Parasol nad Wołominem?

Akt oskarżenia w sądzie, a lewicowe media znów bronią urzędników KNF

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi J. – byłemu przewodniczącemu KNF i 6 innym urzędnikom. Sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w kwestii SKOK Wołomin. Z informacji od śledczych wynikało także, że w sprawie pojawił się poboczny wątek korupcyjny. Według nich, chodziło żądanie korzyści majątkowej z powoływaniem się na wpływy w KNF, aby opóźnić ustanowienie zarządcy komisarycznego. Lewicowe media nie czekały długo i natychmiast – snując teorie spiskowe – zaczęły kreować urzędników, którzy mogli dopuścić się zaniedbań, na ofiary państwa Prawa i Sprawiedliwości. Skwapliwie pomijają przy tym ustalenia prokuratury wyraźnie pokazujące, że bierność KNF kosztowała Polskę i Polaków poszkodowanych przez SKOK Wołomin potężne pieniądze.                                                                                                                                                       W grudniu 2018 roku Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski ujawnił wnioski z badań śledczych w sprawie działań byłego kierownictwa KNF w że śledczy badają działania byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście niedopełnienia obowiązków w sprawie afery SKOK Wołomin. Opierając się na dokumentacji, która liczy kilkaset tomów akt wynika, że kierownictwo KNF przez ponad rok nie podejmowała decyzji w sprawie SKOK-u Wołomin. Szokujący jest też fakt, że KNF celowo nie przekazywała prokuraturze dokumentacji. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podjęcie w porę działań przez KNF mogłoby zapobiec stratom poniesionym przez Kasę i kilkadziesiąt tysięcy jej klientów. Komisja zaniechała takich działań, mimo że dysponowała informacjami, że w SKOK-u Wołomin dochodzi do przestępstwa prania brudnych pieniędzy, co zagraża bezpieczeństwu funduszy zgromadzonych przez jej klientów mówił już w 2018 roku Święczkowski. Z informacji Prokuratora Krajowego wynikało, że już w 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wiedziała – a dowiedziała się tego z Krajowej SKOK – że w SKOK-u Wołomin mają miejsce potężne nieprawidłowości. Tezy mówiące o bezpodstawnych atakach na urzędników są zatem całkowicie bezzasadne i media także te lewicowe, które dziś bronią oskarżonych o poważne zaniedbania – wiedziały o tym już od 2018 roku. Dopiero od lutego do 15 marca 2013 roku, przeprowadzono kontrolę. Ta wykazała, że w SKOKU Wołomin rażąco naruszano prawo. Z protokołu kontroli wynika, że na dzień 31 grudnia 2012 sytuacja w SKOKu stanowiła zagrożenie dla pieniędzy klientów. W protokole znalazł się wniosek o powołanie zarządu komisarycznego. Oznacza to, ze od marca 2012 w KNF istnieje świadomość gigantycznych nieprawidłowości podkreślał Bogdan Święczkowski.

 
A chodziło o potężne środki finansowe. Zdaniem Prokuratora Krajowego, w czasie gdy ze SKOK Wołomin trwało wyprowadzanie setek milionów złotych, dla KNF sprawa wołomińskiej kasy nie była priorytetowa. Z kasy wypływają 53 miliony złotych. W lipcu i sierpniu 2012 roku pracownicy KNF sami tworzą projekt decyzji o wprowadzeniu zarządu komisarycznego. Jest blisko powołania tej decyzji. I co? Nic. Od maja do końca sierpnia wypływają kolejne 237 milionów złotych. We wrześniu 2013 w KNF kończy się postępowanie administracyjne. Strony zaznajamiają się z aktami. Projekt decyzji jest przygotowany. We wrześniu i październiku wypływa 140 milionów złotych ze SKOKU Wołomin. KNF już 22 października 2013 mogła podjąć decyzję o wprowadzeniu do SKOKU zarządu komisarycznego mówił prokurator Święczkowski.
 
Szokujący jest fakt, że mimo nie budzących już wątpliwości ustaleń w sprawie SKOK-u Wołomin, pod nadzorem KNF, do kwietnia 2014 roku, z tej spółdzielczej kasy wypływa kolejne 400 milionów złotych! KNF nie podejmuje także zdecydowanych działań administracyjnych wobec wołomińskiej SKOK, kiedy dochodzi do aresztowań członka zarządu Kasy Joannę P. i przewodniczącego rady nadzorczej Piotra P. w związku z podejrzeniem oszustwa na szkodę SKOK-u Wołomin.
 
Decyzja o wprowadzeniu zarządu komisarycznego podjęta zostaje dopiero w listopadzie 2014 roku. Po ponad dwóch latach faktycznej bezczynności ze strony szefostwa Komisji Nadzoru Finansowego. Dzieje się to w sytuacji, kiedy Komisja dysponowała już zdaniem prokuratury poważnymi dowodami na zaistniałe nieprawidłowości. Polacy oszczędzający w SKOK Wołomin tracą miliony. Jeszcze więcej traci budżet państwa, który musi uruchomić i wypłacić środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystko to w czasie, gdy kreowani dziś na ofiary systemu urzędnicy mają w praktyce pełnię władzy nad rynkiem finansowym. I to oni mają być – zdaniem lewicowych mediów – pokrzywdzeni? Czy dziennikarze publikujący tego typu wynaturzenia choć przez chwilę zastanowili się nad losem tych, którzy w aferze SKOK-u Wołomin i na skutek zaniedbań urzędniczych stracili oszczędności swojego życia? Czy zastanowili się nad wpływem działań urzędników na krajową gospodarkę? Czy po prostu „bronią swoich”?
 
KALENDARIUM AFERY KNF - SKOK WOŁOMIN
25 września 2012 roku
 
Kasa Krajowa SKOK alarmuje Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w Kasie w Wołominie. Przekazuje Komisji informacje na temat zidentyfikowanych przez nią samą zagrożeń.
 
18 lutego 2013 roku
 
Po pięciu miesiącach KNF wszczyna kontrolę w SKOK-u Wołomin. Trwa ona do 15 marca 2013 roku.
 
W pokontrolnych raportach Komisja stwierdza, że SKOK w Wołominie jest wykorzystywany do prania brudnych pieniędzy. Według KNF sytuacja Kasy w Wołominie już na dzień 31 grudnia 2012 roku była niestabilna i stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa zgromadzonych w pieniędzy. Ponadto Kasa rażąco łamie przepisy Prawa bankowego, Prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Komisja nie informuje prokuratury o swoich ustaleniach.
 
18 marca 2013 roku
 
KNF wszczyna postępowanie administracyjne o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK-u Wołomin.
 
2 kwietnia 2013 roku
 
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazuje do KNF wstępne wyniki własnej kontroli w Kasie w Wołominie. Są alarmujące. Inspektor wskazuje, że zachodzi uzasadnione podejrzenie prania brudnych pieniędzy. Zawiadamia prokuraturę. Podobne zawiadomienie dopiero po prawie dwóch miesiącach, 24 maja 2013 roku, składa KNF.
 
lipiec-sierpień 2013 roku
 
Komisja Nadzoru Finansowego rekrutuje kandydatów do zarządu komisarycznego w SKOK-u Wołomin. Jednego z nich wzywa do przerwania urlopu i powrotu z Turcji do kraju.
 
wrzesień/październik 2013 roku
 
KNF tworzy projekt decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w wołomińskiej Kasie. Na posiedzeniu Komisji 1 października 2013 roku zostaje przedstawiona informacja, że postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia zarządcy zmierza do zakończenia. Podjęcie wówczas działań przez KNF uchroniłoby SKOK Wołomin przed szkodą w wysokości 1,7 miliarda złotych.
 
grudzień 2013 roku - luty 2014 roku
 
Mimo nie budzących wątpliwości ustaleń dotyczących przestępczego procederu w Kasie, podjętych zarówno przez KNF, jak i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisja podejmuje decyzję o kontynuowaniu postępowania administracyjnego. Zleca kolejne kontrole. Efektem kontroli jest potwierdzenie wcześniejszych ustaleń: że dochodzi do przestępstw, a sytuacja finansowa SKOK Wołomin jest na tyle niestabilna, iż wymaga natychmiastowego ustanowienia zarządcy komisarycznego.
 
kwiecień-maj 2014 roku
 
Sąd aresztuje członka zarządu Kasy Joannę P. i przewodniczącego rady nadzorczej Piotra P. w związku z podejrzeniem oszustwa na szkodę SKOK-u Wołomin. Informację o stawianych obojgu zarzutach prokuratura przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego.
 
3 czerwca 2014 roku
 
Prokuratura informuje KNF o rozszerzeniu zarzutów stawianych Joannie P. i zwraca się do Komisji o pilne złożenie wniosku o ściganie przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wołomińskiej Kasie. Prokuratura alarmuje, że brak takiego wniosku uniemożliwia prowadzenie śledztwa w tym zakresie. Jednak Komisja nie składa wniosku.
 
15 września 2014 roku
 
Dopiero po upływie kolejnych trzech miesięcy KNF przedstawia na posiedzeniu Komisji projekt wniosku o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK-u Wołomin. Dokument jest tożsamy z tym, który został opracowany już przed rokiem.
 
29 października 2014 roku
 
Sąd aresztuje prezesa SKOK-u Wołomin Mariusza G. i wiceprezesa Mateusza G. Prokuratura zarzuca im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej pożyczki i kredyty.
 
4 listopada 2014 roku
 
Dopiero gdy zarząd Kasy jest już w areszcie, Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w SKOK-u w Wołominie. Członek Komisji Paweł Wiesiołek mówi na posiedzeniu KNF, że taka decyzja powinna zostać podjęta już po pierwszej kontroli w Kasie, w marcu 2013 roku. Popiera go inny członek Komisji Ludwik Kotecki.
 

                                                                                                                                          https://wpolityce.pl/gospodarka/536628-parasol-nad-wolominem-lewicowe-media-bronia-urzednikow-knf                                                                                                                                                                                                        Ps...Będzie ciężko, bo chodzi tu o kumpli nijakiego Komorowskiego. Właśnie niezawisły sąd wypuścił oficera WSI, który od 30 lat wyprowadzał setki milionów na Cypr w różny sposób. Zaczął od WAT i skończył chyba na bulwarach nad Wisłą. Niech się teraz Komorowski wytłumaczy czy zna ludzi ze Skoku Wołomin związanych z WSI i na jakiej zasadzie pracował u nich jego syn Tadeusz. Piotr P., były oficer WSI! Dlaczego POwski KNF i min. Szczurek tolerowali przez dwa lata miliardowe przekręty WSIowej mafii w SKOK Wołomin. Mimo informacji od Biereckiego z zarządu SKOKów [są dowody]. Otóż SKOK Wołomin to dobrodziejstwo gangu WSI-owego, 2 letnich zaniechań KNF w zakresie rzetelnej kontroli, a zarząd tego SKOK-u to byli funkcjonariusze WSI na zdjęciu z Komorowskim. I w taki sposób mają kasę na łapówki dla sędziów i prokuratorów, na opłacanie bezdomnych i naiwnych by strajkowali i chodzili z transparentami po ulicach, oczerniając Rząd. Kara śmierci na sali. Całą bankowość w III RP opanowali POstżydokomuchy i nie tolerowali konkurencji Skoków Stefczyka (Biereckiego) dlatego zorganizowali aferę ze Skokiem Wołomin by zdyskredytować ideę niezależnej bankowości. Brawo prokuratura, czekamy teraz na analogiczne postępowanie wobec afery Get Backu. Zamieszany jest również szef KNFu tyle, że z nadania PiSu. Straty podobne, ponad 2 mld skręconych na lewo złotych.

 
 
 
 

  

kula Lis 70

kula Lis 70 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

3.67

liczba ocen: 6

Post jest opublikowany więcej niż dn. Funkcje oceny i komentowania zostały wyłączone.

 • Mamy w dupie wasze pieniądze, i co nam zrobicie?

  Okradli nas, w kolejnych aferach, wszystkich Polaków na MILIARDY /1 000 000 000/ i śmieją się z nas sącząc drinki pod palmami, a państwo ŚPI!

 • Bruksela po stronie "kasty"!

  https://media.wplm.pl/thumbs/044/OTYwL3VfMS9jY18yOWI1Zi9wLzIwMjEvMDEvMjcvMTIwOS84MDcvNjhiMjZjNTRmNGVkNDM0OGFlMTU5ZDYwOTZmMGQxY2UuanBlZw==.jpeg

  KE przechodzi do drugiego etapu procedury naruszeniowej wobec Polski ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Komisja Europejska poinformowała w środę o przejściu wobec Polski do drugiego etapu procedury naruszenia prawa UE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. KE dała Polsce miesiąc na odpowiedź. Całość tu

  https://wpolityce.pl/polityka/536653-ke-przechodzi-do-drugiego-etapu-procedury-ws-id-sn

  Ps...Przecież weszliśmy do IV Rzeszy niemieckiej po to, aby być tak jak za firera: Narodem niemieckich parobków, ich śmietnikiem, ci co tam nas sprzedali, byli niemieckimi kapo, tak jak w Auschwitz. Czyli tania siła robocza w dwóch wariantach … na miejscu (montownie w Polsce) do tego Gender i Muzułmanie… uwalenie przemysłu… stocznie górnictwo huty.. i przekręty na Vat..  Słabe państwo, słabe rządy to i każda wesz się przyczepi! Wolne żarty. Głupawym aparatczykom z KE marzy się istnienie bezkarnych kryminalistów. Komisja Europejska może sobie przejść nawet do piątego poziomu. Te wszystkie poziomy to bezprawne działanie KE pozbawione podstaw prawnych, traktatowych. Nie rodzą kompletnie żadnych skutków prawnych, to kolejne poziomy absurdu i braku praworządności ze strony eurokratów z KE! Tym głupkom brukselskim marzą się bezkarni kryminaliści w sądach. Bałwany z KE napędzani przez pogrobowców Hitlera nie ma ją co robić, wymyślają sobie sprawy. Kto łże, KE, czy wy, łącznie z PiS-em?! PiS twierdzi, że KE nie ma kompetencji ingerowania w polski wymiar sprawiedliwości, na co KE wdraża kolejne postępowania wobec Polski za, ich zdaniem, łamanie prawa UE. Kto kłamie, kto jest uzurpatorem, a kto ignorantem?! Kiedy były wybory do KE? Nigdy! To jest mafia. Nawet nie wiecie kto tam należy, ilu ich jest i co robią.

  Morawiecki cały czas powtarzał, że jest Gigantyczny sukces, rozmawiałem z Merkel, Dworczyk jego kapciowy mówił to samo. I co? Czyli kolejne oszustwo Morawieckiego, Dworczyka i grupy Gowina kolejne kłamstwa po szczycie. Ziobro miał racje! Morawiecki przyjął miękką postawę wobec gangsterów unijnych to ma teraz! Jakby nie był miękiszonem i od początku twardo stawiał sprawę - WON od POLSKI to nie byłoby takiego czołgania. A tak pokazał słabość i jesteśmy w czarnej dupie We wszystkich sprawach tak działa od początku jak jest premierem. Nie nadaje się. Pani Szydło dużo lepiej to rozumiała i działała i człowiek korporacji. Raz można się Niemcom dać oszukać, ok tak bywa! Ale drugi raz Niemcom dać się oszukać panie Morawiecki na na litość …. to jest niewybaczalne! Jak ten rząd nie zacznie w końcu bronić dobrego imienia Polski a nawet atakować szkalujących. I dalej będzie obojętny i bierny, to poparcie znowu tąpnie i straci kolejnych kilka % wyborców. Dla Brukseli a głównie Niemców kontrola polskich sądów i utrzymanie w nich sprzedajnej i skorumpowanej żydokomuszej Kasty z jej miotem wsobnym, orzekającej zgodnie z ich linią to być albo nie być. Posuną się do każdego świństwa żeby to uzyskać! Trzeba było z nimi nie wchodzić w żadne relacje tylko odpowiedzieć krótko: sądownictwo krajowe jest poza waszą kompetencją. A tak uwiarygadniamy ich bezprawne działania. Duży błąd popełniliśmy. Szkoda! W wielu krajach UE sędziowie są karani przez polityków (Francja, Niemcy).
  1. ID bez tych uprawnień nie ma sensu.
  2. Justicja nie należy do kompetencji UE.
  3.Stop dla Budżetu i ustawy o praworządności.

  Jak najbardziej trzeba olać pretensje urzędasów KE. Bez względu na konsekwencje, nawet wtedy gdy TSUE stanie po ich stronie. A, że stanie, to nie mam wątpliwości. W Polsce sądy maja być NIEZALEZNE! Niezawisłe (co to jest za słowo?) były w zaborze rosyjskim a później żydokomuna je rozprzestrzeniła na teren całej PRL! Do 1952 roku w Polsce były tylko sądy wojskowe! („sędziowie” i „prokuratorzy” przywiezieni przez armię czerwoną (m.innymi Szechter!) Po 1952 z tej bandy zaczęto formować sądownictwo cywilne…A pomioty tego bydła do dzisiaj chodzą w togach i przyspawali się do ław prokuratorskich i sędziowskich! Dla dobra sprawy WSZYSCY WON….za Don! Klika kapusiów i renegatów zwana kastą powinna zostać zrównana z ziemią, a prowodyrzy poddani aresztowaniu i innym represjom. Jestem za tym, aby wszystkich zdrajców Ojczyzny za kłamstwa na Polskę w Brukseli potraktować jak zdrajców i albo stryczek na latarni w centrum miasta lub kulka w potylicę dum - dum! PO rozpadzie tzw. UNII w tydzień poradzimy sobie z żydolewacką kastą w togach. Sądy znów będą sądami sprawiedliwymi i niezależnymi od wysokości opłaty parasolowej czy ustosunkowania Neumanów! Niemcy w ramach czwórpodziału władzy w Polsce mają dwie władze - medialną i sądowniczą. Ta medialna, powoli bo powoli się repolonizuje a sądowniczą będą bronić do końca, podobnie jak Nord Stream 2. Wara od Polski i Polaków, po stokroć!

 • Sędziowie sabotują PiS i popierają anarchię.

  https://media.wplm.pl/thumbs/513/OTYwL3VfMS9jY19kM2ViNi9wLzIwMjEvMDEvMjcvMTIwMC83NjAvN2FiOTQxZmY0NTBmNDdjMmEwMDAxZjY0NzRhMTBiZTguanBlZw==.jpeg
  Strajk Kobiet wyszedł na ulicę mimo pandemii, a sąd nie widzi problemu! Uchyla mandaty i powołuje się na "spontaniczne" manifestacje. Sąd rejonowy w Olsztynie wydał cztery postanowienia, w których uchylił mandaty nałożone przez policję na uczestników manifestacji Strajku Kobiet ustaliła PAP w sądzie. Sąd w każdym z tych przypadków uznał, że ukarani mandatem brali udział w spontanicznej manifestacji i nie byli jej organizatorami.

  https://wpolityce.pl/kryminal/536688-sad-uchylil-mandaty-protestujacym-ze-strajkiem-kobiet

  Ps...Liberum Veto pana Dudy owocuje! Widzisz prezydencie, co zrobiłeś swoimi wetami? Kasta szaleje! Ma się znakomicie. Dziękujemy za Pańskie weto w sprawie „kasty”. Właśnie zaczynamy doświadczać jego dobrodziejstw. Na szczęście ta kadencja jest Pańską ostatnią i nie będziemy już musieli oglądać Pańskiej zadowolonej z siebie facjaty. Mam nadzieję, że tą sprawą zajmie się Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych?! Upolityczniony sędzia staje przeciwko racji i bezpieczeństwu społeczeństwa. Patologia sądownictwa. Tak się zastanawiam czy ja gdybym spontanicznie napluł na pysk temu członkowi kasty (mafii, sitwy, kliki) w todze zwanemu żartobliwie sędzią to bym odpowiadał karnie czy też nie? A co by się stało gdybym ja ”spontanicznie” obił wysoki sąd? Czy mógłbym liczyć na podobną wspaniałomyślność?! Żydokomunistyczni wszyscy z Rosji do UB z UB do kasty i tak od pokoleń, szkoleni sędziowie za czasów PRL mają spontaniczne komunistyczne myślenie i wydawanie niesprawiedliwych wyroków jak ich żydokomuna wyszkoliła. To samo wpoili swoim resortowym dzieciom. Weźcie ten „sąd” zakujcie w kajdany i wpakujcie to ohydne zło do paki! Ulży NORMALNYM ludziom! Jak na ten czas to 70% sądów nie ma! Jest dno i 100 metrów szamba! Rozpędzić te żydobolszewickie sądy bo dopóki kasta nierobów będzie sądzić takie będą wyroki!

 • Tzw. goj wg. tych -

  co to ich ojcem jest diabeł - jest od strzyżenia i golenia - więc nie dziwmy się, że tubylec w atrapie Polski jest temu procesowi poddawany na niezliczona ilość sposobów.
  Wniosek?
  Nie po to ci - co to ich ojcem jest diabeł - zrobili z atrapy Polski to - co zrobili, żeby teraz nie strzyc i nie golić tych, którzy ich zdaniem - od tego są.

 • Roszczeniowy Ukrainiec LGBT+ płacze że przez wspieranie Strajku Samic nie dostał komunii w kościele!

  https://prawy.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16094946621d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372.jpg

  Niejaki Gleb Bartoń wyrasta na nową gwiazdę Strajku Wściekłych Macic. Jakby ktoś nie wiedział, kto to jest to na zdjęciach z owych protestów można zaobserwować gościa w pluszowych rogach renifera z równie pluszowym rogiem jednorożca, który kładzie się na policyjnym radiowozie. Co więcej to prawdziwa ofiara zarówno pisowskiego reżimu, jak i Kościoła katolickiego. Pierwszy go dyskryminuje z powodu bycia mentalną kobietą LGBT, przepędzając z radiowozu na którym sobie urządził legowisko, a drugi z powodu wspierania „Strajku kobiet”. I to poprzez odmowę Komunii Świętej, która jemu, jako jednocześnie Ukraińcowi, tęczowemu aktywiście i popieraczowi aborcyjnych watah należy się jak psu zupa. Gleb Bartoń to Ukrainiec niedawno przybyły do Polski. Opowiadał w „Gazecie Żydowskiej”, że jest nawróconym homoseksualistą, jak widać znowu mu się odmieniło. Jego ojciec jest właścicielem dużej firmy produkującej porno. To Polak, który pojechał na Ukrainę handlować pornografią, a potem spotkał matkę Gleba i zrobił tego dzielnego aktywistę. Który niestety zamiast siedzieć u siebie przyszwendał się do nas. Oczywiście w obronie „uciśnionego” stanęły „Gazeta Żydowska” i niemiecki „Der Onet”, a potem wszystkie lewacko-liberalne me(n)dia w tym kraju. W sumie jego męczeństwo przypomina wiele innych męczeństw z przyłowiowej d...py, które stało się udziałem lewactwa w Polsce. Otóż aborcyjny aktywista zaangażowany wcześniej w LGBT opisał w mediach społecznościowych przebieg swojej nieudanej prowokacji w warszawskiej katedrze. Według relacji, „Ubrany w maskę z charakterystycznym znakiem rozpoznawczym zwolenników zabijania nienarodzonych podczas Pasterki próbował przyjąć Komunię świętą. Spotkał się jednak z odmową ze strony księdza, który udzielał jej wiernym”. Duchowny powiedział Bartoniowi, że go zna, spytał, dlaczego prowokuje i kazał odejść sprzed ołtarza. Sprawę opisała w charakterystycznym dla siebie stylu „Gazeta Wyborcza”. Na portalu gazety z czerwonym logiem czytamy między innymi: "Gleb Bartoń szerzej znany jest jako Jednorożec ze Strajku Kobiet. W protestach brał udział w pluszowym przebraniu. Na pasterkę do katedry pw. św. Jana Chrzciciela przyszedł jednak normalnie ubrany. Pomimo tego, że na msze nie przychodzi zbyt często - m.in. ze względu na nagonkę, jaką polski Kościół uprawia w stosunku do osób LGBT+ - to na pasterce jest zawsze”. Zawsze kiedy chciałem porozmawiać o sprawach duchowych, szedłem do niego. Zdarzało nam się, że spacerowaliśmy, rozmawiając. Zawsze mu ufałem. I zawsze to od niego przyjmowałem komunię żali się Gleb „Gazecie Żydowskiej”. A szkopski „Der Onet” dodaje: „Nie otrzymał komunii na pasterce. Uważa, że z powodu udziału w Strajku Kobiet Gleb Bartoń, aktywista uczestniczący w Strajku Kobiet, jak co roku udał się na bożonarodzeniową pasterkę w Warszawie. Spotkał tam księdza, z którym zna się od kilku lat, i zamierzał przystąpić do komunii. Usłyszał, że jej nie otrzyma. (…) Co ksiądz Bartosz miał wziąć za prowokację? Najprawdopodobniej chodziło o maseczkę z błyskawicą Strajku Kobiet. W piątek dziewczyna Gleba, Magda, udała się do parafii, by dowiedzieć się, dlaczego odmówiono komunii jej partnerowi. Proboszcz zaprosił ich na spotkanie w najbliższy poniedziałek”. Tylko po co? Jak ktoś wspiera LGBT, Marsze Wściekłych Macic i nosi na mordzie pioruny to po cholerę w ogóle przychodzi do kościoła. W końcu to nie jego bajka. – Komunia Święta to nie opłateczek, albo rodzaj chrupka. To nie jest gadżet z okazji pójścia do kościoła. To CIAŁO CHRYSTUSA. Gdy nie uznaje się słów Jezusa, nie można Go przyjmować w Eucharystii. Parafianin samym faktem pójścia na skargę do GW, udowodnił, że ksiądz ma rację przypomina ksiądz Daniel Wachowiak. Ja ze swojej strony dodałbym, że wielu katolików będących na mszy nie podchodzi do komunii, ponieważ nie jest jej godna. I muszą się wyspowiadać, a nasz bohater wchodzi do Kościoła, jak do obory i żąda Komunii Świętej! A wspierająca go „Gazeta Wyborcza” naprawdę ma ludzi za idiotów, skoro twierdzi, że ludzie niewierzący, niepraktykujący i walczący z ideami katolickimi mogą ot tak sobie przyjąć komunię. To nie jest ciasteczko dla roszczeniowego, imigranckiego nieroba.

  Autor: Piotr Stępień

 • Chce zamieszek?! Lempart do zwolenników aborcji: Wzywamy, aby tym razem iść tak, żeby zostawiać ślady. Wyraźcie swój gniew

  https://media.wplm.pl/thumbs/cc4/OTYwL3VfMS9jY19iYjY0Mi9wLzIwMjEvMDEvMjcvMTIwMC83NjAvN2JjZGI4MjJiZjc0NDhjNmFiOGZjYTRjNmI1YmE2ZDAuanBlZw==.jpeg

  Jesteśmy gotowe, żeby wyjść na ulice oświadczyły przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet po publikacji uzasadnienia wyroku TK. Wzywamy wszystkich, aby tym razem iść tak, żeby zostawiać ślady; wyraźcie swój gniew tak, jak uważacie; to nie my zaczęłyśmy nawoływała Marta Lempart.
  https://wpolityce.pl/polityka/536721-lempart-do-zwolennikow-aborcji-wyrazcie-swoj-gniew


  Ps...Pytam, czemu to coś jeszcze nie siedzi w pudle czy izolatce? Nawołują do terroru, burd, agresji, nieposłuszeństwa, grożą samosądem czy to nie jest karalne? Jak długo mamy to tolerować, oglądać, słuchać? Gdzie jest prokuratura? Czemu siedzicie bezczynnie gdy ta patologiczna zadymiarza wzywa do zamieszek i to w czasie pandemii? Prokuratura, do roboty! Żądam od policji, Prokuratury zdecydowanych działań zapewniających bezpieczeństwo powszechne Polaków. To zgromadzenie jest zgromadzeniem nielegalnym i powinno być natychmiast rozwiązane przez policję a uczestniczący w nich zgromadzeni i organizatorzy tego nielegalnego zgromadzenia surowo ukarani! To jest nawoływanie do przestępstwa do umyślnego łamania porządku prawnego! To właśnie ta ze zdjęcia "ślicznota" żydowska maciora Lempart z sowietką Suchanow organizuje te rzekomo spontaniczne zadymy. Skrajnie upolityczniona żydobolszewicka kasta udaje głuchą i ślepą, bo razem z lewactwem podpala Polskę. Co to znaczy zostawić ślady? Może czas im zostawić ślady na tyłkach? Może zapamiętają do końca życia, że na wojnie ofiary są po obu stronach? Ta kobieta sieje tylko niepokój, chaos, nienawiść i zniszczenie. A co będzie, jak normalni wyrażą swój gniew? Jaka policja uratuje tę wstrętną babę? Te trzy kobiety na czele strajku kobiet to są lesbijki. Lesbijki brzydzą się ciążą, brzydzą się dziećmi, brzydzą się mężczyznami. Nikt ich nie kochał i dlatego jest w nich tyle nienawiści. Myślę, że skoro żydowska maciora Lemparcica i jej przybudówka nawołują do pozostawiania śladów na demonstracjach to policja powinna wreszcie jak najbardziej używać armatek wodnych i pałek jak w demokratycznej Francji. Wreszcie zrobić z nimi porządek!

 • Lempart straszy lekarzy, którzy odmówią aborcji: Każdego z was znajdziemy. To jest ostrzeżenie!

  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16117717141d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3722bf36c064a378f773876bf707ca3497e.jpg

  Każdego z was znajdziemy i będziemy się sądzić tak długo, że nie będziecie mieć żadnych innych wspomnień ze swojej kariery zawodowej. To jest ostrzeżenie dla lekarek i lekarzy mówiła dziś liderka tzw. "Ogólnopolskiego Strajku Kobiet" Marta Lempart. Jej słowa były skierowane do lekarzy, którzy podporządkują się wyrokowi TK ws. aborcji eugenicznej. Po publikacji przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia pisemnego do wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, środowiska skrajnej lewicy wpadły we wściekłość. Działaczki "Ogólnopolskiego Strajku Kobiet" wezwały swoich zwolenników do ulicznych protestów.Wzywamy wszystkich, aby tym razem iść tak, żeby zostawiać ślady; wyraźcie swój gniew tak, jak uważacie; to nie my zaczęłyśmy - nawoływała Marta Lempart na naprędce zorganizowanej konferencji prasowej. Lempart nie ograniczyła się jednak wyłącznie do apelu o protest. W jednej ze swoich wypowiedzi postanowiła przestraszyć lekarzy, którzy będą się stosować do przestrzegania prawa. Znajdą się lekarze, którzy są tchórzami, którzy będą próbowali odmawiać aborcji. Każdego z was znajdziemy i będziemy się sądzić tak długo, że nie będziecie mieć żadnych innych wspomnień ze swojej kariery zawodowej. To jest ostrzeżenie dla lekarek i lekarzy groziła cytowana przez portal tvp.info liderka "Ogólnopolskiego Strajku Kobiet". Wcześniej, podczas konferencji prasowej "OSK" Marta Lempart mówiła, że "jeżeli znajdą się w Polsce lekarze, którzy zechcą się podlizać władzy po tej ewentualnej publikacji i będą kłamać, że oświadczenie pani magister Przyłębskiej jest wyrokiem, i że zmienia w Polsce prawo, i będą stosować to w taki sposób, że będą odmawiać kobietom aborcji z przyczyn embrio-patologicznych, to będą również ścigani".

  Ps.... To nie jest ostrzeżenie tylko groźba. I to jeszcze jawna i publicznie wypowiedziana. Art. 190 KK! Popatrzcie na żydolewaczkę w amoku. Może ktoś to tłuste obrzydliwe babsko wreszcie uciszy? Potwór i wampirzyca. Facjata jak u monstrualnej świni. Toto się urodziło, żeby uprzykrzać ludziom życie samym wyglądem, nie mówiąc o psychopatycznym charakterze. Gdzie jest policja, ten potwór, kaszalot, bez problemu i mając w dupie prawo, pandemię wyprowadza tą hołotę czerwoną na ulicę a rząd komentuje, namawia, tłumaczy, prosi a to czerwone bydło ma to głęboko w dupie to wszystko gdzie jest prawo. Ta żydowska zdzira z LGBT niech uważa, bo to są groźby karalne, prędzej ten strzęp zdartej czarnej macicy wyląduje w pierdlu ze swoimi wycieruchami koloru tęczy. Takich zdrajców i zaprzańców jak ona to żołnierze AK lekko załatwiali podczas wojny, chce wojnę to będzie ją miała czerwona szmata lewacka.

 • Aborcjonistki idą Alejami Jerozolimskimi, zablokowały całkowicie centrum Warszawy

  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16117736981d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b37260b0d878f482a3b2e74bccba3be6d106.jpg https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/w//uploads/galeria/377053/unnamed-4.jpg

  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/w//uploads/galeria/377053/unnamed-3.jpg

  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/w//uploads/galeria/377053/unnamed-2.jpg


  Ps...Renata Żurkowska odebrała w środę awans z rąk Andrzeja Dudy. Sędzia, która nie przychyliła się do wniosku prokuratury o areszt dla Ryszarda Krauze i Romana Giertycha, będzie mogła orzekać w sądzie wyższej instancji. A degeneraci znowu na ulicach....Kto im i dlaczego zezwala na łamanie prawa. To w Polsce są równi i równiejsi? Czy ja dobrze widzę? A po co te karetki na zdjęciu? Załogi karetek także biorą udział w tej rozróbie? Czy nie są potrzebne dla ludzi kiedy ich życie jest zagrożone? Dziecko można zabić a takie łachudry ochraniać. Niech sobie łby tam pourywają. Kto daje polecenie wyjazdom tam karetek? Naśladujmy starą demokrację holenderską w potraktowaniu demonstracji. Policja ma wreszcie wyciągnąć z magazynów pały i bić tak, jak w prawdziwych demokracjach, z których powinniśmy przecież brać przykład. I przy tym policja ma krzyczeć głośno KONSTYTUCJA. Jak się szmatom konstytucja nie podoba, to pretensje do tych, którzy ją napisali, czyli do grubego Kalisza i pijanego Kwaśniewskiego.

 • @kula Lis 69 20:27:32

  -------------
  "Kto im i dlaczego zezwala na łamanie prawa."
  -------------
  Przecież to jest ustawka rządzącej atrapą Polski magdalenkowej ferajny - której integralną częścią jest PiS - PiS aktualnie siorbiący z koryta.

 • PiS umiejetnie wycisza afery

  https://twitter.com/jerzy0712/status/1354713622509969408/photo/1

 • @Wican 10:24:23

  Jak zwykle Kula się podnieca tymi wściekłymi kobietami, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, ze to wymysł Kalsteina by tymi kobietami z wierchuszki SK manipulować poprzez słuzby specjalne w interesie PIS, który znowu będzie rósł w sondażach jako ten który broni moralnosci i Kościoła, to wszystko to ustawka słuzb w porozumieniu z Kalsteinem by odwrócić uwagę naiwnych od zasadniczych problemów Polski.

  A o tej aferze SKOK opiera się na materiałach tylko pisowskich a w SKOK Wołomin są zamieszani ludzie z POPIS-u, a sam Piotr P. to czyim kochankiem był????? To ten min. szef WSI na WATcie. itd. Kula naiwnie błądzi i wali po omacku. Afera SKOK to afera wszystkich magdalenkowców, skasowano kwote na 4 mld zł. a stały za tym służby specjalne na polecenie polityków.

 • Wartosciowy wpis

  *****