące zwiększenia uposażeń sędziów. Autorka jest zdania, że konstytucyjna zasada zapewnienia sędziom wynagrodzenia „odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi obowiązków” jest w Polsce spełniona.

  Marcin Surowski

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/FOR-Zarobki-sedziow-nie-sa-niskie-7225488.html

  Ps...Wydaje mi się, że w tym środowisku obowiązują wątpliwe zasady moralne. Znam przykład sędziny, która biła swojego ciężko schorowanego męża, który wkrótce umarł. Osoba ta specjalizowała się w sprawach karnych i nadal jest sędzią. Krzysztof Karpiński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jego były prezes skazywał protestujących robotników strajków w Radomiu w 1976 roku, wyroki były wydawane w trybie przyśpieszonym, aby spacyfikować demonstrantów niezadowolonych z podwyżek cen żywności - dzisiaj swe ofiary, które opisują zdarzenia związane z procesami nazywa kłamcami.
 • @kula Lis 69 19:33:30
  Szykować się!

  https://pbs.twimg.com/media/EMz1kj4XUAAl96M?format=jpg&name=small


  https://niepoprawni.pl/blog/husky/show-must-go-on
 • Na niniejszej stronie znajduje się przegląd zawodów prawniczych w Niemczech.
  https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-de-maximizeMS-pl.do?member=1
 • Staż hospitacyjny w Niemczech dla młodych sędziów i prokuratorów, 19-11-2019r. - 06-12-2019r.
  https://www.kssip.gov.pl/node/6247
 • Gigantyczne zarobki prokuratorów!
  https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/gigantyczne-zarobki-prokuratorow-aa-APRm-Mfk3-ohVi.html
 • USA: Średnia płaca w FBI niższa niż w Służbie Leśnej
  https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190129939-USA-Srednia-placa-w-FBI-nizsza-niz-w-Sluzbie-Lesnej.html
 • @kula Lis 69 19:57:46
  Cimoszewicz i Najsztub jebnęli się na Marszałkowskiej. Tuleja pierwszy raz w życiu nie będzie wiedział jaki wydać wyrok.
 • Styczniowy Hit w Warszawie
  27 stycznia na ulice stolicy wyjedzie tramwaj z gwiazdą Dawida

  https://s4.tvp.pl/images2/d/6/5/uid_d6503903b3740db477df5a27992489371548531431774_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515.jpg

  Tramwaj z gwiazdą Dawida, to jedna z inicjatyw Fundacji Shalom, która organizuje w niedzielę w Warszawie oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

  Zabytkowy tramwaj wyjedzie na ulicę stolicy w samo południe. Będzie jeździć bez pasażerów do godziny 18 trasą obejmującą Plac Narutowicza – Filtrowa– Nowowiejska – Marszałkowska –Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Popiełuszki - Metro Marymont – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Okopowa – Towarowa a kończy na Placu Zawiszy (sic)
 • Obłudnicy.
  Zarówno Kula Lis,jak i pan Mażewski oraz propisowski powołany do życia dzięki pomocy mośków z Izraela tygodnik WSieci powinni powstrzymać się od siania kłamstw i dezinformacji.
  Od czasów 2 WŚ Polską rządzą żydzi z różną intensywnością i to oni odpowiedzialni są za rozgrabienie polskiego majątku po 1989,zmuszenie Polaków do emigracji,bezwarunkowe wpakowanie nas do UE oraz wszystkie kłopoty z tego wynikające.Te bydlaki nie chcą się przyznać bo i po co że L.Kaczyński to polityczne zero bo podpisał Traktat Lizboński a p.Gersdorf jak i inni zarówno po jednej jak i po drugiej stronie sceny politycznej to agenci,złodzieje,cfaniaki albo tchórze bo boją się albo nie mają predyspozycji aby zrobić porządek w Polsce.Nawet jeżeli idzie tutaj o depopulację to czemu my Polacy mamy przyłanczać się do tego obłędu?
  Inna sprawa to to że tego co się stało nie jest w stanie naprawić żadna siła polityczna-trzeba czekać na wojnę,rewolucję albo kataklizm po którym będzie można zrobić porządek.
 • @Husky 19:49:26
  Wydatkami budżetowymi można żonglować po to aby sprawić wrażenie że deficytu nie ma i tak się robi.A co z 1,3 bln zadłużeniem Polski PIS-owscy pijarowcy?
 • @maro 23:54:08
  Na kiedy zapowiadany jest najbliższy koniec świata?
 • Porżądek prawny jest jeden poza wprowadzaniem infrastruktury prawnej pasożytniczego systemu marksistowskiego z nadbudową judeoka
  Dwaj tacy co ukradli księżyc zafascynowani swymi krewnymi wujkami ojca Rajmunda Kaczyńskiego (Henryk Świątkowski minister sprawiedliwości w rządzie Bieruta i Wilhelm jego brat urodzony pod Odessą pułkownik NKWD z Charkowa a w polskim demoludzie przedgomułkowskim prezes Naczelnego Sądu Wojskowego) zakompleksieni kurduplostwem moralnym i fizycznym dzięki swym krewnym zamieszkiwali w przydzielone willi gdy inni Warszawiacy gnieździli się w ruinach i prawniczach a w III RP przez wiele lat zajmowali kluczowe stanowiska prawnicze i polityczne chcą przez pasożytnicze selekcje i kreacje doprowadzi sądownictwo powszechne do służalczości zbrodniczych sądów wojskowych zlikwidowanych w 1956r.
 • @maro 23:59:07
  A czy to PiS tak zadłużył? Pytaj poprzedników demagogu.
 • @maro 23:54:08
  Zapomniałeś lewacki lub peowski demagogu, cz nie chcesz pamiętać, że śp. LK zwlekał z podpisaniem tego gniota, ile było wrzasku ze strony ryżego żydoszwaba i PO, że i tak bez jego podpisu sejm ratyfikuje. Jesteś lewacką lub peowską mendą, ciesz się, że ciebie tu u siebie toleruję.
 • USA: płace sędziów Sądu Najwyższego od 1789 roku(przed opodatkowaniem czyli brutto!)
  http://niezniknelo.pl/OK2/files/_processed_/csm_USA_Supreme_Court_Front_Dusk_5a50b60835.jpg

  Przy okazji ostatnich debat o Trybunale Konstytucyjnym populistyczni politycy podnosili wysokość wynagrodzeń sędziów TK jako argument na rzecz zmiany w ustawie, która miałaby ich zmuszać do "większej wydajności". Dowodzono: "tyle zarabiają, a tak mało robią". Przypomnę tu, że według informacji Biura TK kwotowo sędzia TK zarabia miesięcznie brutto 22.439,80 zł, czyli rocznie 269 277,60 (brutto), przy średniej płacy w Polsce 50 568 rocznie (brutto). Porównajmy to z płacą sędziego Sądu Najwyższego USA, która w 2014 roku wyniosła, jak podaje portal SN USA 255 500 dolarów, przy średniej płacy netto w amerykańskiej gospodarce 45 600 dolarów (rocznie). Jako ciekawostkę pokazujemy zarobki sędziego SN USA od 1789 roku: Data Płaca sędziego

  23.09.1789 $4,000

  1.01.1819 $5,000

  3.03.1855 $6,500

  1.07.1871 $8,500

  4.03.1873 $10,500

  1.03.1903 $13,000

  1.06.1911 $15,000

  1.01.1927 $20,500

  1.08.1946 $25,500

  1.03.1955 $35,500

  1.07.1964 $40,00

  1.03.1969 $62,500

  1.10.1975 $65,600

  1.10.1976 $68,800

  1.03.1977 $75,000

  1.10.1979 $84,700

  1.10.1980 $92,400

  1.10.1981 $96,800

  1.10.1982 $100,700

  1.01.1984 $104,700

  1.01.1985 $108,400

  1.01.1987 $111,700

  1.03.1987 $115,000

  1.02.1990 $124,000

  1.01.1991 $160,600

  1.01.1992 $166,200

  1.01.1993 $171,500

  1.01.1998 $175,400

  1.01.2000 $181,400

  1.01.2001 $186,300

  1.01.2002 $192,600

  1.01.2003 $198,600

  1.01.2004 $203,000

  1.01.2005 $208,100

  1.01.2006 $212,100

  1.01.2008 $217,400

  1.01.2009 $223,500

  1.01.2014 $255,500
 • @Husky 19:53:02
  https://w-locie.pl/index.php/2019/12/24/owsiak-zloty-melon-matka-kurka-wosp/
  https://w-locie.pl/index.php/2019/12/28/owsiak-wosp-wynagrodzenia-final/
 • @Husky 20:28:18
  https://w-locie.pl/wp-content/uploads/2019/12/katastrofa-smolenska-tusk-belka.jpg

  Media o tym milczą! Nieznane konsekwencje katastrofy smoleńskiej. Oni zgarnęli na tym MILIARD zł! Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że katastrofa smoleńska oprócz znanych wszystkim konsekwencji polityczno-społecznych miała również bardzo poważne skutki finansowe. Śmierć ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka, obsadzenie jego stanowiska w ekspresowym tempie Markiem Belką oraz naciski Jana Vincenta Rostowskiego oraz Donalda Tuska spowodowały, że w ciągu kilku kolejnych lat wytransferowano z Polski na konta Międzynarodowego Funduszu Walutowego równowartość miliarda złotych. Tusk i Belka skorzystali? Czy był to jednak zamach? Wczesną wiosną 2010 roku, ówczesny prezes NBP Sławomir Skrzypek uznał, że nasz kraj nie potrzebuje już potencjalnego wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego w postaci możliwości korzystania z elastycznej linii kredytowej. Tym bardziej, że za sam dostęp do tej linii Polska musiała płacić grube pieniądze i nigdy z niej nie korzystała. Odmiennego zdania byli premier Donald Tusk oraz minister finansów Jan Vincent Rostowski, ale to do prezesa NBP należała ostateczna decyzja. 10 kwietnia 2010 roku Skrzypek ginie w katastrofie pod Smoleńskiem. Platforma do spółki z pełniącym obowiązki prezydenta Komorowskim w pośpiechu powołują na stanowisko szefa NBP Marka Belkę. Jego pierwszą decyzją było… przedłużenie linii kredytowej w MFW.

  MFW i jej Flexible Credit Line

  Jednym z narzędzi finansowej stabilności według bankierów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) miała być tzw. elastyczna linia kredytowa (ang. Flexible Credit Line), która daje dostęp do tajemniczych jednostek rozliczeniowych o nazwie „SDR” (rzekomo wymienialnych na dolary). Co ciekawe umowy o dostęp do tego typu linii podpisały jedynie trzy państwa na świecie. Były to Kolumbia, Meksyk, a od 2009 roku także i Polska. Problem w tym, że podpisanie takiej umowy wiązało się również z przelaniem na konta MFW realnych pieniędzy. Za roczny dostęp do linii (2009-2010) Polska musiała przelać na konta MFW równowartość ok. 182 mln zł.

  Skrzypek nie chce linii. Tusk z Rostowskim chcą
  W marcu 2010 roku, ówczesny prezes NBP Sławomir Skrzypek uznał, że sytuacja polskiej gospodarki i systemu finansowego jest na tyle dobra, że nasz kraj nie potrzebuje już potencjalnego wsparcia MFW w postaci możliwości korzystania z elastycznej linii kredytowej. Oficjalne dane NBP mówiły, że na koniec lutego 2010 stan polskich aktywów rezerwowych liczonych wyniósł ponad 62,6 mld euro. Z kolei w komunikacie opublikowanym 5 marca NBP potwierdził, że „Polska ma wysoki poziom rezerw walutowych. Rezerwy te są gwarantem bezpieczeństwa finansowego naszego kraju w relacjach zewnętrznych”. Zupełnie odmiennego zdania byli premier Donald Tusk oraz minister finansów Jacek Rostowski, którzy bardzo mocno naciskali na to, aby Polska przedłużyła umowę z MFW dotyczącą linii kredytowej. Na początku kwietnia premier na jednej z konferencji powiedział „Podtrzymanie elastycznej linii kredytowej byłoby zabezpieczeniem dla Polski na wszelki wypadek. Rację mają ci, którzy mówią, że dziś nam już tego nie potrzeba, ale widząc, co się dzieje w niektórych państwach Unii Europejskiej, być może takie zabezpieczenie lepiej byłoby mieć.”

  Smoleńska zmiana
  10 kwietnia 2010 Sławomir Skrzypek ginie w katastrofie rządowego Tu-154M pod Smoleńskiem. Pełniącym obowiązki prezesa NBP został jego dotychczasowy pierwszy wiceprezes – Piotr Wesołek. Mimo śmierci Skrzypka, zarówno Wesołek jak i cały zarząd NBP podtrzymują stanowisko zgodnie, z którym elastyczna linia kredytowa z MFW jest nam niepotrzebna. W oficjalnym komunikacie NBP możemy przeczytać, iż „nie jest zasadne ponowne ubieganie się przez Polskę o udostępnienie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy Elastycznej Linii Kredytowej”.
  W miesiąc po katastrofie smoleńskiej, pełniący obowiązki prezydenta RP Bronisław Komorowski obwieszcza, iż chciałby aby nowy prezes NBP został wybrany jeszcze przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na czerwiec (prezes NBP zgodnie z konstytucją jest powoływany bezwzględną większością głosów przez Sejm na wniosek prezydenta). Ówczesny marszałek Sejmu stwierdził, że „przeprowadzi konsultacje, by wyłonić odpowiednią kandydaturę na nowego prezesa NBP”. Kilka dni później p.o. prezydenta RP ogłosił, że jego kandydatem jest Marek Belka. Głosowanie nad jego kandydaturą miało miejsce 10 czerwca 2010. Głosami PO oraz SLD Marek Belka został wybrany na prezesa NBP jako kandydat marszałka Sejmu, który wówczas pełnił obowiązki głowy państwa.

  Nowy prezes. Nowa linia. Nowe koszty

  Wyraźny pośpiech w sprawie obsadzenia stanowiska prezesa NBP jeszcze przed wyborem nowego prezydenta RP wyjaśnił się kilka dni później. 15 czerwca 2010 roku (na 5 dni przed I turą wyborów prezydenckich) jedną z pierwszych decyzji Marka Belki było podpisanie wniosku o przedłużenie linii kredytowej w MFW. Już dzień później MFW oficjalnie przyjął wniosek Polski i jednocześnie zasygnalizował, że rozpatrzy go pozytywnie. Formalności stało się zadość 2 lipca 2010, kiedy to umowa o dostępie do elastycznej linii kredytowej została podpisana. Tym samym Tusk z Rostowskim (a może ktoś jeszcze) ostatecznie osiągnęli swój cel. Kilka miesięcy później – w styczniu 2011 r. – Polska złożyła wniosek o wydłużenie o dwa lata okresu obowiązywania elastycznej linii kredytowej. MFW wyraził na to zgodę i wziął za to równowartość ok. 340 mln zł (107 mln USD). To samo miało miejsce w 2012, kiedy umowa została przedłużona o kolejne 2 lata (w zamian na konta MFW poleciało 110 mln USD, czy ok. 350 mln zł). Nie tak dawno rządzący naszym krajem po raz kolejny zawnioskowali o dostęp do linii kredytowej MFW. Koszt do końca 2015 roku wyniósł ok. 69 mln USD (ok. 255 mln zł). Łączne koszty funkcjonowania dostępu do „Flexible Credit Line” za lata 2010 – 2015 to równowartość około miliarda zł! Mimo tak wysokich kosztów nasz kraj nie skorzystał z elastycznej linii kredytowej ani razu. Powstaje zatem pytanie o zasadność podejmowanych przez Marka Belkę decyzji. Czy chodziło o bezpieczeństwo finansowe Polski czy też międzynarodowych bankierów z MFW?

  za: Niewygone.info.pl
 • @kula Lis 69 08:16:48
  "czy nie chcesz pamiętać, że śp. LK zwlekał z podpisaniem tego gniota"

  Czyli podpisał ale się nie cieszył. Chociaż moi znajomi z PiS upierają się, że to Tusk podpisał.
 • @kula Lis 69 08:55:28
  Nie ma Polaka, poza Owsiakiem i jego rodziną, który się nie dołożył się do "sprzętu WOŚP". Każdy podatnik sponsoruje tę hucpę finansowaną przez samorządy i budżet. Dlatego rytualne pytanie należy odwrócić. Jak się będzie czuł Owsiak, gdy trafi do szpitala na "sprzęt WOŚP"?


  https://pbs.twimg.com/media/EMtl73MXsAA2SWE?format=jpg&name=small
 • @kula Lis 69 08:55:28
  "Sprzęt ratujący życie".

  Od lat to jest główny "towar" jaki Owsiak pcha do szpitali, badziewie kosztuje parę złotych, ale można przylepić 1000 serduszek.
  W Bangladeszu i w Ugandzie takich "darów" nie daje się szpitalom.

  Pytanie ile z tych sprzętów rzeczywiście zostało zakupionych przez WOŚP, a ile dostało te serduszka tylko dlatego, że stały najbliżej
 • Polecam kolego tekst w tym temacie
  Warto

  https://niepoprawni.pl/blog/humpty-dumpty/sedziowie-delegowani-przez-politykow
 • @Husky 11:21:45
  http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2015/11/temida.spasiona.biedny.narod_.jpg
 • Dekomunizacja potrzebna! Czas oczyścić Polskę ze spuścizny sowieckiej, czerwonej zarazy
  http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2019/11/Dekomunizacja-w-Polsce-konieczna-1.jpg

  „Tereny, które zostały wyzwolone, tereny odzyskane, były wyzwalane przez dwie armie. Jedna armia to była armia Wojska Polskiego, w tym gen. Jaruzelskiego. A druga to była armia radziecka” – przekonywał Włodzimierz Czarzasty na antenie TVP Info. Ponadto szef SLD insynuował, że obecnie sytuacja osób LGBT w Polsce jest porównywalna do sytuacji żydów podczas II wojny światowej…
  No ja pierdolę! Czerwona zaraza, kiedy "wyzwalała" Polskę w styczniu 45 zesłała 1 milion Polaków na Sybir. Armia Czerwona paliła mordowała, grabiła i gwałciła niewinna ludność Polski nie gorzej jak Niemcy. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski nie było żadnym wyzwoleniem. Było zamianą jednej okupacji na drugą. Okupacji brunatnej na okupację czerwoną. Zdziczenie radzieckich żołdaków było ogromne. Wielu ofiar nie zastrzelili, tylko zatłukli kolbami. Cywilów zabijano na miejscu albo zabierano na miejsce kaźni pod lasem, gdzie byli systematycznie zabijani strzałami z broni maszynowej i dobijani strzałami z pistoletów. Mordowano nie tylko żołnierzy NSZ, AK, WiN, etc.. w sposób okrutny bez sądu, mordowano zakonnice, gwałcono dzieci zabijając je bagnetami lub roztrzaskując głowy o mur. Rozmiar tych zbrodni jest przeogromny zajmuje wiele tysięcy tomów akt dostępnych w IPN. Z tym bezmiarem zbrodni próbowali walczyć Żołnierze Wyklęci nasi bohaterowie, tak wyszydzani prze komunistów i ich potomków patrz lider SLD i jemu podobni. W czasach PRL o zbrodniach sowieckich żołnierzy nie można było oficjalnie mówić. Ofiary był dodatkowo skazane na niepamięć. Pamiętali o nich członkowie rodzin, sąsiedzi, ale władze pilnowały, żeby nikt więcej się nie dowiedział o tragedii setek niewinnych osób. Dopiero po pół wieku ofiarom oddano należną cześć, a ich losem zajął się Instytut Pamięci Narodowej. Niestety, sprawcy i inspiratorzy rzezi nigdy nie odpowiedzieli i już nie odpowiedzą za swoje czyny. I to każdy Polak wiedzieć powinien! Mamy już 75 lat powojnie, a czerwona zaraza PO-miotów przybłędów bolszewickich jak się okazuje jest mocno aktywna w naszym Kraju. Dekomunizacja! Dekomunizacja potrzebna czas oczyścić Polskę ze spuścizny sowieckiej, czerwonej zarazy. Czas zdelegalizować lewacką strukturę powstałą na bazie PZPR i moskiewskich pieniędzy… tylko kto tej dekomunizacji dokona.
 • Represje za zdanie odrębne od demonstrujących sędziów
  http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rajmund-Pollak.jpg

  Kronika Beskidzka z dnia 5 grudnia 2019 roku napisała artykuł o tym, że ponownie szykanowany jest Rajmund Pollak, bo postanowił się postawić nadzwyczajnej kaście. Przypomnijmy fakty. 1 grudnia 2019 roku przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej zebrała się ok. 150 osobowa grupa złożona z sędziów, notariuszy, komorników i ich wielbicieli. Jak informują dziennikarze Kroniki Beskidzkiej Rajmund Pollak przechodząc obok demonstrantów usłyszał okrzyki na temat rzekomych (…) „aktualnych represji i szykan wobec sędziów”, w związku z tym podszedł do mikrofonu i wyraził zdanie odrębne. I to wystarczyło, aby narazić się na szykany i ponowne represje jak w czasach PRL. Ten dzielny bielski opozycjonista stwierdził, że cała ta demonstracja jest tematem zastępczym, bo w Bielsku-Białej są obecnie poważniejsze problemy i powinno się protestować przeciw 100% podwyżce cen za wywóz śmieci, przeciw drastycznej podwyżce podatku od nieruchomości, a zwłaszcza wobec umorzenia postępowań wobec dygnitarzy odpowiedzialnych za aferalną prywatyzację Fabryki Samochodów Małolitrażowych, w wyniku której Skarb Państwa utracił co najmniej 3 miliardy dolarów, a ponad 25.000 pracowników FSM okradziono z ich praw do bezpłatnej puli akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa. W reakcji na te słowa zebrani sędziowie ostro zabuczeli i zawyli z dezaprobaty. Wówczas dawny działacz NSZZ „Solidarność” zadał zebranym sędziom następujące pytania: „Kiedy poniosą odpowiedzialność karną ci wszyscy spośród sędziów, którzy skazywali moich kolegów na więzienie w stanie wojennym za działalność w NSZZ „Solidarność”?” oraz „Kiedy wreszcie odbędzie się lustracja sędziów?„. Wtedy podszedł do niego młody jegomość z klipsami w uszach i próbował sprowokować go do bójki, chwytając za ramiona, ale doświadczony na różnych demonstracjach nasz kolega redakcyjny nie dał się sprowokować, lecz tylko wyswobodził się z uchwytu i robiąc unik wycofał się z tłumu. Okazało się jednak, że to nie koniec problemów, bo podjechała cała grupa prewencyjna Policji z „armią” policjantów podległych Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach i 8 funkcjonariuszy uprzejmie kazało mu wejść do mikrobusu, określanego w stanie wojennym po prostu jako (…) „suka dla aresztantów”. Został oficjalnie zatrzymany w celu…. wylegitymowania, gdyż któryś z sędziów powiadomił Policję, że dokonał…. „bulwersującego opinię publiczną czynu zakłócenia demonstracji sędziów”. Policjanci poinformowali go, że głównym zarzutem sformułowanym wobec niego przez jednego z sędziów jest…… "niedopuszczalne dla zebranej palestry oświadczenie nie na temat, gdyż sędziowie przyszli protestować m.in. przeciwko ministrowi Zbigniewowi Ziobro, a Rajmund Pollak zamiast skrytykować Ministra Sprawiedliwości, skrytykował protestujących sędziów"! Zarzut ten wywołał rozbawienie nawet wśród przybyłych Policjantów, jednak oficjalnie, to tylko zapisali w notatkach, że organizatorzy zarzucili mu zakłócenie legalnej demonstracji i nawet wymienili mu paragraf Kodeksu Wykroczeń na który wskazał jeden z sędziów. Przypomnijmy jednak, że gdy dygnitarze III RP narazili na wielomiliardowe straty Skarb Państwa podczas prywatyzacji FSM, to przez 27 lat nikt nie przesłuchał ani Janusza Lewandowskiego, ani Andrzeje Olechowskiego, który podpisał Umowę Definitywną z Fiatem, ale gdy mieszkaniec Bielska-Białej skrytykował postawę sędziów, to już po dwóch dniach 4 grudnia 2019 roku został przesłuchany w charakterze…. podejrzanego o zakłócenie legalnej demonstracji sędziów. W miarę docierania do następnych informacji w tym temacie Redakcja będzie informować Czytelników o dalszym przebiegu sprawy. Mamy jednak nadzieję, że były, wieloletni działacz NSZZ ”Solidarność” nie spędzi Świąt Bożego Narodzenia w areszcie za wyrażone przez niego zdanie odrębne w trakcie demonstracji sędziów, notariuszy itd. Przecież żyjemy już od wielu lat w wolnej i demokratycznej Polsce?

  http://pressmania.pl/represje-za-zdanie-odrebne-od-demonstrujacych-sedziow/
 • Sędzia Piotr Andrzejewski: Sędziowie Sądu Najwyższego to przestępcy
  http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2015/11/sad-najwyzszy.jpg

  Prezes Trybunału Stanu komentuje orzeczenie Sądu Najwyższego. Uznał on, że KRS nie jest niezależna od władzy ustawodawczej. Sędziowie podważają w ten sposób niezawisłość Izby Dyscyplinarnej SN. – To wyrok nieusprawiedliwiony polskim systemem prawnym, dla którego pretekstu szuka się w orzeczeniu sondażowo-opiniującym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada. Kwestionowanie kompetencji, która wynika z konstytucji i ustawy, do rozpoznawania spraw przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, jest miękkim zakwestionowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości, w jego odrębnym, niepodległym i suwerennym bycie ustrojowym – mówi sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski o najnowszym wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego. Anarchia sędziowska w Polsce stała się faktem. To wypowiedzenie posłuszeństwa Polsce i polskiemu systemowi władzy. To po prostu ludzie, którzy są przestępcami były senator Piotr Andrzejewski wskazuje, że instytucją właściwą do wydawania tego rodzaju orzeczeń jest Trybunał Konstytucyjny. Surowo ocenia postawę sędziów Sądu Najwyższego. Polska to nie republika bananowa. Jesteśmy w stanie zawału. […] Tych sędziów trzeba postawić na marginesie naszego życia publicznego, a Izba Dyscyplinarna powinna pracować tak, jak gilotyna w czasie rewolucji francuskiej gość „Popołudnia WNET” porównuje sędziów SN do „zielonych ludzików Putina”. Wytyka im uległość wobec instytucji europejskich i bezwzględną obronę interesów swojej „kasty”. Stwierdza, że ich orzeczenia są nieważne z mocy prawa. Sędzia Piotr Andrzejewski rozmówca Łukasza Jankowskiego wskazuje, że prawo unijne nie wiąże Polski bezwarunkowo. Postuluje głębszą reformę wymiaru sprawiedliwości. Przypomina pomysł wprowadzenia instytucji sędziów pokoju wybieranych przez obywateli. Gość „Popołudnia WNET” uważa, że prawo powinno przewidywać postawienie sędziów szkodzących interesowi państwa przed Trybunałem Stanu. Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

  https://youtu.be/hf0-xg6pfBs
 • Śpieszmy się wznawiać sprawy
  http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2017/03/Temida.jpg Szaleństwo, celowo podsycane przez prominentnych tuzów sędziowskiej kasty. A może tylko kolejna przedwyborcza hucpa, obliczona na dyskredytację kandydata PiS na urząd prezydencki?

  Mamy okazję, by przekonać się, ile to wszystko jest warte.

  I to korzystając z przepisów prawnych uchwalonych jeszcze…. za odległej w czasie (choć nie mentalnie) komuny.

  Raz jeszcze przypomnę słowa pierwszego w III RP Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Adama Strzembosza:

  ….. czy sędziowie wyłonieni w procedurze prowadzonej przez KRS w obecnym składzie, to są sędziowie czy nie?

  Właśnie. Według Sądu Najwyższego nie.

  Czyli nie mogą wydawać wyroków dzisiaj?

  Oczywiście. Według mnie, jeżeli zostali powołani przez pana prezydenta, ale na podstawie wniosku organu, który nie miał takich kwalifikacji, żeby występować z takimi wnioskami.

  https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/popoludniowa-rozmowa/news-strzembosz-o-odebraniu-przez-prezydenta-slubowania-od-nowych,nId,3371878#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  Idźmy więc tym tropem. I działajmy. W pierwszej kolejności sprawdźmy, czy podczas rozpoznawania jakiejkolwiek naszej sprawy przewinął się sędzia przedstawiony do nominacji przez „zależny” KRS. Mniej więcej po marcu 2018 roku. I dotyczy to nie tylko sędziów sądów rejonowych, ale , przede wszystkim, sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych.

  Poniżej lista (na koniec czerwca 2019) opracowana przez OKO.PRESS.  Adamaszek Mariusz Daniel SO w Poznaniu
  Adamiak Krzysztof SA w Białymstoku
  Adamowicz Ewa Małgorzata SO w Radomiu
  Adamowicz Magdalena SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
  Adamska Dominika SR w Oleśnicy
  Adaszewska Eliza SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
  Adaszkiewicz Kamila SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  Bakuła-Steinborn Monika SO w Gdańsku
  Banach Paweł SO w Świdnicy
  Banaś Tomasz SO w Szczecinie
  Barańska Karolina SO w Tarnobrzegu
  Barański Ziemowit Jerzy SO we Wrocławiu
  Barcicka Katarzyna SR w Pruszkowie
  Barczyk Tomasz SR w Gliwicach
  Bartosiak Aleksandra Maria SO w Płocku
  Bartoszek Mateusz Maciej SO w Poznaniu
  Barwicka-Zając Anna SO w Radomiu
  Basińska Mariola Irena SO w Częstochowie
  Bądkowska-Gabryk Monika SR w Słupsku
  Bednarek Anna Justyna SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  Bednarek Małgorzata SN Izba Dyscyplinarna
  Bednarska Małgorzata SO w Gdańsku
  Bednarski Dominik Jan SR w Grudziądzu
  Bihuń Beata SR w Kętrzynie
  Bilewicz Bogumiła Krystyna SO w Kaliszu
  Bilińska-Czyżyk Anna Krystyna SO w Szczecinie
  Binczak Nina SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
  Birut Edyta SO w Lublinie
  Biskup Tomasz SO w Zielonej Górze
  Bizior Lidia SO w Zamościu
  Błaziak Jarosław Jerzy SO w Lublinie
  Błesiński Jakub SR w Piszu
  Bojanowska Agnieszka SO w Legnicy
  Bojańczyk Antoni Tadeusz SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Borkowski Piotr SO w Nowym Sączu
  Borowicz Adam Jakub SO w Łodzi
  Bosek Leszek SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Brancewicz Krzysztof Antoni SA w Gdańsku
  Brzeziński Krystian SR w Gdyni
  Brzozowska-Kępa Katarzyna SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
  Bujak Iwona Zofia SO w Krakowie
  Bujar Dominika Kinga SR w Przemyślu
  Bury Piotr Adam SR w Myśliborzu
  Butkiewicz-Pasińska Joanna SR w Grajewie
  Bysiak Joanna Halina SO w Kielcach
  Bystrowska Małgorzata SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
  Całbecki Jarosław Sebastian SO w Bydgoszczy
  Caruk-Niewęgłowska Oliwia Aleksandra SO w Lublinie
  Cechowski Marek Władysław SO w Ostrołęce
  Celińska Justyna Maria SO w Koszalinie
  Chapiński Karol Jakub SR w Koninie
  Chmielewska Katarzyna SO w Szczecinie
  Chmielewski Zbigniew Antoni SO w Olsztynie
  Chodkiewicz Tomasz SO w Łodzi
  Chojnacka-Kucharska Beata SO w Jeleniej Górze
  Chrapoński Dariusz Piotr SA w Katowicach
  Chruścielewska Dominika Maria SO w Łodzi
  Chybicka Dorota SO w Gdańsku
  Ciechanowicz Zbigniew SA w Szczecinie
  Ciepiela Marcin Andrzej SA w Katowicach
  Cieślicki Mateusz SR w Dąbrowie Górniczej
  Cieślik Witold Andrzej SO w Legnicy
  Ciszewska Dominika Maria SR dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
  Czajka Katarzyna Anna SO we Wrocławiu
  Czajkowska Tatiana Łucja SO we Włocławku
  Czajkowski Dariusz SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Czapiewska Maria Ewa SO w Elblągu
  Czapka Sylwia Ewa SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
  Czapski Marcin Piotr SR w Działdowie
  Czerkawski Piotr Marek SO w Płocku
  Czerwińska-Szkudlarek Anna Maria SR w Drawsku Pomorskim
  Czerwiński Adam Leszek SA w Lublinie
  Czubik Paweł SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Daniluk Jerzy Piotr SA w Lublinie
  Daniszewski Piotr Arkadiusz SA w Gdańsku
  Darmoń Krystyna Maria SO w Krakowie
  Dawidowska Małgorzata Elżbieta SR w Wejherowie
  Dawidowska-Myszka Ewa Maria SO w Gdańsku
  Dawidziuk Aneta Małgorzata SO w Olsztynie
  Dąbrowska-Żegalska Joanna Danuta SO w Olsztynie
  Dąbrowski Eryk Ryszard SO w Łodzi
  Demendecki Tomasz SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Deorowicz Monika Aurelia SR w Dąbrowie Górniczej
  Derela Michał SO w Kielcach
  Dębowski Michał SR w Opocznie
  Ditmer Magdalena SR w Tychach
  Dobrowolski Marek Zbigniew SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Drab Dorota SO w Łodzi
  Drabik Marcin Przemysław SO w Świdnicy
  Drabko Iwona Anna SR w Białej Podlaskiej
  Drotkiewicz Bartłomiej Zygmunt SO w Radomiu
  Drożdźejko Zygmunt SO w Krakowie
  Dróźdź Robert Grzegorz SO w Kielcach
  Dubiał Aleksandra SR w Rawiczu
  Dubowiecka Agnieszka Elżbieta SR we Włodawie
  Dubowska-Kuźnia Anna Monika SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
  Duda Monika SR w Bolesławcu
  Dudziak Sławomir SR w Międzyrzeczu
  Duś Jarosław Jerzy SN Izba Dyscyplinarna
  Dutkiewicz Agnieszka SO w Bydgoszczy
  Dziedzic Paweł SR w Rzeszowie
  Dziergawka Anna SO w Bydgoszczy
  Dziewięcka Anna SR w Busku-Zdroju
  Fedorowicz Paweł SR w Olsztynie
  Feliniak Eliza Maria SO w Łodzi
  Felińczak Ewa SO we Włocławku
  Felińska-Żukowska Danuta SO w Poznaniu
  Fiejdasz Bartłomiej Adam SO w Rzeszowie
  Fortuna Magdalena Anna SO w Gdańsku
  Franckiewicz Łukasz SO we Wrocławiu
  Fraszewska Ewa SR w Świeciu
  Furmanek-Śnitko Joanna Justyna SO w Siedlcach
  Furmankiewicz Grzegorz Marcin SO w Krośnie
  Gadecki Bartłomiej SO w Olsztynie
  Gajewsa Edyta Maria SO w Jeleniej Górze
  Gajewska Aneta SO w Lublinie
  Gałęzowska Alina Iwona SO we Wrocławiu
  Garbuliński Łukasz Paweł SR w Jastrzębiu-Zdroju
  Gawroński Maciej Jan SR w Rzeszowie
  Gąsior-Majchrowska Anna Wanda SO w Piotrkowie Trybunalskim
  Gierszewski Przemysław Jan SR w Rypinie
  Girek Agata SR w Dąbrowie Górniczej
  Głowacka-Damaszko Izabela Elżbieta SA we Wrocławiu
  Gnatowska Beata SO w Białymstoku
  Goldbeck-Malesińska Małgorzata Barbara SA w Poznaniu
  Golmont Jacek Bogusław SO w Łodzi
  Gołyski Łukasz Przemysław SR w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Gorazdowska Maja SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  Gotthardt Dominika Bożena SO w Jeleniej Górze
  Gradkowska-Ferenc Brygida SO w Rzeszowie
  Grela Jacek Piotr SN Izba Cywilna
  Grodzicka Anna Karina SO w Lublinie
  Grygiel-Stelina Beata Elżbieta SO w Gdańsku
  Grzelak Danuta Iwona SR w Krośnie Odrzańskim
  Grzelska Małgorzata Janina SO w Bydgoszczy
  Grzenkowska Ewa SO w Gdańsku
  Grześkowiak Michał SO w Poznaniu
  Grzywaczewska Magdalena Stanisława SR w Grójcu
  Haczyk Anetta SO w Katowicach
  Hajduga Beata Lucyna SO w Bielsku-Białej
  Haliński Andrzej Edward SO w Gdańsku
  Hartman Łukasz Marcin SR w Zgorzelcu
  Horodnicka-Stelmaszczuk Gabriela Agnieszka SA w Szczecinie
  Idzikowski Dariusz SR w Lidzbarku Warmińskim
  Idzikowski Tomasz SR w Bartoszycach
  Ignaczak Marta Katarzyna SR w Słupsku
  Jabłońska Zuzanna SR w Olecku
  Jagodzińska-Bajkowska Anna Luiza SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Jakimko Witold Zdzisław SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
  Jakubiszyn-Turkiewicz Agnieszka Dorota SO w Legnicy
  Jamróz Grzegorz Piotr SO w Katowicach
  Janicka Dorota Ewa SA w Lublinie
  Janiszewska Beata Maria SN Izba Cywilna
  Janiszewska Edyta Agnieszka SO w Kaliszu
  Jank Michał SO w Gdańsku
  Jankowska Monika Katarzyna SR we Włocławku
  Janoszczyk Agata SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  Jarka Justyna SO w Poznaniu
  Jaroczyński Adam SO w Olsztynie
  Jasińska Agnieszka SR w Lesznie
  Jasiński Artur SR w Gliwicach
  Jasion Mariusz Andrzej SO w Szczecinie
  Jerzyło Daria SR w Ostrołęce
  Jóźwiak Magdalena SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
  Jurkiewicz Daniel SO w Poznaniu
  Jurkiewicz Joanna Ewa SO w Poznaniu
  Jurkiewicz Paweł SR w Sokołowie Podlaskim
  Jurkowska-Chocyk Agnieszka Maria SA w Lublinie
  Kaczanowicz-Such Anna Maria SR w Ostrowi Mazowieckiej
  Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna SA w Rzeszowie
  Kaflak-Januszko Hanna Teresa SR w Słupsku, na delegacji w SO w Słupsku
  Kalemba Małgorzata Krystyna SO w Opolu
  Kalinowska Natalia Maria SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
  Kalinowska Renata Agnieszka SO w Katowicach
  Kamieniak Bartosz Andrzej SO w Lublinie
  Kamiński Piotr SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Kapuścińska Agnieszka Joanna SO w Poznaniu
  Karłowicz Agnieszka SO w Siedlcach
  Karwacka Maria Teresa SR w Wejherowie
  Kasprzak Barbara SR w Tucholi
  Kawa-Jerka Agata Magdalena SO w Legnicy
  Kawecka Agnieszka Wanda SR w Myszkowie
  Kawęcki Ireneusz SO w Kaliszu
  Kirczuk-Antończak Paulina SO we Wrocławiu
  Klaja Katarzyna Kazimiera SO w Katowicach
  Klimek Anna SR w Przemyślu
  Klin Zbigniew SO w Jeleniej Górze
  Kluczyńska Agnieszka SO w Suwałkach
  Kluska Michał SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
  Kłosowski Jan SO w Łodzi
  Kmiecik Janusz SO w Krośnie
  Kogut Anna SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
  Kokosza-Wąsik Katarzyna SO w Katowicach
  Kolasa-Barczyńska Sylwia Elżbieta SO w Legnicy
  Kolenda Jarosław SR w Bytomiu
  Konieczna Arleta SO w Kaliszu
  Konopka Iwona Joanna SO w Łodzi
  Kontrym Małgorzata Anna SO we Wrocławiu
  Koperek Paweł SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
  Kornacka Beata Ewa SR w Kaliszu
  Korusiewicz Aleksandra Helena SO w Częstochowie
  Korzeniewski Krzysztof SO w Elblągu
  Kosakowski Tomasz Adam SO w Olsztynie
  Kosikowska-Kosmala Karolina Anna SO we Wrocławiu
  Kotas Janusz SA w Gdańsku
  Kotyński Karol Antoni SA w Łodzi
  Kowalski Przemysław SR w Toruniu
  Kozanecka Joanna Ewa SR w Płocku
  Kozłowski Piotr SO w Białymstoku
  Krajewska Aleksandra SR w Kamiennej Górze
  Krajewski Marcin Krzysztof SN Izba Cywilna
  Krakowczyk Anna Maria SR w Głogowie
  Krakowiak Damian Paweł SO w Łodzi
  Krawczuk Piotr SO w Legnicy
  Krekora Ewa Agnieszka SR w Słupsku
  Kruczkowska-Balcerzak Magdalena SO w Bydgoszczy
  Kruszewski Marek SA w Łodzi
  Krysiewicz-Migoń Monika Barbara SO w Katowicach
  Ksepko Katarzyna Beata SR w Wałczu
  Ksiądz Beata Jowita SR w Pile
  Księżak Paweł Sławomir SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Kucharczyk Marzanna Alina SO w Szczecinie
  Kudelski Dariusz Eugeniusz SO we Włocławku
  Kula Piotr Tomasz SO w Katowicach
  Kulawik-Rudzińska Ewa SO w Gdańsku
  Kulik Małgorzata SO w Zielonej Górze
  Kupiec Beata Bożena SO w Kielcach
  Kurek-Pachla Joanna SO w Katowicach
  Kurosz Krzysztof Paweł SO w Łodzi
  Kurpik Emilia SR w Wałczu
  Kurzeja Aleksandra Maria SO w Katowicach
  Kusiak Michał Juliusz SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
  Kuźma Tomasz SR w Przemyślu
  Kwaśniewska Elżbieta Sylwia SO w Kaliszu
  Kwiecień Barbara SR w Słubicach
  Kwoczek-Wadecka Anna Honorata SR w Braniewie
  Kyzioł Aleksandra Ewa SO w Katowicach
  Lachowska Barbara SR w Hrubieszowie
  Lasota Michał SO w Elblągu
  Leleniewska Aleksandra SR dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
  Lemańczyk-Lis Magdalena Barbara SO w Gdańsku
  Lemańska Joanna Bożena SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Leszczyna Agnieszka Irena SR w Lubinie
  Leszkiewicz Dariusz Henryk SO w Słupsku
  Leśniewicz Małgorzata Katarzyna SO w Gdańsku
  Lewandowski Piotr SR w Sierpcu
  Lipiński Michał Adam SR w Tucholi
  Losoń-Manowska Anna Maria SO w Katowicach
  Łabno Beata Krystyna SO w Katowicach
  Łabuz Sławomir SO w Gliwicach
  Łatanik Tomasz Michał SR w Jastrzębiu-Zdroju
  Ławnicki Witold Kazimierz SO w Łodzi
  Łazarski Jarosław SO w Szczecinie
  Łobodzińska Marta Anna SO w Radomiu
  Łochowski Marcin SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Łyszczarz-Witecka Iwona Małgorzata SO w Częstochowie
  Maciaszek Katarzyna Ewa SO w Kaliszu
  Majchrowski Jan SN Izba Dyscyplinarna
  Majewska-Lewandowska Maryla Justyna SO w Gliwicach
  Makarska Małgorzata SO w Siedlcach
  Makarzec Katarzyna Joanna SO w Lublinie
  Maksym Karina Barbara SA w Katowicach
  Makuła Przemysław SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
  Malik Jolanta SO we Wrocławiu
  Malmuk-Cieplak Anetta Antonina SO w Katowicach
  Manowska Małgorzata SN Izba Cywilna
  Marciniak Małgorzata SO w Opolu
  Markowicz Andrzej SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Markowska Barbara Karina SO w Lublinie
  Matysiak Paulina SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
  Matysiak Wiktor Paweł SO w Łodzi
  Mazurek Dorota Ewa SO w Lublinie
  Miąsko Aleksandra SR w Tucholi
  Michalak Wojciech SO w Siedlcach
  Michalska-Kania Magdalena SR w Gliwicach
  Michalska-Marciniak Monika SA w Łodzi
  Michalski Grzegorz SR w Nidzicy
  Michałek Aneta SO w Lublinie
  Michałowicz Andrzej SO w Słupsku
  Michniewicz-Broda Ewa Bogumiła SO w Łodzi
  Michór Andrzej SO we Wrocławiu
  Miecznikowska Beata SO w Płocku
  Migoń-Karwowska Maria SO w Jeleniej Górze
  Miklaszewska Karolina SR w Wadowicach
  Mikołajczak Anna SO w Poznaniu
  Mikołajczak Marta SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
  Milewska-Czaja Elżbieta Ewa SA w Gdańsku
  Miroszewski Leon SA w Szczecinie
  Misina Grzegorz SA w Katowicach
  Mistrzak Agata SO w Łodzi
  Miszczuk-Rzeźniczak Małgorzata SR w Żarach
  Misztal-Konecka Joanna Teresa SN Izba Cywilna
  Miś Marcin SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
  Morys-Magiera Lucyna Ewa SA w Katowicach
  Nawacki Maciej SO w Olsztynie
  Nawrot Oktawian Dariusz SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Niczyporuk Janusz Dariusz SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Niczyporuk-Król Anna SR w Łukowie
  Niedzielak Piotr Sławomir SN Izba Dyscyplinarna
  Niezgoda Krzysztof Marek SA w Lublinie
  Nowak Iwona SO w Olsztynie
  Nowicki Dominik SR w Toruniu
  Nowocień-Pluta Donata Weronika SO w Świdnicy
  Nowopolski Leszek Wojciech SO w Gdańsku
  Nycz-Łucjan Magdalena SO w Lublinie
  Oczkowska-Kochańska Agnieszka Izabela SO w Gdańsku
  Ogrodnik Aleksandra SR w Świdnicy
  Ohanowicz-Wójcik Marta Anna SR w Opolu
  Olejnik Anna Kinga SR w Opocznie
  Oleszek Piotr SR w Żarach
  Olma Bogna SO w Poznaniu
  Olszanowski Jan Michał SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  Olszewska Ewa SR w Myśliborzu
  Orlikowski Mariusz Jacek SO w Gdańsku
  Orłowska Wioletta Ewa SR w Mławie
  Orwat Marta SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  Orzeł Katarzyna Zuzanna SR w Chodzieży
  Osowy Piotr Wojciech SO w Rzeszowie
  Ostrihansky Maciej SR w Grodzisku Mazowieckim
  Ostrowski Mariusz SR w Żaganiu
  Oziębło Paweł Jan SO w Radomiu
  Pabin Rober Leonard SO w Sieradzu
  Palińska Monika Anna SR w Ostrołęce
  Palka Przemysław Adam SR w Szczytnie
  Paluch Wojciech Jerzy SA w Katowicach
  Paluszek Dariusz Andrzej SR w Zgorzelcu
  Palutek Karolina SR w Częstochowie
  Papka Jan Krzysztof SO w Opolu
  Parzychowski Ziemowit Jakub SO w Szczecinie
  Paw Jarosław SO w Kielcach
  Pawlak Mikołaj Paweł SR w Skierniewicach
  Pawłowska Agnieszka Klaudia SA w Lublinie
  Pawłowska-Ślebocka Dagmara SR w Płocku
  Pawłowski Józef SA w Rzeszowie
  Pędracka Agata SO w Gliwicach
  Piątek Jolanta SO w Gdańsku
  Pieczara Monika SO w Świdnicy
  Pietruszka Marek Zenon SO w Łodzi
  Pietrzak Patryk Andrzej SO w Kaliszu
  Pilitowski Szymon Jakub SO w Szczecinie
  Piotrowska Agnieszka Zofia SO w Gdańsku
  Piotrowska Marta SR w Myślenicach
  Pisarek Agnieszka Paulina SR w Choszcznie
  Piwowarczyk-Pawlak Joanna Maria SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
  Pliś Grzegorz SO w Rzeszowie
  Płońska Marta Grażyna SR w Nidzicy
  Podsiadły-Bugaj Aneta SO w Katowicach
  Polak Filip SO w Poznaniu
  Pomianowski Paweł SO we Wrocławiu
  Popiołek Marcin Jerzy SO w Katowicach
  Potejko Patrycja SO w Katowicach
  Przemyłska-Rybarczyk Żaneta SO w Płocku
  Przesławski Tomasz Robert SN Izba Dyscyplinarna
  Przybylska Anna Katarzyna SO w Łodzi
  Przykucka Małgorzata Alicja SO w Koszalinie
  Ptak Paweł SO w Częstochowie
  Pulka Tomasz SR w Bolesławcu
  Pyrć Katarzyna SR w Wołominie
  Rabiega Monika SO w Szczecinie
  Radkiewicz Tomasz SO w Szczecinie
  Ratajczak Rafał Daniel SO w Opolu
  Redzik Adam Janusz SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Regulska Agata SA we Wrocławiu
  Roch Adam Grzegorz SN Izba Dyscyplinarna
  Rodatus Łukasz Maciej SO w Przemyślu
  Rogiński Rafał Wojciech SR w Ostrołęce
  Rosłan Marcin Adam SR dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
  Roszkowski Łukasz Paweł SR w Częstochowie
  Rozmus Marcin Ryszard SR w Rybniku
  Rozpędowski Maciej SA w Poznaniu
  Ruszkowska Anna Maria SO w Szczecinie
  Rybczyńska-Sidełko Dominika Anna SO w Katowicach
  Rybska-Kolenda Maria SR w Rudzie Śląskiej
  Ryś Rafał Sławomir SA w Gdańsku
  Rzepa Justyna Elżbieta SO w Zamościu
  Sachanowicz-Dusińska Magdalena SR w Grójcu
  Sadowski Mirosław SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Sawicki Rafał SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Sawicz Maja Małgorzata SO w Świdnicy
  Segit Dariusz SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  Semeniuk Arkadiusz SO w Płocku
  Serwin-Bajan Anna Bronisława SO w Nowym Sączu
  Seweryn-Gąska Barbara SO w Kielcach
  Sieklucki Jerzy Antoni SA w Lublinie
  Siuchnińska-Gumańska Sonia SR w Bydgoszczy
  Siwek Małgorzata SO w Krakowie
  Siwek Marek Marian SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Siwek Paweł SO we Wrocławiu
  Skiera-Bilska Agnieszka Justyna SR w Kole
  Skoczeń-Szmagała Agnieszka SR w Złotowie
  Skowron Andrzej SO w Rzeszowie
  Skowyra Mirosław SR w Bartoszycach
  Skowyra Sylwester SR w Iławie
  Skórzewska Justyna Ewa SO w Gdańsku
  Skrzypczak-Woźny Dorota SO we Wrocławiu
  Skrzypek-Siudyka Michalina SR Katowice-Zachód w Katowicach
  Skwira Radosław SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
  Słomczyński Łukasz Jan SR w Trzciance
  Smołkowicz Aleksandra SO w Łodzi
  Snela-Daleszyńska Sabrina Alicja SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
  Sobas-Rogowska Monika Eliza SO w Katowicach
  Sobczak-Chrzanowska Magdalena Dorota SO we Wrocławiu
  Sobiecki Robert SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  Sobieraj Tomasz SA w Szczecinie
  Sobocińska Barbara Teresa SO w Częstochowie
  Sobusiak Jaromierz Maciej SO w Tarnowie
  Socha Rafał Marcin SO w Radomiu
  Soja Marcin SO we Wrocławiu
  Sokólska Katarzyna Maria SO w Poznaniu
  Solecki Łukasz Stanisław SO we Wrocławiu
  Sporek Filip SO w Gdańsku
  Spychała Ewa Anna SO w Bydgoszczy
  Sroka Lucyna SR w Rzeszowie
  Staniszewska-Perenc Agnieszka SA w Rzeszowie
  Stefańska Ewa Leokadia SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Stelmach Piotr Sebastian SR w Nowym Sączu
  Stelmaszczuk-Taracha Wiesława Teresa SO w Lublinie
  Stencel Łukasz SO w Kielcach
  Stępień Paweł SO w Kielcach
  Stępkowski Aleksander Bogusław SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Strzebinczyk-Stembalska Anna Irena SO we Wrocławiu
  Sudnik-Hryniewicz Barbara Magdalena SO we Wrocławiu
  Sudoł Jolanta Elżbieta SO w Poznaniu
  Sumiński Marcin Michał SO w Łodzi
  Suska-Obidowska Sylwia Ewa SO w Bydgoszczy
  Sych Wojciech Aleksander SN Izba Karna
  Syroka-Zaremba Iwona Wiktoria SO w Płocku
  Szafraniec Tomasz Tadeusz SR w Żarach
  Szanciło Tomasz SN Izba Cywilna
  Szarek Piotr Paweł SO w Szczecinie
  Szczepaniec Maria Agnieszka SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Szczupak Maciej Bogusław SR w Dębicy
  Szkolarski Adam SO w Opolu
  Szlendak-Karwowska Zofia SO w Gdańsku
  Szmidt Paweł Piotr SO w Poznaniu
  Szmydka Iwona SR w Głogowie
  Sznura Michał Krzysztof SO w Gdańsku
  Szopińska Izabela Ewa SO w Katowicach
  Szpinda Renata Katarzyna SR w Hrubieszowie
  Sztymelska Katarzyna Anna SO w Gliwicach
  Szurka Rafał Jarosław SA w Gdańsku
  Szykowny-Poliśkiewicz Agata Marta SR w Jarosławiu
  Szymanowska-Chwirot Agnieszka SO w Poznaniu
  Szymański Andrzej Jacek SO w Płocku
  Szyszko Marek Piotr SO w Poznaniu
  Śledziewska Dorota SR w Grajewie
  Śliwińska-Buśkiewicz Kinga Barbara SO w Koninie
  Świdzińska-Kozieł Aneta Katarzyna SO w Lublinie
  Świerczyński Jacek SA w Łodzi
  Święch Małgorzata Maria SO w Krakowie
  Świniarska Aneta Maria SO w Sieradzu
  Taborowska Joanna SR w Zgierzu
  Tabor-Wytrykowska Joanna Maria SO w Legnicy
  Tandek Grażyna Sławomira SR w Starogardzie
  Telenga Edyta Barbara SO w Lublinie
  Telusiewicz Piotr SO w Lublinie
  Terlecki Rafał Krzysztof SA w Gdańsku
  Terpiłowska Agnieszka Marta SA we Wrocławiu
  Tomanek Artur Jerzy SA we Wrocławiu
  Tomczak-Wiśniewska Adrianna Teresa SO w Poznaniu
  Tomczewska Agnieszka SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Tomczyński Adam Rafał SN Izba Dyscyplinarna
  Torbus Beata Maria SA w Katowicach
  Trochanowska-Wojtycka Anna SO w Bydgoszczy
  Trokowska-Stempnik Barbara SR w Toruniu
  Tront-Grzesiak Agata Natalia SR w Żaganiu
  Trzepiński Cezary SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
  Trześniewska Marta SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
  Turczyński Krzysztof Jan SO w Opolu
  Tworek Alicja SR w Rzeszowie
  Ulka Michał Tomasz SR w Krotoszynie
  Ułaszonek-Kubacka Małgorzata Anna SN Izba Dyscyplinarna
  Urbaniak Paweł Mieczysław SA w Łodzi
  Walasik Marcin Wacław SO w Poznaniu
  Wasiewicz Robert Zbigniew SO w Lublinie
  Wasilewska Monika Anna SO w Gdańsku
  Wawruszak Łukasz SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  Wądołowska-Graczyk Joanna SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Wcisło-Szczygieł Magdalena Maria SO w Gdańsku
  Weiert Tomasz SO w Elblągu
  Wesołowska-Szydłowska Marta SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
  Wiak Krzysztof Andrzej SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Widło Jacek SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Wieliczuk Joachim Zbigniew SO w Gorzowie Wielkopolskim
  Wierzchowiec Tomasz SO w Opolu
  Więcek Anna SR dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie
  Wiliczkiewicz Ireneusz Leszek SO w Gliwicach
  Wilińska Ewa SO w Ostrołęce
  Wiliński Jakub Zygmunt SO w Szczecinie
  Willma Angelika Magdalena SO w Gdańsku
  Winiarczyk Michał SO w Kielcach
  Winnicka-Kaliszewska Anna Iwona SO w Szczecinie
  Witczak-Słoczyńska Agnieszka Maria SA w Gdańsku
  Witkowski Mariusz Wojciech SO w Katowicach
  Witkowski Ryszard Jacek SN Izba Dyscyplinarna
  Włoch-Tutak Ewa SR w Otwocku
  Włodarczyk Piotr SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Włosowicz Grażyna SA w Białymstoku
  Wojas Karol SR w Mysłowicach
  Wojciechowska Dominika Anna SR w Jarocinie
  Wojnicka-Blicharz Joanna SO w Gdańsku
  Wojtaszko Andrzej SO w Gdańsku
  Wojtycki Jacek Maciej SO w Bydgoszczy
  Wołoszyk Joanna SO w Bydgoszczy
  Wójcik Marek SO we Wrocławiu
  Wójcik-Wojnowska Aleksandra SO w Szczecinie
  Wróbel Agnieszka SR w Bochni
  Wróblewski Jacek SR w Oświęcimiu
  Wygoda Jacek Stanisław SN Izba Dyscyplinarna
  Wyrwas Radosław Marcin SO w Słupsku
  Wyrzykowski Paweł Tomasz SO w Jeleniej Górze
  Wysmulska Monika Anna SO w Lublinie
  Wysocka Iwona Małgorzata SO we Wrocławiu
  Wytrykowski Konrad Kamil SN Izba Dyscyplinarna
  Zabrzeńska-Kostorz Marta SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
  Zachariasz-Kawaler Agnieszka Józefa SO w Katowicach
  Zadora Katarzyna Aleksandra SO w Katowicach
  Zambrowska Joanna SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Zaradkiewicz Kamil Michał SN Izba Cywilna
  Zaśko Żaneta SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
  Zawiślak Arkadiusz SR w Chełmie
  Zawora Wioletta Marta SO w Rzeszowie
  Zdych Robert Piotr SA we Wrocławiu
  Ziemba-Kulak Jolanta Grażyna SO w Katowicach
  Ziemiński Andrzej SR w Mławie
  Zięba Anna Agnieszka SR w Rzeszowie
  Ziębiński Andrzej Marek SA w Katowicach
  Zimak Marcin SO w Rzeszowie
  Zioła Łukasz Dominik SO w Gdańsku
  Zubert Paweł Antoni SN Izba Dyscyplinarna
  Zwolak Paweł Krystian SO w Zamościu
  Żak Magdalena SR w Wołominie
  Żmij Grzegorz Marian SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Żmijewska Małgorzata SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
  Żuławski Mariusz Grzegorz SO w Lublinie
  Żuradzka-Stuglik Agata SO w Gliwicach
  Żurek Izabela SO w Gdańsku
  Żymełka Katarzyna Jadwiga SA w Katowicach
  Po tym terminie należy sięgnąć do materiałów źródłowych – zajrzeć na stronę www Pana Prezydenta i wrzucić w wyszukiwarkę słowo „sędziowie”. A potem odszukać nominacje.

  Drugi krok będzie wymagał już ciut więcej. Skoro stwierdzimy, że w orzekaniu brał udział sędzia z ww. listy bądź też nominowany po czerwcu 2019 r. sięgamy do kodeksu postępowania cywilnego.

  Zgodnie z art. 401:

  Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

  1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;

  (…).

  Komentarz:

  Udział w składzie osoby nieuprawnionej. Ad 1) Wznowienie postępowania jest dopuszczalne, gdy w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona, co oznacza, że w sprawie, od której została wniesiona skarga o wznowienie postępowania orzekała osoba niebędąca: 1) sędzią sądu danej instancji, np. gdy sędzia niższej instancji orzekał w sądzie wyższej instancji, nie będąc należycie delegowany do orzekania w tymże sądzie wyższej instancji, albo gdy sędzia orzekał w sądzie wyższej instancji, mimo iż okres delegacji zakończył się, a sędzia nie uzyskał jeszcze nominacji na stanowisko sędziego sądu wyższej instancji; 2) osoba niebędąca ławnikiem, np. dlatego że skończyła się kadencja, na którą udzielono jej mandatu ławnika, albo też gdy dana osoba jeszcze nie została prawidłowo zaprzysiężona na stanowisko ławnika; 3) referendarz sądowy orzekał w sprawie, w której zgodnie z przepisami KPC nie mógł orzekać; 4) orzekała osoba niebędąca (w ogóle) sędzią, referendarzem ani ławnikiem, choć taką sytuację należy uznać za całkowicie hipotetyczną.
  Autor powyższych słów, zawartych w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1-424(12), red. prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska najwyraźniej nie przewidział wypowiedzi prof. Adama Strzembosza. Ba, nie brał pod uwagę OKO.press czy też gazety wyborczej i pewnej stacji tivi z Wiertniczej nie wspominając. A to już o wiele gorsze niedopatrzenie. Co jednak powinien zrobić każdy uczciwy Polak, zainteresowany ukazaniem prawdziwej twarzy polskiego sądownictwa? Ano nic, tylko złożyć skargę o wznowienie postępowania. Generalnie sądem właściwym jest ten, który wydał zaskarżony wyrok. Jeśli orzekała druga instancja, właściwy jest sąd wyższy.

  http://pressmania.pl/wp-content/uploads/2016/04/temida_na_lewo-274x333.jpg

  Polskie prawo nie zna bowiem pojęcia nieważności wyroku. Choć historycznie biorąc pojęcie takie istniało. Przed utratą niepodległości w 1939 r. oraz dwa lata po wprowadzeniu obecnego kodeksu postępowania karnego (art. 101). Niestety. Rząd Millera był zmuszony ugiąć się przed sędziami, którym nie pasowało zbytnie obciążenie robotą. A to oznacza, że jeśli nawet orzekł nie-sędzia (wg Strzembosza oraz publicystów gazety prawnej, pardons, wyborczej) nic się nie zmieni, jeśli strona sama o to nie wystąpi. Dlatego wszyscy popierający oPOzycję powinni wystąpić do sądów. Aby pokazać, do czego doprowadziła reforma PiS. Stawiam jednak dolary przeciw orzechom (ewentualnie franki szwajcarskie przeciw rublom), że ani jeden antyPiSior nie kiwnie nawet palcem. Bo to przecież jest kolejna hucpiarska impreza, w której autentyczność nikt nie wierzy. I tak jest w rzeczywistości, proszę państwa. Wyrok SN, na który z taką ochotą powołują się opozycjoniści plus papa Strzembosz, nie ma żadnego znaczenia.

  Zgodnie z art. 390 § 2 kpc uchwała SN wiąże, ale tylko w danej sprawie.

  Polska nie jest krajem common law w związku z czym nie mamy precedensów, które wytyczałyby obowiązującą linię orzeczniczą. I dlatego właśnie powinniśmy wnosić skargi o wznowienie z powołaniem się na nieważność postępowania spowodowanego udziałem w składzie sądu osoby nieuprawnionej. By uzyskać procesowe stanowisko sądu, a nie tylko propagandową hucpę. Prędziutko okaże się, ze skargi są niezasadne, a KRS (rzekomo upolityczniony i nieważny) może przedstawiać kandydatów Prezydentowi. Wystarczy potem upublicznić otrzymaną odpowiedź. I śpieszmy się, bo mamy tylko trzy miesiące na wniesienie skargi. Potem już będzie za późno. 10.12 2019
  Podstawa prawna: art. 401-409 kpc. Humpty Dumpty|

  http://pressmania.pl/spieszmy-sie-wznawiac-sprawy/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829