TSUE przeciwko suwerenności państw członkowskich!

„Sądy mają orzekać zgodnie z prawem UE, nawet jeśli jest sprzeczne z konstytucją”

 Szokujący przykład wykraczania poza swoje kompetencje! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, łamiąc kwestie traktatowe oraz orzecznictwo trybunałów (sądów) konstytucyjnych państw członkowskich uznał, że zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej wymaga, by sąd krajowy odstąpił od stosowania krajowych przepisów niezgodnych z prawem unijnym, niezależnie od tego, czy są one rangi ustawowej czy konstytucyjnej.                      Pytania w tej sprawie skierowano do TSUE z Rumunii. Zasada pierwszeństwa prawa Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu rangi konstytucyjnej, pozbawiającemu sąd niższego szczebla prawa do niestosowania, z mocy własnych uprawnień, przepisu krajowego (…) sprzecznego z prawem Unii czytamy w orzeczeniu TSUE. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skutki powiązane z zasadą pierwszeństwa prawa Unii wiążą wszystkie organy państwa członkowskiego, czemu nie mogą stanąć na przeszkodzie przepisy wewnętrzne dotyczące określenia właściwości sądów, w tym również przepisy rangi konstytucyjnej ocenił Trybunał. Przypomniał też, że sądy krajowe powinny dokonywać wykładni prawa krajowego w „możliwie największym zakresie” zgodnej z wymogami prawa Unii lub niestosowania, z mocy własnych uprawnień, każdego sprzecznego z nim przepisu prawa krajowego, który „nie może stać się przedmiotem takiej zgodnej wykładni”. Groźne orzeczenieOsobliwe orzeczenie TSUE łamie wieloletnią linię orzeczniczą polskiego Trybunału Konstytucyjnego, z którego wyroków jasno wynika, że najwyższym prawem jest Konstytucja RP. TK uznał też, że Trybunał Konstytucyjny jest „sądem ostatniego słowa”. „Rumuńskie” orzeczenie może skutkować niebezpiecznym procederem, w którym skrajnie upolityczniona „kasta” sędziowska będzie orzekać wbrew ustawie zasadniczej. Stąd prosta droga do dualizmu prawnego, który może sparaliżować polskie sadownictwo.
PAP                                                                                                                                                                                                                              Ps.. Orzeczenie TSUE nie ma podstawy prawnej, a więc nie obowiązuje. To ma być związek „Wolnych Państw”, a nie jedno państwo z rządem w Brukseli. Lewactwo europejskie dorwało się do koryta i chce stworzyć lewackie państwo Europa. To nie przejdzie, nie ma opcji. Wychodźmy natychmiast z tego eurosowieta. Jeśli instytucje tej łajdackiej EU nie szanują traktatów, to co my tam jeszcze robimy? Z oszustami nie robi się żadnych interesów! 2005, TK w składzie: prof. Łętowska, prof. Safjan, mgr Stępień „Konstytucja z racji swojej szczególnej mocy pozostaje prawem najwyższym RP w stosunku do wszystkich wiążących Polskę umów międzynarodowych. Orban ma racje mówiąc o „niemieckim duchu” ten duch jest wiecznie żywy jak idee Lenina! To Niemcy zawieźli Lenina specjalnym pociągiem z Zürichu do Petersburga! Teraz pociągi jadą z ChRL do Duisburga! No i teraz wreszcie powiemy twardo NIE, czy za 700 mld będziemy udawać, że deszcz pada? Traktat lizboński nie daje wyższości prawa unijnego nad Konstytucją. Dawał to projekt unijnej konstytucji, ale nigdy nie został przyjęty przez państwa członkowskie. Polski sąd konstytucyjny ma prawo sprawdzić unijny przepis i unieważnić jego stosowanie na terenie Polski, jeśli narusza on konstytucyjne prawa i wolności. Trybunał Konstytucyjny podjął kwestię skutków orzeczenia o potencjalnej niezgodności z konstytucją przepisów wtórnego prawa unijnego. Zdaniem sędziów, w odróżnieniu od unieważniającego skutku orzeczenia TK względem przepisów prawa polskiego, w przypadku prawa pochodnego, TK może pozbawić przepis możliwości stosowania i wywierania skutków w Polsce.                                                                                                                                Przepis art. 8 Konstytucji RP jasno stanowi: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia - art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach - art. 90 ust.1 Konstytucji RP. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą (ustawą tak ale nie, co logiczne przed Konstytucją RP), jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami (ustawami tak, ale nie, co logiczne z Konstytucją RP) - art.91 ust.2-3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny orzeka m.in. w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie - art. 188 pkt. 1-2 Konstytucji RP. Stanowisko w sprawie relacji prawa unijnego do prawa krajowego TK zajął, orzekając m.in. o zgodności poszczególnych postanowień traktatu akcesyjnego z 16.04.2003 r. z przepisami Konstytucji RP. Już wówczas TK wskazał, że wejście Polski do UE stworzyło nową sytuację, w której obok siebie obowiązują autonomiczne, lecz wzajemnie oddziałujące na siebie porządki prawne, a ich wzajemne oddziaływanie nie może być opisane w pełni za pomocą tradycyjnych koncepcji monizmu i dualizmu (w układzie: prawo wewnętrzne – prawo międzynarodowe). W wyroku w sprawie K 18/04 Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że podstawowe dla Konstytucji RP wartości i zasady (demokracja, poszanowanie praw jednostki, współdziałanie władz, dialog społeczny oraz zasada pomocniczości) stanowią również podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej (art. 2 TUE) i są odzwierciedleniem aksjologicznej wspólnoty wszystkich państw członkowskich. Tego rodzaju wspólność ułatwia w konsekwencji współstosowanie i obopólnie przyjazną wykładnię prawa krajowego i wspólnotowego. W powołanym wyroku TK orzekł jednocześnie, że nadrzędność obowiązywania Konstytucji RP nierozerwalnie powiązana jest z zasadą suwerenności państwa. W sytuacji dojścia do nieusuwalnej sprzeczności, to do „suwerena” należy w konsekwencji decyzja co do obrania jednego z trzech możliwych scenariuszy, a to: 1 - zmiany Konstytucji, 2 - spowodowania zmian w regulacjach unijnych, 3 - wystąpienia z Unii Europejskiej (rozumianego jako ultima ratio).   Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny badał zgodność Traktatu Lizbońskiego z ustawą zasadniczą jeszcze zanim Niemcy zakończyły proces ratyfikacji traktatu. NFTK podkreślił konieczność zachowania proporcji między kompetencjami instytucji UE oraz państw członkowskich oraz zastrzegł sobie prawo do kontrolowania aktów prawnych Unii w zakresie podziału kompetencji i zasady subsydiarności, ponieważ UE pozostaje związkiem samodzielnych państw, a nie federacją. Każdy znaczący krok w kierunku rozszerzenia kompetencji UE musi mieć akceptację niemieckiego parlamentu.                                                

kula Lis 70

kula Lis 70 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

5

liczba ocen: 4

Post jest opublikowany więcej niż dn. Funkcje oceny i komentowania zostały wyłączone.

 • Wszyscy zrozumcie, że....Nie na to umawialiśmy się w traktacie akcesyjnym.

  Jest to ostateczny dowód na to, że UE stała się IV Rzeszą niemiecką! Dlatego interes UE nie będzie zgodny z interesem żadnego europejskiego państwa poza Niemcami. Obecna Unia jest genetycznie totalitarna. Ma w swój ideologiczny kod wpisaną bezustanną ekspansję. To nie jest jej przypadłość lecz istota. Widać to już od początku lat 90-tych. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe z pewnością oleje ten wyrok TSUE i nie będzie on stosowany w orzecznictwie niemieckim!

  Co do meritum, to nadrzędność tego co unijne nad krajowym można dostrzec już od Traktatu z Maastricht- 1992. Tyle, że dotychczas funkcjonowało to bardziej w „duchu” a nie „literze”. To książkowy przykład rażącego łamania praworządności przez TSUE. Ten wyrok TSUE ma obowiązywać tylko w krajach Europy środkowowschodniej, w krajach starej Unii ten wyrok z pewnością nie będzie obowiązywał i nie będzie stosowany, nie zezwala na to Traktat Lizboński! Hitlerowi się nie udało podbić państwa w Europie, to teraz niemiecka UE chce przez rozkazy tego dokonać i pozbawić poszczególne państwa unijne wolności, chcą by stały się kolonią Niemiec.

  Mam tylko żal do obecnych władz, że nie przewidzieli tego co od początku było oczywiste. Po „akcesji” nawet takie tępe komuchy jak Janik z SLD szydziły: teraz niech sobie prawica wygrywa. Unia Europejska jest oparta na podstawach marksistowskich, napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene jest uznawany za fundament ideowy Unii Europejskiej. Jego komunistyczni pomysłodawcy zakładają federalizację Europy i daleko idące ograniczenie suwerenności państw. Manifest z Ventotene jest dokumentem opracowanym podczas II wojny światowej przez włoskich działaczy politycznych na czele z komunistą Altiero Spinellim. Autorzy nakreślili w nim wizję sfederalizowanej Europy, stanowiącej jedno superpaństwo. Dokument został uznany za fundament ideowy Unii Europejskiej przez autorów tzw. Białej Księgi, wydanej przez Komisję Europejską w 2018 r. Stało się tak pomimo tego, że w Manifeście wprost mówi się o „dyktaturze partii rewolucyjnej”, jako narzędziu do wprowadzenia „nowej, prawdziwej demokracji”..Najbardziej czytelnym przykładem znaczenia, jakie przypisuje się Spinellemu jest nazwanie jego imieniem głównego budynku Parlamentu Europejskiego. Co więcej, w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej nazywa się go „Ojcem Europy”. W 2016 r. Spinellego uhonorowali liderzy największych państw Unii Europejskiej kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz ówcześni: prezydent Francji Francois Hollande i premier Włoch Matteo Renzi. Zakładany przez Spinellego Ruch Federalistów Europejskich funkcjonuje do dziś.
  Problemem jest duże poparcie Polaków dla UE, jesteśmy jak Indianie, za bajki i garść koralików sprzedajemy siebie i swoje rodziny.

  Natychmiast powołajmy ogólnopolski ruch na rzecz opuszczenia Unii Europejskiej. Najpierw silna praca uświadamiająca. Później referendum ze zwykła większością głosów i procedura wychodzenia z Unii.

 • @Autor

  Dopóki nie zrozumiemy, że zachodni Europejczycy nie uważają środkowych Europejczyków za osoby ludzkie w pełnym tego słowa znaczeniu, to zawsze będziemy ze zdziwieniem patrzeć na to, co się dzieje w TSUE i nie tylko tam. Z tego powodu "pełne człowieki" traktują "półczłowieków" protekcjonalnie, jak nauczyciel uczniów, rodzic dziecko, czy szef podwładnych. Niby jedni i drudzy są ludźmi, ale jednak nie do końca takimi samymi...

  Taka postawa jest zakorzeniona w psychice większości mieszkańców Zachodu do tego stopnia, że to jest dla nich oczywistą oczywistością, że Polak nie może zarabiać tyle co Niemiec, bo to jest fizycznie niemożliwe i wbrew prawom natury.

  Podobnie ma się sprawa z sądami. Podludzie nie potrzebują tak sprawnie działających sądów jak na Zachodzie, wystarczą im te ręcznie sterowane instytucje sądo-podobne, które mają.

  I tak na każdym kroku i w każdej dziedzinie, dzieci muszą się słuchać rodziców, uczniowie nauczycieli, podwładni szefów...

  Jeżeli to zrozumiemy, że nie jesteśmy dla Zachodu żadnym partnerem, tym bardziej równorzędnym i przestaniemy się tym ekscytować, a zaczniemy myśleć o tym, na co mamy wpływ, to dopiero wtedy ruszymy z miejsca.

  Szkoda czasu i energii na to rejtanowskie rozdzieranie szat w proteście na nierówne traktowanie Polski i innych krajów naszego regionu przez UE, bo dla samej UE to nie jest żadna niesprawiedliwość i nierówność, tylko jak najbardziej norma.

  Co wolno wojewodzie, to nie tobie wschodnioeuropejski smrodzie. "Nie mamy pańskiego palta i co nam pan zrobi?"

 • @rumpelsiltskin 10:59:26

  Dokładnie jest tak, jak Pan napisał. Obserwowałem to i tego doświadczyłem mieszkając i pracując na Wyspach Rotszylda.

  Przy czym z Pana też wyszła podobna mentalność, ponieważ użył Pan sformułowania "środkowi Europejczycy". Zapewne w celu "odróżnienia" się od Europejczyków "wschodnich".

  Niech Pan przyjmie do wiadomości, że w świadomości ludzi (w pełni człowieków) Zachodu nie funkcjonuje pojęcie "Europa Środkowa".
  W ich postrzeganiu, które trafnie Pan opisał, za Łabą jest Europa Wschodnia. A nie żadna "środkowa".

 • @Kmieć 11:33:12

  "W ich postrzeganiu, które trafnie Pan opisał, za Łabą jest Europa Wschodnia. A nie żadna "środkowa"."

  To są tylko słowa, dla nas ta część Europy jest "środkowa", dla Niemców "wschodnia", bo w centrum mogą być tylko ONI, Niemcy, czyli pępek świata.

  Podobnie jest z "Bliskim" Wschodem, który dla nas jest "bliski", a na Zachodzie "środkowy" (middle east).

  Generalnie "ludźmi" są Anglosasi i jeszcze parę wyjątków potwierdzających regułę (Francuzi, Włosi itp.), a reszta to "półczłowieki" o statusie niższym niż "kolorowi" pochodzący z byłych kolonii "nadczłowieków".

  To nierówne traktowanie środkowych Europejczyków to oczywisty przejaw rasizmu, z tym, że "nadczłowieki" nie widzą w tym niczego niestosownego, tylko normę. Oni są szczerze zdziwieni tym, że Polacy i im podobni domagają się równego traktowania, bo to przecież jest oczywiste, że małpa to nie człowiek (trochę przerysowując ten problem). Więc czego małpa chce?

 • "Nadzwyczajna kasta" to władza nadzorcza na Marionetkami globalnej mafii

  Ten system już dano działa w USA.

  Mechanizm jest prosty Sądy są w rękach "nadzwyczajnej kasty" reprezentującej interesy globalnej mafii.
  Władza w rękach marionetek wystawionych przez globalną mafię.

  Gdy władza robi coś nie tak to "nadzwyczajna kasta" w każdej chwili
  przywraca "porządek" wg interesów nadzwyczajnej kasty" wydając dowolnie idiotyczne wyroki.

  PIS to rozumie i próba odebrania Nadzwyczajnej kaście" jej "nadzwyczajności" powoduje zaciekły opór ze strony wszystkich organów globalnej mafii (UE, media, nadzwyczajna kasta, zapewne służby specjalne j jak trzeba aż do piątkowego samobójcy.

  "Nadzwyczajna kasta" to najwyższy rozstrzygający :trybunał " globalnej mafii czyli władza absolutna i nie wybieralna na poziomie państwowym.
  I jej odpowiedni na poziomie UE (rożne komisje, trybunały itp. to Europejskie "Nadzwyczajne kasty"

  Tak jest skonstruowany ten wielowarstwowy system dominacji globalnej mafii... "Nadzwyczajna kasta, ordynacja wyborcza, wybrane marionetki, finanse, media, służby mundurowe, specjalne...piątkowy samobójca... pomoc zagranicznych "przyjaciół" jakby co.

  Jak widać to wielowarstwowy sarannie przemyślany system... z tych kajdanów trudno się uwolnić.
  I ten bandycki zniewalający system różne gnidy mafii nazywają państwem prawa.

  Sami tych kajdanów nie rozerwiemy.
  Najpierw ktoś musi globalną mafię rozerwać na strzępy wtedy już damy radę.

  Dopóki stara UE nie rozpadnie się to ni pozwoli na zerwanie kajdanów.
  Brexit to pierwszy krok teraz Franxit..dalej już samo poleci.

 • Autor 5*

  Ale z przykrością muszę stwierdzić, że Autor nie jest nowoczesnym Jew-ropejczykiem i standardów UE nie rozumie.

  A wszystko jest w jak najlepszym porządku, w całkowitej zgodzie z dokumentem akcesyjnym i z traktatem lizbońskim, które to dokumenty wynegocjowane z UE przez żydo-reżimowe władze IIIRP/Polin uzyskał nie tylko poparcie obozu władzy, opozycji i Kościoła, ale także i społeczne w referendum akcesyjnym. Budzi więc zdziwienie, że zarówno posłowie jak i niektóre media nie znają zapisów tak doniosłych dokumentów, które gwarantują Polsce i Polakom pasmo nieprzerwanych sukcesów.

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/11/tk_safjan.jpg

  Zdziwienie tym większe, że tacy wybitni juryści jak np. prof. M.Safjan (zdjęcie powyżej) - Żyd, ale w świetle preambuły konstytucji IIIŻydo-RP/Polin należy do narodu polskiego -, jako prezes TK, referował legalność i zgodność traktatu akcesyjnego IIIRP do UE z Konstytucją IIIRP. Żydo-reżimowi politycy oraz powszechne żydo-media przekonywali i przekonują nadal Polaków, że członkostwo Polski w UE jest także zgodne z polskim interesem narodowym i z polska racją stanu – choć rzadko który delikwent potrafi tę rację stanu sformułować.

 • @Kmieć blisko 70 lat rządziła nami Moskwa a teraz próbuje to samo robić brukselka

  Czas wykopać kałacha i zacząć od zdrajców w Polsce. To rewolucja bez rewolucji czyli był komunizm - nie on nadal trwa tylko jego TWÓRCY nazwali go teraz UNIA EUROPEJSKA i tym sposobem opanowali bez jednego wystrzału całą Europę. Ciekawe, kiedy UE się rozpadnie, czy będzie to proces pokojowy, czy też (nie daj Boże) inny. Jesteśmy państwem suwerennym i takim musimy pozostać bezdyskusyjnie!

 • @Rzeczpospolita 13:53:39

  Safian-facet z deficytami intelektu, karzeł prawa, renegat, pachołek PO, dziad przekonany, że będzie z oddali zarządzał Polską, za kasę z TSUE napisze każdą głupotę na zamówienie szkopów z tylnego siedzenia. Czyżby UE szykowała i nie tylko dla naszej kochanej Polski V rozbiór? Ludzie, Polacy nie poddawajmy się, bo niepodległości trzeba zawsze i bezustannie bronić. TSUE łamie unijne Traktaty! Sąd łamie prawo. KURIOZUM! Nie wolno tego tolerować. Potem to już komuna i kary za ‘cichy chód’. Tak już było, w PRL. Czy jest skuteczny sposób na bezprawie TSUE? Polskie władze - ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza MUSZĄ trzymać się KONSTYTUCJI RP, zatwierdzonej przez Suwerena. Inaczej kolejny rozbiór Polski.

 • @Oscar 13:40:21

  Ein Reich, ein Volk…, Mein Kampf będzie dokończony! W TSUE i Brukseli rządzi Dyr. Generalny Wigand! To on z żelazną konsekwencją Bismarcka wciela POlitykę Berlina w Brukseli! Reszta to figuranci! Sędziów, orzekających niezgodnie z Konstytucją RP wyrzucać z zawodu i karać za zdradę stanu. Ale do tego potrzebny jest silny polski rząd a rządzą pachołkowie Berlina i Brukseli.

  1.TSUE nie płaci tzw. ,,polskim” sędziom poborów.

  2.Kasta bierze kasę za ,,pracę” od polskiego podatnika.

  3.Kasta słucha jak lokaj lub kamerdyner prymitywnych kacyków nominowanych politycznie z TSUE.

  CZEKAM na jednoznaczną i zdecydowaną reakcję Rządu Polski na forum PE oraz KE.

  Czekam na reakcję Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

  Czekam na POTĘPIENIE bezprawnego przypisania sobie uprawnień przez uPOlityczniony TSUE.

  Czekam na WYCIĄGNIĘCIE konsekwencji w stosunku do tam umiejscowionych sędziów bezczelnie, ostentacyjnie i bezprecedensowo łamiących europejskie PRAWO! jakim jest Umowa Stowarzyszeniowa UE w postaci TRAKTATU. To wszystko jest możliwe tylko dlatego, że krajami członkowskimi rządzą ulegli imbecyle nie umiejący tupnąć nogą. Jak można stosować taki wyrok, który łamie traktaty?

  A kto ustanowił prawo UE.Syjoniści i banksterzy.

  Byliśmy, jesteśmy i będziemy w Europie, a polityczny twór TSUE do likwidacji, skoro nie znają zakresu swoich kompetencji. Wszystkie kraje mają swoje konstytucje i przepisy prawa. Państwa członkowskie same stworzyły sobie pasożytniczych darmozjadów tworząc europejskie instytucje w których beneficjenci tych instytucji bronią swoich przywilejów nie oglądając się na umowy międzynarodowe .. Żydolewacka pseudoelita.

  Napisany niemal sto lat po publikacji w 1848 r. Manifestu Komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa Manifest z Ventotene jest niemal dokładnym powtórzeniem programu Unii Europejskiej, uzupełnionym o główne idee leninizmu (kadrowa partia zawodowych rewolucjonistów centralizm demokratyczny). Wiedza o Manifeście z Ventotene, jego autorze i jego ideowych spadkobiercach jest ogólnodostępna. Bezpośredni związek Manifestu z ideą pełnej integracji europejskiej przez likwidację suwerennych państw jest oczywisty i potwierdzany przez najwyższe unijne osobistości. Właściwie nie jest to więc jakaś specjalna tajemnica, a mimo to w europejskich stolicach każdego roku młodzież urządza (a raczej urządza się dla młodzieży) tzw. parady Schumana utrudniające dotarcie do świadomości młodego pokolenia wiedzy o celach europejskiej integracji…Gdy Polska przystępowała do UE Polacy nie byli poinformowani o tym, że tak naprawdę oznaczać to będzie zamianę jednego komunistycznego hegemona na drugiego komunistycznego hegemona. Wiele osób widziało w tym wybawienie spod sowieckiego buta, nie dostrzegając jednocześnie kolejnych kajdan… Kłania się marny stan edukacji politycznej i historycznej społeczeństwa, a także naiwna wiara w dobroczynność tzw. Zachodu i nieodwzajemniona miłość do USA Niestety, plan jest iście szatański. Szkoda jednak, że jest tak mało publikacji (w szerokim obiegu) na ten temat. To, co się ukazuje (z przywołaniem źródeł) gdzieś tam w czeluściach Internetu ginie. Znajdzie ten, kto szuka… W mediach, w szkołach obowiązuje propaganda i pranie mózgów…Czas najwyższy wysiąść na przystanku „Niepodległość” EU nam się zwyczajnie nie opłaca. Do stracenia mamy cały kraj i jego tożsamość i kulturę. Parę EUR , naszych własnych zresztą, tego nie skompensuje

 • @Rzeczpospolita 13:53:39

  Oczywistą jest rzeczą, że prawo polskie i każde inne krajowe stoi wyżej nad tym „sądem” polit. Konstytucja RP jasno mówi, że to ona jest najwyższym prawem w Polsce. Nie ma nad czym tu dyskutować. Trudno wręcz uwierzyć, że działania tak jawnie bezprawne podejmuje TSUE - to szaleństwo, tego już się nie da naprawić. Cały system prawny, ustrój został wykolejony, prawo przestało obowiązywać w UE. Drugą kwestią, szalenie groźną jest to, że w UE wykluła się jakaś totalitarna mentalność, która jest zaprzeczeniem powojennego dorobku prawnego i etycznego. Ci ludzie powinni odejść, niszczą UE. Dodałabym jeszcze, że dla “praworządności” warto złamać prawo! Tak przynajmniej uważa Unia Europejska, a raczej jej naczelne organy władzy wykonawczej. Przypomina to lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia kiedy po śmierci Stalina i kompletnego fiaska przymusowej organizacji kołchozów w Polsce partia zaczęła akcję przywracania “praworządności”. Cytat Stalina: “towarzysze my praworzondność bendziem zaprowadzać siłom”.

  Wypisz, wymaluj to jest to samo do czego dąży UE. Nie stanowi to prawa, a jedynie postulaty zawarte w preambule “unijnego traktatu” w obydwu wersjach. Niektóre z nich są oczywistym spadkiem załganego bełkotu odziedziczonego po francuskiej rewolucji i bolszewickiej kontynuacji. Koronnym przykładem są “prawa mniejszości” z których jedyne realium to prawa “równiejszej” mniejszości do rządzenia mniej równą większością. Obowiązywanie tych haseł może się odbywać wyłącznie na podstawie prawa stanowionego w poszczególnych krajach. Zgodność tych praw z zasadami przyjętymi przez twórców UE była warunkiem możliwości włączenia do UE. Nie ma zatem wątpliwości, że prawo stosowane w poszczególnych krajach nie jest sprzeczne z traktatem unijnym, a cała ta „impreza” podobnie jak wiele innych zmierza ku jednemu: uczynienia z krajów “mniej równych” bezwolnych narzędzi swego władania. A czyje to rządzenie tego już nawet nie usiłuje się czymkolwiek maskować… Bo całą Europą chcą rządzić Niemcy. Jest to działanie wyjątkowo ohydne, ale przecież nie odbiega od mentalności aparatu kierowniczego UE, który pieniędzmi chce nagradzać pokorne podporządkowanie się władcom unijnego imperium. Jak widać bolszewickie zasady i takaż moralność przyświecają tej strukturze zwanej UE…z samego założenia Unia Europejska ma być superpaństwem bez narodów, bez granic i bez tożsamości… Po likwidacji suwerennych państw narodowych będzie można zlikwidować tradycyjną kulturę europejską i wprowadzić nowoczesną kulturę marksistowską (która powstrzymała rozwój faszyzmu), a dopiero po wprowadzeniu kultury marksistowskiej będzie można powrócić (podjąć) do wprowadzania system komunistycznego (przeciwnego niesprawiedliwości i przywilejom). Jedność europejska, czyli likwidacja suwerennych państw jest „bezdyskusyjna”, a więc jakiekolwiek działania, które mogłyby zahamować lub uniemożliwić proces integracji są niedopuszczalne. Jednym kryterium oceny działań jest ich przydatność dla likwidacji suwerennych państw, a nie przydatność dla realizacji jakichkolwiek innych celów, gdyby uniemożliwiały one europejską jedność. Partia rewolucyjna jest partią kierowaną przez awangardowe kadry, realizującą sformułowane przez te kadry stanowisko polityczne i działająca według wyznaczonych linii kierunkowych, a nie partią masową, kompletowaną spontanicznie, wypracowującą swój program w wyniku ścierania się stanowisk jej członków. Europejska partia rewolucyjna jest leninowską partią rewolucyjnej awangardy realizującą zasadę centralizmu demokratycznego. Kadrę partii typu leninowskiego tworzą rewolucjoniści zawodowi, dla których europejska rewolucja socjalistyczna stanowi najwyższy cel życiowy i którzy dla realizacji tej idei gotowi są podjąć działania sprzeczne z prawem.  Kastę należy wyrżnąć w pień do 5 pokolenia. To jedyna słuszna i właściwa droga do wolności i suwerenności Polski i Polaków. Kasta niemieckie i ruskie pachołki muszą być wyrżnięte w pień. Prof. Gontarski w wywiadzie dla wnet wskazał, że wraz z preambuła do ustawy o praworządności MM umożliwił atakowanie Polski: od 10:43, link

 • @kula Lis 69 14:06:49

  "70 lat rządziła nami Moskwa a teraz próbuje to samo robić brukselka"

  Z tymi 70 latami to jest mit, Moskwa rzeczywiście rządziła Polską do 1956 roku, czyli do śmierci Stalina (1953), wyjazdu z Polski Rokossowskiego z całym zapleczem (to był wyjazd z Polski sowieckiej ekipy u nas zainstalowanej) i do tzw. "wypadków" czerwcowych, które to skończyły się "odwilżą" w 1956 r. Po 1956 roku bezpośrednie rządy Moskwy w Polsce zakończyły się, a władza została przekazana miejscowym ("w ręce polskich towarzyszy"). Oczywiście, groźba zbrojnej interwencji była, ale pozostawiono dużo swobody Polakom pomiędzy "totalnym zniewoleniem", a tym, co groziło interwencją.

  W podobnym układzie, jak Polska, znalazła się Rumunia, a nawet Jugosławia, które pomimo "presji Moskwy" wybiły się na pewną niepodległość. Rumunia w sekrecie, a Jugosławia wprost, prowadziła niezależną politykę, nieraz konkurencyjną wobec Kremla, jak np. wpływ na "wydarzenia węgierskie" w 1956 roku (Kadar to był przecież człowiek Tito).

  To tylko polscy zarządcy twierdzili, że nic nie mogą, bo "Moskwa nie pozwala", a tak naprawdę, to oni, rządzący Polską układ, nie chcieli zmian. Teraz zresztą jest podobnie, bo członkostwo w Unii Europejskiej można wypowiedzieć z dnia na dzień, jak to zrobiła W. Brytania, trzeba tylko tego chcieć. Bo to jest li tylko umowa międzynarodowa, conas łączy z Unią, którą można w każdej chwili wypowiedzieć. Ale większość rządzących, a właściwie wszyscy, tego nie chcą, za to narzekaniom jaka to Unia jest be, końca nie ma...

  Podobnie jest z ustawą 447, która nie miałaby na Polskę żadnego wpływu, gdyby oficjalnie wycofać się z porozumienia (umowy międzynarodowej) w Terezinie. Trzeba tę umowę wypowiedzieć i po kłopocie.

  Nie robi się niczego, a tylko się dużo krzyczy, jak to inni nie pozwalają. To "Polska Norma" od 1956 roku. Czas przestać słuchać tych jęków i narzekań, a wszystkich, którzy "nie mogą" wyrzucić na zbity pysk nie tylko z polskiej polityki, ale i z Polski w ogóle. Niech jadą do swoich mocodawców, gdziekolwiek oni się znajdują.

 • @rumpelsiltskin 15:11:28

  "..bo członkostwo w Unii Europejskiej można wypowiedzieć z dnia na dzień,.."
  UE na pewno trzyma jakoś za jaja państwa członkowskie.
  Nie ma tak łatwo ... jakiś szantażyk np. ekonomiczny jest na pewno.
  a poza tym jest wewnętrzna V kolumna, Majdanik jak trzeba, piątkowy samobójca na aktywistów oraz bratnia pomoc "w obronie demokracji"..
  no i przykrywające cały bandytyzm UE "niezależne sondy" oraz "niezależne mendia".

  Nie jest łatwo wyplątać się z tej wielowarstwowej sieci... taki jest zamysł UE... nie po to kolonizują by pozwalać odejść jak się komu nie podoba...

 • @rumpelsiltskin 15:11:28

  "Nie robi się niczego, a tylko się dużo krzyczy, jak to inni nie pozwalają."

  Bo to prawda.
  Lepper się stawiał, już nie ma Leppera.
  Każdy kto się postawi mafii natychmiast straci władzę i możliwości działania (pieniądze .. jakieś stosowane oskarżenia) i dobrze jak nie straci życia.

  ...żeby coś zrobić trzeba mieć władzę aby mieć władzę trzeba lizać d..pę globalnej mafii.

  Taki jest realny układ sił... na razie bo mafia słabnie... ale nie my ją osłabiamy tylko Rosja i Chiny a po cichu i Niemcy (pod mafijnym butem).

 • @Oscar 15:40:07

  "Lepper się stawiał, już nie ma Leppera."

  No, jeżeli tylko Lepper się "stawiał", a reszcie nic nie przeszkadzało i wciąż nie przeszkadza, to nie narzekajmy, że jest jak jest.

  Może większość chce niewoli, wyzysku i upokorzenia? W końcu wszyscy zgodziliśmy się na demokrację, prawda?

 • @Oscar 15:35:54

  "Nie jest łatwo wyplątać się z tej wielowarstwowej sieci..."

  Dla chcącego nic trudnego. Powinniśmy sobie odpowiedzieć tylko na pytanie, czy chcemy.

  Ja chcę.

 • Wszystko zależy od tego, kto i jak interpretuje pojęcie unii.

  Jak sobie przypomnimy, to Polska była w unii z Litwą, to wtedy wszędzie
  były polskie rządy, polski język i polska kultura, nikt nawet nie pomyślał o suwerenności tych tam narodów jakie były w tej unii.

  Dzisiaj ma być unia i mają być też suwerenne państwa, jednym słowem, to wszystko zależy z jakiej pozycji startowej robi się takie analizy, czy się jest słabym, czy silnym w takiej unijnej spółce.

 • Ja tam nie straszę, tylko uprzedzam, proszę to przekazać też

  Ukraińcom, tak przy okazji.

  Oto Joe Biden, prezydent USA, wycofuje powoli sankcje nałożone na Nord Stream 2. Możliwe, że wkrótce tak Polska jak i Ukraina pozbędą się rosyjskich wpływów jakie powodują gazowe rury na ich terenach. ;)

  https://www.axios.com/nord-stream-sanction-biden-russia-f6db2ae3-2c89-4343-b326-9f399d674077.html

  https://www.reuters.com/article/us-usa-nord-stream-germany/germany-confirms-us-waiver-on-some-nord-stream-2-sanctions-idUSKCN2D01I9

  https://www.dw.com/en/nord-stream-2-us-to-waive-sanctions-against-leading-company/a-57577345

 • @rumpelsiltskin 16:50:59

  Dobre chęci i entuzjazm kończą się najczęściej jak Powstanie Warszawskie.
  W tym problem.
  Trzeba mierzyć siły na zamiary.

  Wielu chce wolności i suwerenności ale też nie wielu jest zdecydowanych zginąć razem rodzinami w bezsensownej walce.

  Wszystko ma sens w odpowiednich warunkach ze stosownym, dla życia najbliższych i innych Polaków oraz własnego, marginesem bezpieczeństwa..
  Nie na tym polega patriotyzm by upuszczać Polskiej krwi a potem trupom stawiać pomniki.
  Patriotyzm to najpierw praca dla Polski nad podniesieniem poziomu życia Polaków, nad zachowanie Polskiej kultury, języka, tożsamości...
  Suwerenność jest bardzo ważna ale nie ważniejsza od życia Polaków.

 • @Anna-PK 17:32:23

  Solidaruchy przy korycie tak chciały (by ruskie rury nie biegły przez Polskę bo ruskie będą szpiegować światłowodem przy rurze).
  Teraz płaczą że biegną dookoła Polski przez Bałtyk.

  To żenujące jest

 • Nie wypliła światowemu, czarciemu

  pomiotowi tzw. integracja Europy przy Pomocy ZSRR - to teraz integrują Niemcami - robiąc ich kierownikiem integracji.
  Wniosek?
  Nie należy przy tym zapominać, że równolegle z tą, tzw. integracją - mamy likwidację Białej Europy przez czarci pomiot, która na jej zachodzie jest dalece zaawansowana.
  Ponadto - światowy czarci pomiot zabezpieczył się tym razem solidnie - więc tę integrację obecną oraz likwidację Białej Europy - zawsze może wspomóc Chinami.

 • Nie mamy dualizmu prawnego

  jeno wielizm, każdy sędzia jest niezwisły i może orzekać według swojego widzimisię, bez kierowania się jakimkolwiek prawem, faktami, powszechnie uznawanym obyczajem.

  Już jest najgorzej, gorzej być nie może.

 • @kula Lis 69 08:33:33

  "Mam tylko żal do obecnych władz, że nie przewidzieli tego co od początku było oczywiste."

  A ja mam żal do Polaków, że głosowali za akcesją. No cóż, zmywak na zachodzie miał magiczną siłę przyciągania.

 • @Anna-PK 16:59:33

  Bez kitu,

  to Litwa zagarnęła Polskę, postawiła na polskim tronie swojego władcę,
  jeno z Litwą stało się wtedy coś podobnego, co teraz stało się z Polską,
  "zachodnia kultura" Polski miała nieodparty powab, na który Litwini się załapali, podobnie jak teraz my na amerycki styl życia.

 • @Oscar 17:41:00

  "nad zachowanie Polskiej kultury, języka, tożsamości..."

  tak, najbardziej to widać na polskiej estradzie, ja już tego angolskiego wycia w ogóle nie słucham.

  I dlaczego muszę płacić podatek na ZAIKS, skoro całą współczesną produkcję mam w tyle?

 • @Oscar 17:44:20

  Nie, chodziło o dobro Ukrainy, światłowód to tylko taka wymówka dla mas.

 • @interesariusz z PL 19:12:00 A kto to byli ci Litwini.

  Mickiewicz niby Litwin, a urodził się na Białorusi, nieco na północ od Baranowicz. ;) Nawet nie znał litewskiego języka, mówił "po prostu" tak jak ja. ;)

  https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.albatros.pl%2Fwycieczki%2Fsciezkami-adama-mickiewicza-bialorus-i-litwa&psig=AOvVaw30RdifAfVG6nQ68kyEDjtE&ust=1621530794245000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDL4Imf1vACFQAAAAAdAAAAABAD

 • @interesariusz z PL 19:00:31

  Ja i rodzina głosowaliśmy przeciw wstąpieniu do jewro kibucu.

 • Nieoficjalnie: PE naciska na TSUE ws. praworządności w Polsce

  Parlament Europejski złożył wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), aby ten w przyspieszonym trybie zajął się skargą Polski i Węgier dotyczącą mechanizmu powiązania unijnych funduszy z praworządnością wynika z nieoficjalnych informacji portalu DoRzeczy.pl. Nasze źródła w Brukseli wskazują, że TSUE mógłby zająć się sprawą jeszcze latem, zanim Komisja Europejska zaciągnie kredyt na Fundusz Odbudowy. W ten sposób KE zastosowałaby rozporządzenie Rady UE dopuszczające mechanizm, zanim przekaże pieniądze państwom członkowskim.

  Do sprawy odniosła się korespondentka TVP w Brukseli Dominika Ćosić. W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl dziennikarka przyznała, że w kuluarach od dawna mówiło się o tym, że PE zamierza skierować wniosek do TSUE.

  – Wniosek Parlamentu Europejskiego stawia w znacznej niezręczności TSUE, ze względu na to, że Trybunał jest ciałem apolitycznym. PE z kolei stanowi instytucję polityczną. Gdyby TSUE ugięło się pod żądaniem europosłów, to oznaczałoby, że działa na zlecenie polityczne i kolokwialnie mówiąc, „chłopcem na posyłki” Parlamentu Europejskiego. Cała otoczka apolityczności TSUE ległaby w gruzach – oceniła.

  Zdaniem korespondentki taki tryb nadany sprawie przez PE jest bardzo nierozsądny i stanowi „działanie pod publiczkę żądnych popularności polityków”. – Rodzi się pytanie, co stanie się w przypadku, gdy TSUE nie zgodzi się nadać przyspieszonego trybu rozpatrywania skargi i nie ulegnie żądaniom PE. Czy Parlament zgłosi wówczas skargę na sam Trybunał? Mamy do czynienia z absolutnym absurdem – zaznaczyła Ćosić.

  Solidarna Polska ostrzegała
  Przypomnijmy, że na ryzyko użycia mechanizmu już w tym roku wskazywali politycy Solidarnej Polski. W ten sposób argumentowali swój sprzeciw wobec ustaleń grudniowego szczytu UE. Ich zdaniem, stanowią one daleko idącą ingerencję w polską suwerenność oraz są sprzeczne z unijnymi traktatami.

  – Nawet służby prawne Unii Europejskiej wprost podkreślały, że taki mechanizm jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Czy w tej sytuacji mamy milczeć jako Solidarna Polska i na kolanach przyjąć to, co wynegocjowano? – pytał w jednym z wywiadów dla portalu DoRzeczy.pl Michał Wójcik, minister-członek Rady Ministrów.

  Przed grudniowym szczytem UE Polska i Węgry rozważały zawetowanie unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Ostatecznie ustalono jednak, że TSUE oceni kwestionowane przez Warszawę i Budapeszt rozporządzenie ws. powiązania funduszy z praworządnością. W konkluzjach zapisano również, że praworządność ma dotyczyć jedynie wydatkowania środków finansowych. Poskutkowało to wycofaniem groźby użycia weta. Sam mechanizm wszedł natomiast w życie 1 stycznia 2021 roku.

  11 marca polski rząd złożył do TSUE skargę dotyczącą mechanizmu uzależniającego wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu od przestrzegania praworządności. Na analogiczny krok zdecydowały się również Węgry.

  Komunikat o złożeniu skargi do TSUE podało Centrum Informacyjne Rządu. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Radę Ministrów i – jak podało Polskiej Agencji Prasowej źródło w rządzie – panowała w tej sprawie jednomyślność.

  – Wypłata środków z budżetu Unii powinna być uzależniona wyłącznie od spełnienia obiektywnych i konkretnych warunków, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa. Tymczasem tego rodzaju rozwiązania nie mają podstawy prawnej w Traktatach, ingerują w kompetencje państw członkowskich i naruszają prawo Unii Europejskiej - mówił potem rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

  Źródło: DoRzeczy.pl Ps..Na KOLANACH przed żydami! ATAKI na Polskę! Nowy Ład - nowa okupacja? | dr B. Józwiak

 • Od paleolitu

  Teren Polski zamieszkiwany jest przez te sama populacje.Był to matecznik tego co nazywamy teraz cywilizacja białego człowieka. Problem w tym ze w tym mateczniku po licznych falach emigracji pozostali sami oportuniści

 • @Polantek 20:43:24

  "Od paleolitu"

  Trzeba pamiętać, że ostatnie zlodowacenie (północnopolskie) ustąpiło z naszych terenów ok 10 tys. lat temu, a samo zlodowacenie, o ile mnie pamięć nie myli, trwało ok. 120 tys. lat.

  Słowianie to rzeczywiście najstarsza grupa etniczna białego człowieka, ale warunki do życia pomiędzy dzisiejszą Odrą a Bugiem i Bałtykiem a Karpatami, pojawiły się dopiero po cofnięciu się definitywnie lądolodu, czyli ok. 10 tys lat temu.

  Spotkałem się z badaniami genetyków, którzy twierdzili, że przodkowie Polaków zamieszkują terany obecnej Polski właśnie od ok. 10 tys. lat. To by wskazywało, że na naszej ziemi jesteśmy absolutnymi autochtonami.

 • @Oscar 17:44:20 Jutro w Rikjawiku spotyka się Ławrow i Blinkien,

  Amerykanie coś chcą wytargować, odpuszczają na początek NS2, trzeba patrzeć, czy nie dorzucą też Ukrainy do tego. Ciekawe co chcą od Putina, widać coś bardzo cennego, że tak zaczynają już wykładać tromfy.

 • @kula Lis 69 19:24:51

  Salute 5*. Szkoda że te " wybory " też une ustawili . :(

 • konstytucji Rumuni

  trzeba zobaczyć co jest w rumuńskiej Konstytucji. Może oni nie mają zapisu że ich Konstytucja jest najwyższym prawem Rumuni

 • @Anna-PK 21:14:02

  To prawda.
  Dla Amerykanów Polska i Europa wschodnia to tylko zasoby przetargowe.
  Da Amerykanów ważniejsza jest Europa zachodnia, Bliski wschód, daleki wschód.

  Sprzedadzą Ukrainę i Polskę w pakiecie z Rumunią i Bułgarią w zamian za
  Niemcy i resztę Europy zachodniej.
  To próba utrzymania tego co zdobyli zaraz po wojnie... gotowi są oddać zdobycze po 89r.
  To pierwszy krok, pierwsza oznaka cofania się Ameryki.

  Zobaczymy czy to się potwierdzi.

 • Prawo unijne ponad polską konstytucją?

  Nawacki i Piebiak: TSUE i ETPCz rozpychają się łokciami; Oburzające orzeczenie. Sędziowie Łukasz Piebiak oraz Maciej Nawacki odnieśli się na antenie telewizji wPolsce.pl do niedawnego orzeczenia TSUE, które stawia prawo unijne ponad konstytucjami praw członkowskich. Zdaniem obu sędziów, to przykład działania poza kompetencjami Trybunału.
  https://wpolityce.pl/polityka/551568-nawacki-i-piebiak-tsue-i-etpcz-rozpychaja-sie-lokciami


  Ps...A kiedy orzeczenie TK o nadrzędności polskiej konstytucji? TK w 2005 r. o Konstytucji... TK w składzie: prof. Łętowska, prof. Safjan, mgr Stępień: „Konstytucja z racji swojej szczególnej mocy pozostaje prawem najwyższym RP w stosunku do wszystkich wiążących Polskę umów międzynarodowych”


  Art. 8.

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 188.

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją.

  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3.

  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

  Jeśli polski rząd miałby jaja to automatycznie odrzuciłby akceptacje jakichkolwiek wyroków ETPC. Jakoś tego nie widzę …Zauważyliście, że nikt nie zakwestionował wyroku TSUE, a poprzestali jedynie na gadaniu głupot, że wyrok jest oburzający. UE widzi, że ma do czynienia z bandą tchórzy i jedzie po bandzie. Żaden poważny kraj, Niemcy i Francja przede wszystkim, nie zaprze się własnej konstytucji. Na użytek wewnętrzny PiS robi groźne miny. Ale w rzeczywistości potulnie zgodzi się po cichu na wszystko. Kasiorka z UE - tylko to mają teraz przed chciwymi oczkami. Przesuwają kolejne kompetencje państw narodowych na rzecz KE, za euro na procent, bo nie za darmo i kwicz, że ktoś w coś ingeruje, to takie PiSie. Jesteście eurofederalistami, co pokazało głosowanie FO.  Były podśmiechujki trybunalskich kolegów p. Safjana z powodu jego emfatycznej walki o uznanie art. 77 Konstytucji RP za samodzielną podstawę roszczeń odszkodowawczych. Z tego czasu, jak i z publicznych wystąpień można było wyrobić sobie opinię o urzędniczej przeciętności.
  Cały TSUE to taki p. Safjan pomnożony przez 47, wszyscy czysto polityczni nominaci, bez legitymacji społecznej czy chociaż jakiegoś samorządu sędziowskiego, a więc osoby z nikłymi gwarancjami niezależności i niezawisłości już na samym starcie. Safjan-patafian i koleś Tuska na głowie staną by pomóc swoim towarzyszom z „nadzwyczajnej kasty”…jeśli mamy uratować resztki wolności to pora zmykać czym prędzej z tego Zw. Soc. Rep. niemieckich. Najwyższy czas brukselskim urzędnikom przypomnieć, że My - Naród Polski nie gęsi i swój język mamy! mamy Własną Konstytucję i Prawo stanowione przez demokratycznie wybrany Sejm i Prezydenta!


  Po takich deklaracjach tych trybunałów Polska powinna wypowiedzieć uznawanie ich orzeczeń we wszystkich sprawach, nie tylko w kwestii sądownictwa. Trzymajmy twardo swoją tożsamość. A targowicę wypędźmy na cztery wiatry!

 • @Anna-PK 17:32:23

  Przecież to było do przewidzenia, że po zmianie gospodarza Białego Domu wszystkie poprzednie decyzje zostaną zmienione…Jeżeli to się potwierdzi, to w planach USA Polska po prostu jest do odstrzału. Tyle i aż tyle. No i jak wygląda PiS? Dzisiaj rano w niemieckim radiu pieją z zachwytu nad dalekosiężną i słuszną decyzją USA. No to znowu jesteśmy sami (jak zawsze).

 • @Anna-PK 17:32:23

  Biden odwdzięcza się Putinowi za ogromną kasę płaconą przez ruskich oligarchów synalkowi Joe! Niemcy, Rosja i USA się dogadają a Polska zostanie z palcem w dupie. To posunięcie sprawi, że Rosja będzie mocniejsza, gospodarczo i wojskowo. Tylko patrzeć jak połkną Ukrainę i Białoruś… a potem wezmą się za następne kraje. Znowu to Polacy zostali wykiwani. Jeśli to prawda to w parę miesięcy po ukończeniu „rury nr2” Ukraina ze łzami rozpaczy powita kwiatkami ruską armię, która w „celach pokojowych” rozwinie się na naszej granicy z już „niepodległą” Ukrainą. Polska musi zrezygnować z technologii USA i budowę przez nich elektrowni atomowych w Polsce. Biden nam nie pomaga, ba nawet szkodzi, bliżej Bidenowi do Rosji i Niemiec niż do Polski. PiS klęczał przed USA, a nawet dawał pomiatać Polską, przy nowelizacji ustawy o IPN. Teraz dostał po łbie za swą politykę uległości. Niestety PiS nie różni się już prawie niczym od PO. Polityka na kolanach. Jakoś nie słychać lamentów, że Orban, przyjaciel Kaczyńskiego, ogłosił że Węgry będą jednym z priorytetowych partnerów Rosji w tranzycie gazu do Zachodniej Europy. Gdyby Polska nie odrzuciła projektu Jamał 2 to Nord Stream by nie było. Ale „wytrawnym” polskim politykom do głowy nie wpadło, że Ruscy dogadają się Niemcami puszczą rurę po dnie Bałtyku.

 • TSUE upomina Polskę ws. sędziów

  Rzecznik generalny TSUE Michal Bobek w ogłoszonej w czwartek opinii stwierdził, że co prawda prawo Unii nie sprzeciwia się, by minister sprawiedliwości podejmował decyzje o delegowaniu sędziów, ale polska praktyka w tym zakresie jest „niezgodna z prawem Unii”. Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku. TSUE może się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje, może jednak też wydać zupełnie inny wyrok.
  Opinia rzecznika generalnego TSUE dotyczy pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, odnoszących się do zgodności z prawem Unii niektórych przepisów prawa krajowego, które przyznają ministrowi sprawiedliwości, będącemu zarazem prokuratorem generalnym, uprawnienie do delegowania sędziów do sądów wyższej instancji na czas nieokreślony oraz do odwołania sędziego z takiej delegacji w każdym czasie w sposób dyskrecjonalny.

  Warszawski sąd uważa, że przepisy te mogą naruszać wymóg niezawisłości sądownictwa krajowego.

  Rzecznik generalny stwierdził, że „w prawie Unii nic nie stoi na przeszkodzie temu, by państwa członkowskie ustanowiły system, zgodnie z którym sędziowie mogą, w interesie służby, być tymczasowo delegowani z jednego sądu do drugiego”. Nie ma też przeciwwskazań, by w systemach, w których ministerstwo sprawiedliwości jest odpowiedzialne za kwestie organizacyjne i kadrowe dotyczące sądownictwa, decyzje o delegowaniu poszczególnych sędziów leżały w gestii ministra.

  Sam ten aspekt nie jest również problematyczny, o ile przestrzegane są procedury ustawowe, wszystkie odpowiednie zezwolenia wymagane przez prawo krajowe zostały udzielone, a zwykłe zasady dotyczące powoływania, kadencji i odwoływania sędziów nadal mają zastosowanie w trakcie delegowania wyjaśnił Bobek.

  W jego ocenie, w przypadku omawianych przepisów krajowych sędziowie delegowani podlegają jednak „nie zwykłym zasadom, ale dość szczególnemu i bardzo niepokojącemu reżimowi prawnemu”.

  Rzecznik generalny uznał, że w systemie zgodnym z zasadą państwa prawnego powinna istnieć "przynajmniej określona przejrzystość w zakresie podejmowania decyzji o delegowaniu sędziów oraz odpowiedzialność za takie decyzje".

  Każda decyzja dotycząca rozpoczęcia lub zakończenia delegowania sędziego powinna być podejmowana - według przedstawiciela TSUE - na podstawie znanych ex ante kryteriów i zostać należycie uzasadniona. Ponadto takie kryteria i uzasadnienie powinny być w stanie zagwarantować „minimum jasności” co do tego, dlaczego i w jaki sposób dana decyzja została podjęta, a przez to umożliwić "jakąś formę kontroli".

  Dodatkowo, „poważne obawy” rzecznika TSUE budzi fakt, że „delegowanie następuje na czas nieokreślony i może zostać zakończone w każdej chwili według uznania ministra sprawiedliwości będącego zarazem prokuratorem generalnym”.

  Rzecznik generalny TSUE uważa, że delegowanie powinno następować zwykle na czas określony, „definiowany w kategoriach długości okresu delegowania lub do czasu wystąpienia innego obiektywnie możliwego do ustalenia zdarzenia”.

  Z tego względu wykonywanie nieograniczonych, niepodlegających kontroli i nieprzejrzystych uprawnień dyskrecjonalnych przyznanych ministrowi sprawiedliwości będącemu zarazem prokuratorem generalnym w zakresie delegowania sędziów i odwoływania ich w dowolnym momencie w zależności od jego uznania wydaje się znacznie wykraczać poza to, co można uznać za rozsądne i konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego wymiaru sprawiedliwości i organizacji pracy w jego ramach stwierdził Bobek. Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku. TSUE może się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje, może jednak też wydać zupełnie inny wyrok.
  Ps...TSUE to PGRK czyli Polityczny Grill Rządów Konserwatywnych. Nie sąd tylko polityczne ramię europejskich neo-marksistów. Eskimosi z TSUE dbają o ziomali w Polsce. Zlikwidować tę pasożytniczą instytucję. I czy Trybunał Konstytucyjny może w końcu zrobić tak jak niemiecki trybunał w Karlsrue i ustalić, że prawo polskie ZAWSZE jest ważniejsze od unijnego?

 • @Anna-PK 17:32:23 "Spiegel": "Biden na razie rezygnuje z sankcji wobec NS2". BIDEN WYKAŃCZA USA

  Według informacji portalu tygodnika „Spiegel” na razie jednak nie będzie żadnych sankcji ku zdenerwowaniu republikanów w Kongresie. Niemcy i Moskwa prą do stworzenia supermocarstwa. NS2 to element jego budowy. Temu supermocarstwu, wspartemu przez Chiny, USA nie dadzą rady. Więc pozwolenie Bidena na NS2 jest wbrew interesom USA. Teraz już wiadomo na pewno, że Putin zrobił przysługę Bidenowi. Nie przypadkowo ten dziadek z demencją wygrał wybory w USA. Jako podziękowania Biden zrezygnował z sankcji wobec NS2. Łajdacy, oszuści. Putin otwiera szampana. A tak demokraci szczekali, że to Trump jest na pasku Moskwy, a tu Biden okazał się ruskim trollem. I znowu jankesi pokazali nam środkowego palucha dyplomatołki warszawskie.

 • @Anna-PK 17:32:23 Pakt Biden-Putin-Merkel

  Reakcje na odstąpienie od sankcji na Nord Stream 2. „Podarunek dla Putina, który osłabi przewagę USA”. „Uczyni Ukrainę bezbronną”. Nie milkną słowa krytyki pod adresem administracji Joe Bidena, która zdecydowała o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2. Jim Risch, najwyższy rangą Republikanin w senackiej komisji ds. zagranicznych oświadczył, że to był „podarunek dla Putina, który jedynie osłabi przewagę Stanów Zjednoczonych przed zbliżającym się szczytem Biden-Putin”. Przedstawiciel ukraińskiego Naftogazu zapowiedział, że Kijów będzie naciskał na Waszyngton w tej sprawie”. Zadowolenia nie kryli Rosjanie i Niemcy.
  https://wpolityce.pl/swiat/551647-reakcje-na-zniesienie-sankcji-na-ns2-dar-dla-putina


  Ps....Zero zdziwienia. Od dawna pisałem, że rurociąg powstanie bo Europa poza Polską, Ukrainą i kilkoma małymi państwami tej rury chce. Szok, że zaskoczyło to polityków skoro małe dzieci o tym wiedziały. To przede wszystkim uderzenie w Polskę. To ostateczna kompromitacja polityki zagranicznej PIS. Nie mogło być inaczej przy takim poziomie intelektualnym „dobrej zmiany”. Tak robi się drugą Jałtę. Nauczka dla Europy Środkowej. Słabi nie liczą się. USA nie są wiarygodnym partnerem. Może czas zacząć liczyć na siebie i prowadzić własną politykę. Orban kończy budować z Putinem południowy rurociąg , węzeł serbsko-węgierski, taki NS2 na południu, omijający oczywiście Polskę i Ukrainę, tak wbija nóż w plecy Polsce a PiSi ciągle o niby sojuszu z Orbanem, jakoś milczą. Trzeba również przypomnieć, że sprawa NS2 jest skutkiem braku polskiej zgody na budowę tzw. pieremyczki omijającej Ukrainę. Czy naprawdę było warto tak bronić Ukrainy, gdy ta odpłaca nam banderyzmem?

  Ja bym chciał żeby wreszcie Rząd Polski przestał bezwarunkowo nadstawiać się za Ukrainę, która z kolei odpłaca nam gloryfikowaniem zbrodni na Polakach. To jest przecież bezrozumne i zgubne.


  Balzac w Kuzynce Bietce- „(…)lękała się jego polskiej naiwności (…)”od stuleci to samo. Wstyd. Talleyrand- „z Polakami nie można się bawić, Polakami należy się bawić”.

 • @Oscar 07:16:57

  Pozytywne jest to, że w końcu skończy się prowadzenie polityki jednobiegunowej i na kolanach przed USA. Pora przewartościować politykę zagraniczną. Przeciętny Niemiec nadal uważa ludy słowiańskie za pół-małpy. Zapomnieliśmy już, że oni chcieli nas wymazać z dziejów. Staliniści to samo robili swoim co i nam ale nigdy nie chcieli nas unicestwić. Biden, Macron, Merkel wszyscy chcą być kumplami Putina, a Ukraina? Ukrainę dostanie Putin w prezencie.

 • @Anna-PK 17:32:23 Jałta 2.0

  To oświadczenie Sec. Blinken jest po prostu śmieszne. W skrócie: nie nakładamy sankcji, które mogłyby powstrzymać Nord Stream 2, choć możemy, ale dalej sprzeciwiamy się budowie tego połączenia. To naprawdę niezły szpagat. USA drastycznie tracą wiarygodność w Europie Środkowej.

  https://pbs.twimg.com/media/E1yHGpzWYAEKeuL?format=jpg&name=900x900

  Po prostu Ławrow załatwił Blinkena prosto w kiszkę stolcową i to bez mydła. Tak to jest jak się do władzy dorwą lewaccy homosie. Amerykanie zawsze nas Polaków zdradzali i robili w bambuko! To żaden sojusznik ! Tuż po zakończeniu II WŚ woleli pomagać oblężonym przez sowietów SS-manom we wschodnim Berlinie.

 • @demonkracja 18:32:29

  https://palestyna.files.wordpress.com/2012/10/bojkot.jpg
  Bądź polskim patriotą, Polska to nie Polin! W Polsce działa 281 spółek, w których jednym z udziałowców jest izraelska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Izraela. Wykaz i statystyka firm z kapitałem z Izraela w poszczególnych województwach:
  źródło Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej:

  https://www.coig.com.pl/wykaz_lista_firm_z_izraelskim_kapitalem_w_polsce.php
  Na poniższej stronie macie nazwane bezpośrednio największe firmy żydowskie a na forum tej strony poznacie znacznie ich więcej:
  https://wspieramrozwoj.pl/artykul/118/firmy-izraelskie-w-Polsce
  Lista koszernych produktów w Polsce:
  https://www.koszernapolska.pl/

  Udziałowcy?
  https://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&294&PL

  Przeczytaj, przemyśl a gdy uznasz we własnym sumieniu, że warto walczyć o swoją Ojczyznę to skopiuj i wyślij z własnej woli.

 • @Oscar 07:16:57

  Już potwierdzone.

 • Była poseł Platformy zatrzymana przez CBA. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt

  Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłą poseł Platformy Obywatelskiej. Danuta O. nie trafi jednak do tymczasowego aresztu. Prokuratura zapowiada odwołanie się od decyzji sądu. W szczecińskim sądzie odbyło się dziś posiedzenie aresztowe byłej poseł Platformy, kierowniczki koszalińskiego oddziału spraw obywatelskich i cudzoziemców delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Danuty O. CBA zatrzymało ją w środę.

  Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie zastosował wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy powiedział portalowi tvp.info rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prok. Marcin Lorenc.

  „Nie istnieje obawa matactwa, ale istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa” stwierdził sąd. Wobec kobiety zastosowano zaś wolnościowe środki zapobiegawcze poręczenie majątkowe, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz dozór policji.

  Lorenc przekazał, prokuratura zaskarży decyzję sądu.

  „To kolejne zatrzymanie dokonane przez funkcjonariuszy szczecińskiej delegatury CBA w sprawie dotyczącej łapówek za przyspieszoną legalizacją pobytu cudzoziemców. CBA przeszukało miejsce pracy oraz mieszkanie zatrzymanej. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie” przekazał wydział komunikacji społecznej Biura.

  „Postępowanie dotyczy podejrzenia wręczania oraz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za spowodowanie pozytywnego rozpatrzenia wniosków o zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców. Zatrzymania kobiety dokonano w Koszalinie w wyniku ustaleń tego śledztwa” podał wydział.

  „Do zakresu zadań zatrzymanej przez CBA kierowniczki należało załatwianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Szefowa tak zorganizowała pracę wydziału, aby preferencyjnie traktować właścicielkę firmy doradztwa personalnego, zatrzymaną wcześniej w tej sprawie” wyjaśnił wydział.

  „Proceder miał miejsce w latach 2019-20, a właścicielka firmy mogła liczyć na przychylność i przyśpieszenie procedur związanych ze składanymi wnioskami w zamian za korzyści majątkowe" zaznaczyło CBA.


  Ps...Jej szczęście, że marszałka Piłsudskiego nie ma, bo miała by KS. Według sądu "istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa" i spokojnie wypuszcza podejrzaną na wolność! To się po prostu nie mieści w głowie! Platfusy maja przetrącony kod genetyczny z kręgosłupem. Dlatego to zgraja patologii, nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości. Za to, otwarci są na każdą korupcję/przekręty. PO to kojec złodziei, wylęgarnia patologii. Powiązania mafijne sięgają najważniejszych w sądownictwie ludzi. Stąd biorą się ich niezwykłe majątki i posiadłości. Z legalnych wynagrodzeń nie byłoby ich stać na takie Bizancjum. Bez zniesienia immunitetu sędziowskiego - pozostałości po komunistach który ma zastosowanie przez 24 godziny na dobę do końca życia sędziego jest to niemożliwe. W innych krajach pojedynczych sędziów nie zna nikt, chyba, że pozna go w sądzie. W Polsce liderów kasty mafijnej w togach zna każdy, głównie z demonstracji anty-rządowych, co już samo w sobie jest przestępstwem, albo z nagrań dokumentujących przestępstwa sędziów.